Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie remontu pokrycia dachu papą termozgrzewalną /wentylacyjną/ w budynkach mieszkalnych przy ulicy Hetmańskiej 12, Dragonów 14, Szaserów 9, Kawaleryjskiej 2 Osiedla „Błonie”- 3310 m2.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr 18: do dnia 28.05.2018 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w siedzibie Administracji Osiedla „BŁONIE” ul. Dragonów 2: w dniu 28.05.2018 r. o godz. 11:00.

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Błonie” przy ulicy Dragonów 2 w godz. 7:30 – 14:00 tel. 81 463 70 27
(cena SIWZ – 50,- zł płatne na konto Spółdzielni nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120).

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla „Błonie” – tel. 81 526 10 67.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:
Remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną /wentylacyjną/ w budynkach mieszkalnych Osiedla BŁONIE przy ulicy Dragonów 14, Hetmańskiej 12, Szaserów 9; Kawaleryjskiej 2.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia :
do 31.08.2018 r..
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonywanych robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla – stanowiący załącznik do umowy.

V. WYMAGANE GWARANCJE
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 120 miesięcy od daty ich odbioru.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w S.M. „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6 pok. 18
 2. Termin składania ofert – do dnia 28.05.2018 r. do godz. 09.00 w siedzibie SM CZUBY ul. Watykańska 6.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Administracji Osiedla „BŁONIE” S.M. „Czuby”, ul. Dragonów 2 w dniu 28.05.2018 r. o godzinie 11.00.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Kierownik Adm. os. BŁONIE – tel. 81 526-10-67

IX. PROJEKT UMOWY
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 6) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5 % dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł. wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie § 14 pkt .1.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 zł. w PLN.

  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: S.M. „Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: OFERTA – remont pokrycia dachu papą termozgrzewalną /wentylacyjną/ na budynkach Osiedla BŁONIE.
  Nie otwierać przed przetargiem

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH, JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU I WAŻNOŚCI OFERTY

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające ilość robót /m2 /, termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument /do trzech miesięcy od daty wystawienia przez organ wydający/ dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10.Kosztorys ofertowy – zał. nr 5 / wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego /. 1.11.Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty, bądź aprobatę techniczną (załącznik nr 7)

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
CENA OFERTY -100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
—————————————- x 100 =………………pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 10.04.2018 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Kosztorys ofertowy – zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6.
 7. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty, bądź aprobatę techniczną (załącznik nr 7)

Data opublikowania: 10:02, 24 kwietnia 2018

Kategorie: Przetargi