ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Łęgi, Widok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Łęgi, Widok.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr 18:
– do dnia 12.02.2019 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6:
– w dniu 12.02. 2019 r. godz. 10.00

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni
przy ul. Watykańskiej 6 – pok. nr 24 w godz. 7.30-14.00 – tel. 81 464-17-20 / cena SIWZ – 50 zł /
płatne na konto Sp-ni nr 22102031760000530200111120 /

Szczegółowych informacji udzielają Kierownicy Administracji Osiedli:
Łęgi tel. 81 526-18-64
Widok tel. 81 526-04-97
Skarpa tel. 81 527-28-82

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Łęgi
 2. Malowanie klatek schodowych w budynku os. Widok
 3. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Skarpa
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotem części zamówienia jest:
  – pełny zakres robót w budynku / dotyczy os. Skarpa, Widok /
  – pełny zakres robót w budynkach Kaczeńcowa 2, Biedronki 11 – / I część dot. os. Łęgi /
  – pełny zakres robót w budynkach Tatarakowa 6, 8 – / II część dot. os. Łęgi/
  – pełny zakres robót w budynkach Bociania 6, 10 – / III część dot. os. Łęgi /
  – pełny zakres robót w budynku Tymiankowa 1 – / IV część dot. os. Łęgi /

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
– os. Widok do 29.06.2019 r.
– os. Skarpa do 31.10.2019 r.
– os. Łęgi do 01.08.2019 r. / w przypadku realizacji jednego częściowego zakresu /
do 02.12.2019 r. / w przypadku więcej niż jednego częściowego zakresu /
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracjami Osiedli – stanowiący załącznik do umowy.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert – do dnia 12.02.2019 r. do godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 12.02.2019 r. godz.10.00.

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Kierownik Adm. os. Widok – tel. 81 526-04-97
 2. Kierownik Adm. os. Łęgi – tel. 81 526-18-64
 3. Kierownik Adm. os. Skarpa – tel. 81 527-28-82

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 7) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości / 5% dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł / wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 500,00 zł./ dla całości robót os. Skarpa /
  w wysokości 7700,00 zł / dla całości robót os. Łęgi /
  w wysokości 900,00 zł / dla całości robót os. Widok /
  w wysokości 14 100,00 zł / dla całości robót ogółem /
  lub w przypadku składania ofert częściowych:
  – malowanie klatek sch. w budynku Bursztynowa 41 w wysokości – 900,00 zł

  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 7 w wysokości – 1000,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 9 w wysokości – 900,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 13 w wysokości – 700,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 1 w wysokości – 800,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 3 w wysokości – 800,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 5 w wysokości – 800,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Gościnna 15 w wysokości – 500,00 zł

  – malowanie klatek sch. w budynkach Kaczeńcowa 2, Biedronki 11 w wysokości – 2000,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynkach Tatarakowa 6, 8 w wysokości – 1900,00zł
  – malowanie klatek sch. w budynkach Bociania 6, 10 w wysokości – 1900,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynku Tymiankowa 1 w wysokości – 1900,00 zł

  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
OFERTA – roboty związane z malowaniem klatek schodowych w osiedlu Widok, Łęgi, Skarpa.
Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki zamówienia – zał. Nr 4.
  1.5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 5.
  1.6. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  – malowanie klatek sch. w budynkach os. Łęgi:
  wymagane dla całości robót – 29960 m2
  wymagane dla bud. Kaczeńcowa 2, Biedronki 11 – 8540 m2
  wymagane dla bud. Tatarakowa 6, 8 – 6320 m2
  wymagane dla bud. Bociania 6, 10 – 6480 m2
  wymagane dla bud. Tymiankowa 1 – 8620 m2
  – malowanie klatek sch. w budynku os. Widok:
  wymagane dla całości robót – 4545 m2
  – malowanie klatek sch. w budynkach os. Skarpa:
  wymagane dla całości robót – 47070 m2
  wymagane dla bud.Gościnna7 – 8496 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 9 – 7610 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 13 – 5664 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 1 – 6900 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 3 – 6900 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 5 – 6900 m2
  wymagane dla bud. Gościnna 15 – 4600 m2
  1.7. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG /.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.9. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.10. Dowód wpłaty wadium.
  1.11. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6 / wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego /

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 21.01.2019 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki zamówienia – zał. Nr 4.
 5. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 5.
 6. Kosztorys ofertowy os.Widok, Łęgi, Skarpa – zał. nr 6.
 7. Projekt umowy – zał. nr 7.
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie