Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

1. Malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Łęgi, Widok oraz korytarzy piwnicznych w budynkach osiedla Błonie.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6, pok. nr18:
do dnia 16.02. 2018 r. do godz. 8.00

Otwarcie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6:
w dniu 16.02.2018 r. godz. 9.00

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6
pok. nr 24 w godz. 7.30-14.00, tel. 81 464-17-20 /cena SIWZ – 50zł / płatne na konto Sp-ni nr 22102031760000530200111120 /

Szczegółowych informacji udzielają Kierownicy Administracji Osiedli:
Łęgi tel. 81 526-18-64
Widok tel. 81 526-04-97
Błonie tel. 81 526-10-67

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Łęgi
 2. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Widok
 3. Malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach os. Błonie

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiotem części zamówienia jest:
pełny zakres robót w osiedlu.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
– os. Widok do 29.06.2018 r.
– os. Łęgi V – VIII 2018 r.
– os. Błonie do 31.08.2018 r.
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracjami Osiedli – stanowiący załącznik do umowy.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert – do dnia 16.02.2018 r. do godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 16.02.2018 r. godz. 9.00.

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Kierownik Adm. os. Widok – tel. 81 526-04-97
 2. Kierownik Adm. os. Łęgi – tel. 81 526-18-64
 3. Kierownik Adm. os. Błonie – tel 81 526-10-67

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 6) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości / 5% dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł / wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł./ dla całości robót/
  lub w przypadku składania ofert częściowych:
  – malowanie klatek sch. w budynkach os. Widok w wysokości – 900,00 zł
  – malowanie klatek sch. w budynkach os. Łęgi w wysokości – 1 100,00 zł
  – malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach os. Błonie w wysokości – 5 000,00 zł
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN , które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego
  wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent , którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
OFERTA – roboty związane z malowaniem klatek schodowych w osiedlu Widok, Łęgi oraz korytarzy piwnicznych w osiedlu Błonie.
Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym –zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG /.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10.Kosztorys ofertowy – zał. nr 5 / wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego /

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Lublin dnia 29.01.2018 r.

ZATWIERDZAM

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Kosztorys ofertowy os.Widok, Łęgi, Błonie – zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6.

Data opublikowania: 14:32, 1 lutego 2018

Kategorie: Przetargi