Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych osiedla „Ruta”

 

Składanie ofert w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” ul. Watykańska 6 do dnia 07.04.2017 r. do godz. 8.00

Otwarcie ofert w dniu 07.04.2017 r. o godz. 9.00 w Administracji Osiedla „Ruta” ul. Różana 1.

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Administracji Osiedla „Ruta” ul. Różana 1
w godz. 7.00 – 15.00 (opłatę za specyfikację w wys. 50 zł. należy wpłacić na konto Spółdzielni
nr 22102031760000530200111120.).

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Informacji udziela Kierownik Administracji Osiedla Ruta tel. 81-526 13 75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:
malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach osiedla „Ruta”

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem części zamówienia jest: pełny zakres robót w nieruchomości.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do 31.10.2017 r.
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Ruta” – stanowiący załącznik do umowy.

V. WYMAGANE GWARANCJE
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty ich odbioru.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby””, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert do dnia 07.04.2017 r. do godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Administracji osiedla Ruta ul. Różana 1 w dniu 07.04.2017 r. o godzinie 9.00.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:
1. Kierownik Adm. os. Ruta – tel. 81-526-13-75.

IX. PROJEKT UMOWY
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 6) stanowiący jej integralną część.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5 % dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robót do 100 tys. zł. wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie § 14 pkt .1.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 900,00 zł (dla całości robót)
  lub w przypadku składania ofert częściowych:
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości ul. Dziewanny 5 w wys. – 2 700,00 zł.
  – Malowanie klatek schodowych w nieruchomości ul. Jana Pawła II 9 w wysokości – 2 200,00 zł.
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2.Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3.Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4.Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego
  wykonania przedmiotu umowy.
  1.5.Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub
  upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa. „Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: OFERTA – malowanie klatek schodowych w osiedlu Ruta.
Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH, JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU I WAŻNOŚCI OFERTY

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10. Kosztorys ofertowy – zał. nr 5 /wypełnić zgodnie z wzorami zamawiającego/.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
CENA OFERTY -100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Najniższa cena
—————————————- x 100 =………………pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Lublin dnia 20.03.2017 r.

ZATWIERDZAM

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 4.
 5. Kosztorys ofertowy – zał. nr 5
 6. Projekt umowy – zał. nr 6.

Data opublikowania: 14:54, 22 marca 2017

Kategorie: Przetargi