Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót.

Przebudowę i modernizację instalacji drugiej strefy zimnej wody i zasilania podstacji ciepła w zimną wodę dla trzech wieżowców Bursztynowa 6, 8 10 w osiedlu „Poręba”.
Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji zimnej wody wraz z nowym połączeniem z zewnętrzną siecią MPWiK pierwszej strefy zimnej wody, montażem nowych głównych wodomierzy budynkowych, zainstalowaniem trzech zestawów pomp w budynkach.
 2. Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji zimnej wody w podstacji ciepła LPEC wraz z nowym połączeniem z zewnętrzną siecią zimnej wody MPWiK. Montaż nowego wodomierza głównego w podstacji oraz zainstalowaniem jednego zestawu pomp zasilającego w zimną wodę wymiennik ciepła.
 3. Uwaga – cały zakres prac musi być bezwzględnie wykonany w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez MPWiK i LPEC w Lublinie, oraz dokumentacji technicznej.

Składanie ofert w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Watykańska 6 pok. Nr 18 do dnia 11.10.2018 do godz. 10.00.

Otwarcie ofert w Administracji Osiedla „Poręba” ul. Perłowa 8/70 w dniu 11.10.2018 r. o godz. 11.00.

Wymagane wadium – termin i sposób określa SIWZ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Administracji Osiedla „Poręba” ul. Perłowa 8/70 w godz. 8.00 – 14.00 tel. 81 526-15-20.

Po uprzednim dokonaniu przelewu na konto Spółdzielni kwoty 50 zł. i okazaniu dokumentu potwierdzającego przelew. Nr konta 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120.

Dodatkowe informacje w Administracji Os. „Poręba” tel. 81 526-15-20.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w spółdzielni regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:
Przebudowa i modernizacja instalacji drugiej strefy zimnej wody i zasilania podstacji ciepła w zimną wodę dla trzech wieżowców Bursztynowa 6 , Bursztynowa 8 , Bursztynowa 10 w Osiedlu Poręba S.M. Czuby w Lublinie
Zakres prac:

 1. Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji zimnej wody wraz z nowym połączeniem z zewnętrzną siecią MPWiK pierwszej strefy zimnej wody, montażem nowych głównych wodomierzy budynkowych, zainstalowaniem w każdym z budynków zestawów pomp firmy Wilo Cor – 2 Helix VE 604/VR- WMS
 2. Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji zimnej wody w podstacji ciepła LPEC wraz z nowym połączeniem z zewnętrzną siecią zimnej wody MPWiK. Montaż nowego wodomierza głównego w podstacji oraz zainstalowaniem jednego zestawu pomp firmy Wilo – Cor -2 Helix VE 1004/VR WMS
 3. Cały zakres prac musi być bezwzględnie wykonany w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez MPWiK i LPEC w Lublinie oraz warunkach dokumentacji technicznej

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia 15 grudnia 2018 r.
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla Poręba

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum:
a) Na zestawy pompowe zgodnie z deklaracją producenta
b) Na roboty instalacyjne minimum 48 miesięcy

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert – do dnia 11.10.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”. w Lublinie
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji Osiedla Poręba w Lublinie przy ulicy Perłowej 8/70 w dniu 11.10.2018 r. o godz. 11.00

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:
1. Kierownik Adm. os. Poręba – tel. 81 526-15-20

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 7) stanowiący jej integralną część. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5% dla robót powyżej 100 tys. zł lub 10% dla robot do 100 tys. wartości oferty netto Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4000,00 .w PLN.
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN , które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120.na dzień przed terminem otwarcia ofert
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” 20-538 Lublin
ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
OFERTA – Przebudowa i modernizacja instalacji zimnej wody w osiedlu Poręba
Nie otwierać przed przetargiem.

XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilania placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologia robot

XIV Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym –zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego –zał. nr 4.
  1.5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 5.
  1.6. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające ilość robót ,termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia
  1.7. Aktualny dokument / do trzech miesięcy od daty wystawienia przez organ wydający / dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.9. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.10 Dowód wpłaty wadium
  1.11 Kosztorys ofertowy – zał. nr 6. – wypełnić zgodnie z wzorem zamawiającego )

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lublin dnia 25.09.2018 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego – zał. nr 4.
 5. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 5.
 6. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6.
 7. Projekt umowy – zał. nr 7.

Data opublikowania: 14:18, 26 września 2018

Kategorie: Przetargi