Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 6, 12, 19, 27 marca 2024 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
(tj.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm
– wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
Prawo spółdzielcze.

 

II. Podjął uchwały, wydał zarządzenia w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

 

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – na zlecenie firmie zewnętrznej „MAZON” Sp. z o. o. kompleksowego sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Wiklinowa 4 i Biedronki 7 w osiedlu „Łęgi”,
  – przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy i świadczenie usługi odczytowej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pralniach osiedlach: Poręba. Łęgi. Skarpa i Ruta,
  – w trybie „zapytanie o cenę” na wykonanie remont wejść do klatek schodowych wraz z przełożeniem kostki brukowej przy ul. Tymiankowej 56 i 58 w osiedlu „Łęgi”,
  – przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu zewnętrznych i wewnętrznych ścian wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ułanów 14 i 16 w os. „Błonie”.
  – w trybie „zapytanie o cenę” na wykonanie remont elewacji segmentu garaży (boksy 1-16) w zespole garażowym przy ul. Tatarakowej 5 w osiedlu „Łęgi”.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie SG DOM S.C. sprzątania II klatki schodowej w budynku przy ul. Różanej 27 w osiedlu „Ruta”.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany remont altany śmietnikowej przy ul. Tymiankowej 1 w osiedlu. Łęgi”.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach osiedla „Skarpa” i przyjęcia oferty firmy GAZ-SERWIS-DWA dla budynków przy ul. Gościnnej 5 i Romantycznej 6,
  – nieograniczonego na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Kawaleryjska 6,8, Rycerska 5,6,8 w osiedlu „Błonie”,
  – nieograniczonego na wykonania remontu parkingu- etap I, o nawierzchni asfaltowej w Nieruchomości EW-01 przy ul. Szmaragdowej 46 w osiedlu „Widok”,
  – w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy szyldu z nowym Logo Spółdzielni nad wejściem do budynku przy ulicy Watykańskiej 6,
  – przetargu na remont wejść do klatek schodowych wraz z przełożeniem kostki brukowej przy ul. Tymiankowej 56
  i 58 w osiedlu „Łęgi”.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – przepisania umowy najmu lokalu użytkowym nr 1A przy ul. Kaczeńcowej 8 w osiedlu „Łęgi” na nowego najemcę prowadzącego działalność gospodarcza- biurową, pod nazwą Usługi TT,
  – najmu lokalu użytkowego przy ul. Dragonów 2 w osiedlu „Błonie” z przeznaczeniem na sklep z tradycyjną wędliną
  i pieczywem,
  – najmu powierzchni ogrodzenia parkingu przy ulicy Romantycznej 14 w osiedlu „Skarpa” (mienie spółdzielni)
  z przeznaczeniem pod reklamę informującą o prowadzonej działalności,
  – najem od dnia 01.04.2024 r. pomieszczenia dodatkowego usytuowanego w budynku przy ul. Tymiankowej 1
  w osiedlu „Łęgi”.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – rozliczenia środków uzyskanych ze zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 135 B położonego przy ulicy Różanej 7w osiedlu „Ruta”,
  – zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych „remont instalacji gazowej” w budynku przy ulicy Gościnnej 13
  w osiedlu „Skarpa”,
  – dołączanie do cennika opłat za umieszczenie reklam wyborczych pozycji: – banery wyborcze umieszczone na stojakach na terenie SM Czuby w Lublinie,
  – zmianę od 1.04.2024 r. stawki opłat – zwiększenia zaliczek na podgrzanie wody oraz energię cieplną
  w nieruchomościach osiedla „Widok”,
  – na wprowadzenie od dnia 0i.04.2024 do opłat czynszowych składnika sprzątanie klatki schodowej w budynkach Bursztynowa 3 ki III, Bursztynowa 1C ki I i Szafirowa 5 ki III w osiedlu Poręba.
  – zmianę wysokości zaliczek na podgrzanie c.w.u. od dnia 01.04.2024r w nieruchomościach PC 1,PC 3, PC 4, PC 6 oraz Agatowa 16, Agatowa 18 w osiedlu „Poręba”,
  – zwiększenia stawek za dzierżawę terenu pod ustawienie tablic reklamowych (bilbordów) w osiedlu „Łęgi”, ustawionych na nieruchomościach:12EŁ Bociania I,14 EŁ Tatarakowa 2a.

 

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych,
– umorzenia postępowania egzekucyjnego,
– zmianę wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu mylnie dokonanej wpłaty,
– odstąpienia o egzekucji kosztów sądowych.

 

V. Inne działania.
Kierowanie bieżącą pracą SM Czuby w Lublinie.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:13, 12 czerwca 2024

Kategorie: 2024