Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 4, 9, 17, 29 stycznia 2024 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm
– wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


II. Podjął uchwały, wydal zarządzenia w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– ustalenia osób zatrudnionych w spółdzielni upoważnionych do korzystania ze służbowych kart płatniczych,
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2024 r,
– powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku SM „Czuby” w Lublinie I zatwierdził Regulamin działania komisji.

 

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach

 1. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – z przetargu na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach osiedla „Skarpa” i przyjęcia oferty firmy GAZ-SERWIS-DWA dla budynków przy ul. Gościnnej 5 i Romantycznej 6.
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – przepisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu „Skarpa” na nowego najemcę na prowadzenie tej samej działalność- handlowo-usługowo-gastronomiczna.
  – wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Dragonów 2 w osiedlu „Błonie” nowemu najemcy z przeznaczeniem na działalność marketingowo-reklamową.
  – wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej 5 w osiedlu „Błonie” z przeznaczeniem na magazynek.
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
  Inne wnioski dot.
  – wyrażenia zgody na wprowadzenie 0d 01.04.2024 r odpisu na montaż instalacji domofonowej w wysokości 48,00 zł miesięcznie dla mieszkańców kl. VI i VII w budynku przy ul. Tymiankowej 1 w osiedlu „Łęgi”,
  – wyrażenia zgody na zwiększenie od 01.04.2024 r. zakresu sprzątania przez firmę SG DOM S.C. – VII kl. schodowej w budynku Dziewanny 7 oraz IX kl. schodowej w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w osiedlu „Ruta”,
  – wyrażenia zgody na wprowadzenie od dnia 01.04.2024 do opłat czynszowych składnika sprzątanie klatki schodowej w budynkach Turkusowa 3 kl. IV i Perłowa 4 kl. III w osiedlu „Poręba”,
  – wyrażenia zgody o zakup jednej pary ochronników słuch Firmy M 3 i wyłożenie ich do pokoju, w którym pracuje kopertownica do bezpośredniego ich stosowania przez pracowników obsługujących maszynę

 

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych,
– umorzenia postępowania egzekucyjnego,
– zmianę wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu mylnie dokonanej wpłaty,
– odstąpienia o egzekucji kosztów sądowych.

 

V. Inne działania.
– Kierowanie bieżącą pracą SM Czuby w Lublinie.
– Sporządzanie załączników do sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2023.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:07, 15 lutego 2024

Kategorie: 2024