Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 9, 17, 23, 30 maja 2023 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zgody na przebudowę jednego pionu zbiorczej instalacji gazowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Perłowej 4 kl. IX (działka Nr 53/4) w osiedlu Poręba.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na remont zewnętrznych i wewnętrznych ścian wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ul. Ułanów 14, 16 w Osiedlu Błonie.
  -w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakład Remontowo Budowlany usunięcia szkód powstałych poprzez malowanie ścian i usuwanie graffiti na elewacji budynku przy ul. Dragonów 2 w osiedlu Błonie,
  – w trybie” zamówienia z wolnej ręki” zlecenia o firmie PROSPECTIV malowania od wewnątrz drzwi kabin dźwigowych w budynkach przy ul. Fantastycznej 17, 19, 21 w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zapytania o cenę”na wykonania naprawy elewacji (ściana południowa w poziomie garaży) budynku mieszkalnego przy ul. Topazowej 6 w osiedlu Widok.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „MAZON” Sp. z o. o. kompleksowego sprzątanie klatki schodowej w budynku Bociania 8 klatka VI w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Gaz-Serwis wykonania przebudowy jednego pionu instalacji gazowej w budynku Perłowa 4 kl. IX w osiedlu Poręba,
  – zawarcia umowy o dzieło na wykonanie remontu cząstkowego malowanie części elewacji wraz uzupełnieniem ubytków i pęknięć tynku na gazonach kwiatowych, ściankach bocznych i wejściach do klatek schodowych budynku przy ul. Różanej 16 w osiedlu Ruta,
  – przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego w budynku Wiklinowej 4 w os. Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie MAZON” Sp. z o. o. sprzątania klatki schodowej w budynku Tatarakowej 10 klatka I w osiedla Łęgi,
  – w trybie „zlecenie z wolnej ręki firmie P.P.H.U. „INTERMET ”budowy zadaszenia nad wykonaną zabudową miejsca ustawienia pojemników śmietnikowych przy Nieruchomości EW-04
  Szmaragdowej 16 w sąsiedztwie budynku (SM Kwatera),
  – w trybie „zlecenie z wolnej ręki zlecenia firmie SG DOM S.C. sprzątania III klatki schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 12 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zlecenie z wolnej ręki „ firmie „MAZON” Sp. z o. o. kompleksowego sprzątania klatki schodowej w budynku Tatarakowa 10 w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zapytania o cenę”na poszerzenie zatoki postojowej przed budynkiem Sympatyczna 3 oraz likwidację placu o nawierzchni asfaltowej i wykonanie chodnika z kostki brukowej w rejonie
  budynków przy ul. Sympatycznej 12- 16 w osiedlu Skarpa,
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki firmie Usługowo – handlowej wykonania koszenia trawy na terenie osiedla Poręba,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki zlecenie firmie SG Dom S.C sprzątanie jednej klatki schodowej w budynku przy u. Dziewanny 12 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakład Remontowo – Budowlany wycięcia zdegradowanych kapinosów płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 35 i Szmaragdowej 16 i 36 w osiedlu Widok,
  – w trybie „zlecenie z wolnej ręki budowy zadaszenia nad wykonaną zabudową miejsca ustawienia pojemników śmietnikowych zlokalizowanych przy Nieruchomości EW-04 przy ul. Szmaragdowej 16 w sąsiedztwie budynku (SM Kwatera)
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Rycerska 2, 4 w osiedlu Błonie .
  – na remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych Tatarakowa 14, Kaczeńcowej, Biedronki 9 w osiedlu Łęgi – wystąpienie do oferentów o uzupełnienie dokumentacji ofertowej
  – na remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych: Tatarakowa 14, Kaczeńcowa 8, Biedronki 9 w osiedlu „Łęgi,
  – na naprawę elewacji ( ściana południowa w poziomie garaży) budynku mieszkalnego przy ul. Topazowej 6 w osiedlu Widok.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – rozwiązania umów dzierżawy parkingów ul. Sympatycznej, Romantycznej i Stokrotki z firmą SADIDA w związku z nieustającymi licznymi skargami mieszkańców i użytkowników parkingów
  – przepisanie najmu lokal przy ul. Radości na osobę, która jest zainteresowana możliwością przejęcia lokalu, wyremontowaniem a następnie prowadzeniem w nim punktu biurowo-handl.
  – przepisania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny 5 w osiedlu Ruta na nowego najemcę z zachowaniem ciągłość najmu i utrzymaniem dotychczasowej funkcja lokalu tj. gabinet kosmetyczny i laryngologiczny,
  – przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Sympatyczna 5 w osiedlu Skarpa, która była zawarta na czas określony i wygasa z dniem 31 maja 2023 r.,
  – wypowiedzeniu umowy na najem lokalu użytkowego ul. Radości 4 . Wynajmowany lokal miał być wykorzystany jako sklep z artykułami dla dzieci jednak od dłuższego czasu nie prowadzona jest w nim działalność.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – zgody na podniesienia stawki za wykonanie usług sprzątania klatek schodowych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych na osiedlach Poręba, Skarpa, Widok, Łęgi.
  Wzrost stawki obowiązywałby od 01.01.24 r.,
  – zgody na zabudowy części korytarza piwnicznego pod schodami pierwszej klatki schodowej budynku Dziewanny 7 w osiedlu Ruta i podpisania umowy najmu,
  – podpisania aneksów z ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. potwierdzających wysokość czynszu za lokal użytkowy przy ul. Dragonów 2/3e w osiedlu Błonie,
  – zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 22.04.2020 r., zmieniającej stawkę za usługę, zawartej z firmą „TRAK MAR” dot. koszenia trawy sprzętem mechanicznym w Osiedlu Ruta,
  – zgody na przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego WithSecure Client Security- odnowienie z abonamentem rocznym,
  – podpisania aneksu z firmą „Zakład Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych Sp. z o.” na prowadzenie konserwacji zestawów hydroforowych w zasobach SM „Czuby” na osiedlach Ruta, Widok, Skarpa,
  – zakupu wózka transportowego o ładowności powyżej 100kg dla kierowców zatrudnionych w Zarządzie SM,
  – wprowadzenia od dnia 01.06.2023 r. do opłat eksploatacyjnych składnika – sprzątanie klatki schodowej dla budynku Turkusowa 1 kl. IV w osiedlu Poręba,
  – podniesienia stawek za wykonanie usługi sprzątanie klatek schodowych w budynkach należących do zasobów SM Czuby na osiedlach Poręba, Skarpa, Widok, Łęgi, Ruta i Błonie. Wzrost stawki obowiązywać będzie od 01.01.2024,
  – kontynuacji dostępu do portalu kadrowo – portalkadrowy. pl got. na którym publikowane są sprawy kadrowe i płacowe (wzory druków, rozporządzenia i porady prawne) ,
  – zamiany aut między kierowcami zatrudnionymi w SM Czuby , zatrudnionym na 1 i cały etat,
  – zatwierdzenia wykazu tabel służących do opracowania planów i analiz gospodarczo – finansowych wraz z działalnością kulturalno – oświatowa w planach na 2024 r.
  – przeprowadzenia wyboru ofert na dzierżawę trenu z przeznaczeniem na parking przy ul. Sympatycznej 1A , Romantycznej 14, i Stokrotki/Różana,
  – sporządzenie przez kierowników komórek organizacyjnych w zakreślonym terminie danych do opracowania planu gospodarczo – finansowego na 2024 r,

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych
– umorzenia postępowania egzekucyjnego

V. Przygotowanie materiałów
– schematu przedstawiania spraw zawartych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
– analizy działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2023 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:40, 6 czerwca 2023

Kategorie: 2023