Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 23, 28 listopada 2023 r. Zarząd Spółdzielni prowadził :

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm
– wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

 

II. Podjął uchwały, wydal zarządzenia w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– przygotowania do zimy zasobów mieszkaniowych w SM „Czuby” w Lublinie,
– zmiany uchwały nr 8/2022 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 22.02.2022 r. w sprawie ustalenia osób upoważnionych do pobierania zaliczek,
– powołania komisji do spraw wdrożenia oprogramowania firmy Unisoft Sp. z o.o.,wspomagającego zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni,
– procedury akceptacji ponoszenia wydatków na zakup materiałów, zlecanie usług obcych, innych wydatków, w związku z pozostałymi kosztami administracyjnymi ponoszonymi przez administracje Spółdzielni i rozliczania zaliczek,
– przeprowadzenia analizy zużytego paliwa w administracjach Spółdzielni w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.

 

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie VENTA wykonania modernizacji instalacji domofonowej, wymiany istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe w nieruchomościach przy ul. Dziewanny 1 i 4 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Eksam- Budownictwo miejscową naprawę ciągów pieszych w osiedlu Łęgi,
  – przetargu nieograniczonego na dobór i wymianę wciągarki, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i adaptacyjnymi wynikającymi z podręcznika montażu i konserwacji (instrukcje) wciągarki do dźwigów linowych, a także opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej oraz odbiór i uzyskanie dopuszczenia urządzenia do eksploatacji przez UDT – dźwigu osobowego znajdującego się na kl. II budynku mieszkalnego przy ul.Watykańskiej 10 w osiedlu RUTA,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki’ zlecenie firmie Usługowy Zakład Stolarski DREW-MIR wymiany poręczy balustrad klatki schodowej na nakładki drewniane w budynkach przy ulicy Kawaleryjska 2 4 w Osiedlu BŁONIE,
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – najmu lokalu użytkowego od dnia 01.11.2023 r.- pomieszczenia dodatkowego usytuowanego w budynku przy ul. Tatarakowej 10, w korytarzu piwnicznym.
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot.
  – spisania w koszty operacyjne osiedla Skarpa zadłużenia za lokal użytkowany na zasadzie najmu przy ulicy Przedwiośnie 1 w wysokości 1.451.29 zł , z tytułu niedopłaty z rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2022 r,
  – podpisanie aneksu do umowy zawartej z firmą „Gaz-Serwis -Dwa na remont wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Tatarakowej14 , Kaczeńcowej 8, Biedronki 9 w osiedlu Łęgi – przedłużających termin wykonania remontu z 15.11.2023 r. na 15.12.2023 r,
  – zatwierdzenia miesięcznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od stycznia 2024 r,
  – zakupu 3 dużych wycieraczek z gumowym spodem oraz wsiąkającą powierzchnią w celu zabezpieczenia klatki schodowej siedziby Zarządu SM Czuby,
  – ustalenia form wydawania od dnia 1 grudnia 2023r posiłków regeneracyjnych – talony żywnościowe do sklepu Stokrotka w wysokości 10 zł dziennie,
  – nienaliczania od 29.11.2023 r. w opłatach czynszowych poz. „gaz” w mieszkaniach budynku przy ul. Kaczeńcowej 8 w związku z wykonaniem nowej instalacji gazowej oraz indywidualnym opomiarowaniem mieszkań, do 28.11.2023r rozliczyć na dotychczasowych zasadach (na osobę),
  – uzupełnienia ofert w przetargu na dostawę i montaż wciągarki dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Watykańskiej 10 – klatka II w osiedlu Ruta,
  – podpisania umowy handlowej z firmą „Auchan Polska” Sp. z o.o. na zakupionych towarów bezgotówkowo, z 14-to dniowym terminem płatności.
  – utworzenia rezerw w 2023 roku z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych z lokali użytkowych na kwotę 33.462.56 zł.- użytkowanych na podstawie umów najmu

 

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych ,
– umorzenia postępowania egzekucyjnego,
– zmianę wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu mylnie dokonanej wpłaty,
– odstąpienia o egzekucji kosztów sądowych.

 

V. Inne działania.
– Kierowanie bieżącą pracą SM Czuby w Lublinie.
– Zwołanie w Domu Kultury RUTA zebrania członków SM „CZUBY” zamieszkałych w nieruchomości Stokrotki 1, 3, 5, 7 oraz zebrania członków zamieszkałych w nieruchomości ER-14 przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 w celu wyboru przedstawiciela nieruchomości na bieżąca kadencję (2022-2025)

Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:24, 2 stycznia 2024

Kategorie: 2023