Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 7,14,21,28 marca 2023 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm, – skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– ustalania w Spółdzielni planu urlopów wypoczynkowych w 2023 r.
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2023 r.
– zatwierdził plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych, prawnych na rok 2023 wg stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z dnia 31.12.2022 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie ThermoDesign Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 27 20-368 Lublin wykonania projektów przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Gościnnej 5 i Romantycznej 6 w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zapytanie o cenę” na wykonanie remontu ciągów pieszych na działce nr 19/9 oraz remont wejść do klatek schodowych wraz z przełożeniem kostki brukowej budynków przy ul. Tatarakowej 2 i 6 w osiedlu Łęgi
  – przetargu nieograniczonego na remont parkingu o nawierzchni asfaltowej w nieruchomości EW 01 przy ul. Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok – II etap.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie IKOM wykonania oznaczenia dwóch miejsc parkingowych dla inwalidów położonych w nieruchomości EB 07; 08 w Osiedlu BŁONIE
  – w trybie „zapytania o cenę” na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Rycerska 2, 4 w Osiedlu Błonie ,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmą VENTA ,wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w postaci wymiany istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe w nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13 i 15 w osiedlu Ruta.
  – w trybie ..zapytania o cenę” na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi od ul. Dziewanny do budynku Dziewanny 1 wraz z remontem zatoki parkingowej w osiedlu Ruta ,
  – przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy instalacji gazowej j w budynkach przy ulicy Fantastycznej 17, 19, 21 w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zapytania o cenę” na ułożenie gresu w prześwicie i na schodach w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej 12 w Osiedlu Błonie.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zakupu na potrzeby Administracji Osiedla „Łęgi”laptopa oraz zlecenia usługi „przygotowania w/w sprzętu do pracy,
  – w trybie „zapytania o cenę” na czyszczenie i impregnację elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Hetmańska 16 w Osiedlu Błonie,
  – w trybie „zapytania o cenę” na naprawę elewacji w budynku mieszkalnym przy ul. Dragonów 3 w Osiedlu Błonie,
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – przepisanie umowy dzierżawy z dzierżawiącej teren o pow. 25,0 m2 przy ul. Kawaleryjskiej, w nieruchomości 10EB na męża Zbigniewa Michalika .Wydzierżawiony teren przeznaczony jest pod kiosk wielobranżowy
  – przepisaniu umowy dzierżawy terenu przy ul. Fantastycznej, w nieruchomości 14ES (na dzierżawcę który pod marką „Lodziarnia MIŚ” chce sprzedawać lody z przyczepki gastronomicznej w miesiącach kwiecień-października 2023 r.
  – przyjął ofertę HRS Investment Sp. z o.o. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Radości 4 w osiedlu Skąpa
 3. Skierowanie wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot.
  – wprowadzenia od 1 kwietnia 2023 do naliczeń opłaty w kwocie 2,50 zł/m-c za doręczenie korespondencji na adres nie dotyczący zasobów SM „Czuby”-
  – zatwierdził rozliczenie centralnego ogrzewania za 2022 r. budynków przy ul. Romantycznej 8, 10, 12 i Gościnnej 1 w osiedlu Skarpa., rozliczonych systemem uproszczonym proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.
  – na zmianę 01.04.2023 r. opłaty za wykonywanie usługi sprzątania: w osiedlu „Ruta” przez firmę SG DOM S.C oraz przez firmę „MAZON”
  – na zmianę od dnia 01.04.2023 r. opłat za wykonywanie usługi sprzątania klatek schodowych w osiedlu „Ruta” przez firmę „PROMAR” oraz za sprzątanie klatek schodowych nr I i II od parteru do III kondygnacji w budynku przy ul. Watykańskiej 6,
  – sporządzenia opinii prawnej w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, (Dz. U. z. dn. 27.10.2022 r. poz. 2206) na okoliczność konieczności sporządzenia świadectw bądź braku tej konieczności dla wszystkich budynków oraz lokali mieszkalnych i usługowych będących w zasobach SM” Czuby”.
  – wyboru wskaźnika, który ma zostać ujęty w zapisach aneksu do Umowy z UNISOFT Sp. z o.o. który pozwoli na wprowadzenie zapisów zapewniających waloryzację, która w minimalnym stopniu będzie pokrywała wzrost kosztów obsługi IT.
  – zabudowy części wspólnych – korytarza przylegającego do mieszkania w budynku przy Sasankowej 3 oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu.
  – zgody najemcy lokalu użytkowego przy ul. Watykański zmiany umowy w związku ze zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej z jednoosobowej na spółkę z o.o. na aktualizację danych i przepisanie umowy na spółkę.
  – wprowadzenie od dnia 01.04.2023 r. do opłat eksploatacyjnych składnika sprzątanie klatki schodowej dla :Bursztynowa 1 kl. III. Bursztynowa 1C kl. II Bursztynowa 12 kl. XI w os. Poręba,
  – dokonanie zmiany stawki opłat czynszowych z dniem 01 kwietnia 2023 r w pozycjach: „opłata za używanie dodatkowego pomieszczenia” oraz „opłata za użytkowanie części korytarza”. w osiedlu Widok
  – uzupełnienie przez oferentów brakujących dokumentów do przetargu „Malowanie klatek schodowych w budynkach Tymiankowa 48, 50, 52” w osiedlu „Łęgi”

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych
– umorzenia postępowania egzekucyjnego

V. Przygotowanie materiałów dla RN i WZ

 1. Informacji dot.:
  – Listu protestacyjnego z dnia 31.01.2023 r.
  – wskazania osoby zajmującej się możliwością pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie remontów w Spółdzielni.
  – sporu pomiędzy mieszkańcami ul. Watykańskiej 6, 8, 10 a Spółdzielnią.
 2. projektów uchwał w sprawie:
  – podziału zysku ( netto) za 2022 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM„CZUBY” w Lublinie za 2022r.
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
 3. Analizy działalności gospodarczo – finansowej za 2022 r.
 4. Bilans, Rachunek zysków i strat za 2022 r. oraz opinia biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawdzania finansowego.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:47, 11 maja 2023

Kategorie: 2023