Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 8, 15, 22, 29 listopada 2022 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:


I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, okresów rozliczeniowych w 2023r. oraz limitów godzin nadliczbowych w 2023r.
– wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2023 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie IKOM sp. z o.o. wykonania jednego oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych oraz zakup słupka i znaku D-18a wraz z obejmami w nieruchomości EB 06 Szaserów 1, 9, 11 na terenie parkingu przy ul. Szaserów 1 w Osiedlu Błonie
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie SG DOM SC sprzątania VII ki. klatki schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 9 w osiedlu Ruta,.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Trade Projekt wykonania podcięcia drzew wraz z utylizacją gałęzi w osiedlu Skarpa .
  – w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów technicznych wraz z kosztorysami, pozwoleniem na budowę, montaż i uruchomienie dźwigów z przystosowaniem wejść dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Kawaleryjska 16, ul. Szaserów 9 w Osiedlu „Błonie” .
  – w trybie „zapytania o cenę” na zakup oprogramowania kadrowo – płacowe dla 4 stanowisk oraz 1 stanowisko z modułem PPK,.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie Firmie EL. ENERGY montażu obróbek blacharskich obwodowych oraz wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na kominach
  wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szmaragdowej 36 w Lublinie w Os. „Widok- w trybie” zamówienia z wolnej ręki” zlecenie wykonania remontu cząstkowego: wymiany
  progów i remontu posadzek przy drzwiach wejściach do klatek schodowych w budynku przy ul. Różanej 16 w osiedlu Ruta.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „THERMO DESIGN SP. ZO.O.„ wykonanie projektu na remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych Tatarakowa 14,
  Biedronki 9, Kaczeńcowa 8 w osiedlu Łęgi,
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – braku zgody na cofnięcie decyzji o rozwiązaniu umowy najmu – najemcy dwóch lokali Użytkowych przy ul. Dragonów w osiedlu Błonie,
  – cofnięcie decyzji o rozwiązaniu w trybie natychmiastowym umowy najmu lokalu użytkowego przy ul Różanej w osiedlu Ruta .
  – najmu lokalu użytkowego przy ul. Różanej w osiedlu Ruta, firmie La SHE z przeznaczeniem na studio Kosmetyczne,
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot.
  – zgody na podpisywanie przez kierowników administracji osiedli zleceń (do kwoty 10 000 zł (netto) kierowanych do INWESTPROJEKT-DŹWIG Sp. z o.o. dotyczących wymiany elementów na dźwigach zainstalowanych w budynkach.
  – wprowadzenia do opłaty od dnia 1.12.2022 r. składnika sprzątania klatki schodowej w budynku przy ulicy Fantastycznej 15- 11 kl. II w os. Skarpa
  – braku zgody na podnajęcia lokalu użytkowego przy ul. Perłowej w osiedlu Poręba.
  – wypowiedzenia umowy z dnia 30.04.2014 r. firmie EFZON z dniem 31 grudnia 2022 r. za sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 4 kl. V w osiedlu Błonie,
  – zmiany od 01.01.2023 r. zindywidualizowanego systemu rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym w budynku przy ul. Różanej 7 w osiedlu Ruta , wraz z naliczeniem miesięcznej stawki opłaty zaliczkowej na centralne ogrzewanie,
  – rezygnacja od 1stycznia 2023 r. z wydawnictwa Dziennika Gazety Prawnej,
  – podpisania aneksów z firmą „VENTA” na zmianę od II kwartału 2023 r, zmiany stawki za wykonanie konserwacji domofonów na osiedlach Ruta ,Łęgi, Błonie, Widok i Poręba
  – podpisanie aneksów z firmą Gaz-Serwis-Dwa przedłużającego termin wykonania prac związanych z montażem indywidualnych zestawów hydroforowych wraz z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sasankowej 1,5; Różanej 7 i Stokrotki 1, 3, 5, 7 z dnia 30.10.2022 r. na dzień 30.12.2022 r, oraz z firmą Usługi Elektryczne -Handel przedłużającego termin wykonania prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych do ww. zestawów hydroforowych z dnia 30.11.2022 r. na dzień 30.12.2022 r .
  – podpisanie aneksu z firmy GAZ SERWIS DWA dot. zmiany terminu zakończenia robót – zakończenia robót na 28.02.2023 na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Radości 1, Radości 3, Radości 4, Romantyczna 17, Romantyczna 19, Gościnna 1 w os. Skarpa.
  – rozliczenia opłat za zużycie gazu w związku z wprowadzeniem indywidualnego opomiarowania mieszkań w budynku przy ul. Tymiankowej 1 w osiedlu Łęgi.
  – rozwiązanie rezerwy w kwocie: 18.025,16zł na lokalu użytkowym w osiedlu Widok przysługującym na zasadzie odrębnej własności, z uwagi na dokonane wpłaty w całości pokryły zadłużenie.
  – podpisania aneksów do umowy z firmą „ Gaz-Serwis-Dwa przedłużających termin z dnia 12.12.2022 r. na dzień 28.02.2023 r. wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazowej budynkach przy ul. Tatarakowej 16, Tymiankowej 1, Biedronki 11, Bocianiej 10 w osiedlu „Łęgi”
  – wypowiedzenie z firmą „PROMAR” P.U.H .sprzątania V klatki schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 13 w osiedlu Ruta
  -zwiększenie od 01.12.2022 r. zakresu sprzątania przez SG DOM SC o sprzątanie IV kl. schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 11 w osiedlu Ruta,
  – podpisania aneksu do umowy z firma PUH „MAXBUD” przedłużającego termin z dnia 30.11.2022 r. na dzień 30.08.2023 r. wykonania prac związanych z wymianą ekranów balkonowych, malowaniem balustrad, wykonaniem osłon czółek balkonowych i malowaniem okapników w budynkach mieszkalnych osiedla Ruta.
  – zgody na lokalizację kamery, na przyłącze zasilania kamery monitoringu miejskiego przy ul. Watykańskiej w osiedlu Ruta,

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– zwrotu nadpłaty figurującej na koncie opłat eksploatacyjnych
– zwrot mylnie dokonanego przelewu na konto opłat
– zmiany zaliczki na C.O


V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:

I. Wyjaśnienia
– w jakiej wysokości i na podstawie jakiego przepisu spółdzielni obowiązana jest do uiszczania podatku od funduszy celowych.
– Czy zaproponowane zapisy w projektach uchwał w sprawie zmian w Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie zmian w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego SM Czuby oraz zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach, nie są sprzeczne z § 108 Statutu Spółdzielni,
– dlaczego dla realizacji parkingów na osiedlach Ruta i Łęgi, była konieczność zasilenia funduszu mienia Spółdzielni, czy przeksięgowanie środków (kwota ponad milion zł) z funduszu zasobowego na fundusz mienia Spółdzieli może się odbywać bez wiedzy (zgody) RN, jaka jest definicja funduszu zasobowego Spółdzielni i kto jest dysponentem funduszu ,

II. Informację dot. wyborów do RPNO kadencja 2022 – 2025

III. Projekty uchwał:
– uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
– obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przyul. Radości 2 A, polegającego na ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz LPEC S.A.
– wprowadzenia opłaty za przesyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego w przypadku gdy adres nie dotyczy zasobów SM „Czuby”.
– zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 22 os. Widok.

IV. Analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2022 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 15:34, 12 grudnia 2022

Kategorie: 2022