Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22 lutego 2022 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zatwierdzenia okresu archiwizacji dokumentów gromadzonych w składnicy akt w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zatwierdzenia na rok 2022 planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z dnia 31.12.2021 r.
– ustalenia osób zatrudnionych w Spółdzielni, upoważnionych do pobierania i rozliczania zaliczek.


III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie firmie Projektowanie i Realizacja Inwestycji „PRUIAL” na opracowanie dokumentacji technicznej zmiany zasilania w wodę budynków mieszkalnych przy ul. Sasnakowej 1, 3, 4, 5 ul. Różanej 7 oraz przy ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7– polegającej na likwidacji zasilania 2-ej strefy instalacji wodociągowej budynków / hydroforni grupowej i montażu indywidualnych zestawów hydroforowych oraz przebudowy instalacji wodociągowy w ww. budynkach,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie PHU VENTA Sp. wykonania modernizacji instalacji domofonowej na cyfrową w budynkach przy ulicy Rycerskiej 2, 4, 6 w osiedlu Błonie,
  – nieograniczonego na wykonanie wymiany ocieplenia ściany zachodniej w budynku przy ul. Sympatycznej 1 w osiedlu Skarpa.,
  – nieograniczonego na wykonanie na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Radości 1, Radości 3, Romantyczna 17, Romantyczna 19, Gościnna 1 i Radości 4 w osiedlu Skarpa,
  – nieograniczonego na wykonanie na wykonanie wymiany ocieplenia ściany północnej budynku przy ul. Radości 1 w osiedlu Skarpa,.
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu parkingu o nawierzchni asfaltowej w Nieruchomości EW-01 przy ul. Szmaragdowej 46 w Lublinie w Os. „Widok” – etap I,
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki” zwiększenie od 01.03.2022 r. zakresu sprzątania przez firmę PROMAR- o sprzątanie III kl. schodowej w budynku przy ul. Jana Pawła II 9,
  – w trybie „zapytanie o cenę” na remont parkingu przy ul. Biedronki oraz wymianę okładzin schodów wejściowych do wiatrołapów budynków przy ul. Bocianiej 6 i Kaczeńcowej 1 w os. Łęgi.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – nieograniczonego na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4 i Szafirowa 5 w Osiedlu Poręba- unieważnił przetarg,
  – wyboru oferty na wydrukowanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże-oferty nr 3 PERSON – DRUK S C. Częstochowa ,
  – przetargowej dot. wyboru operatora sieci telekomunikacyjnej w SM „Czuby”- ofertę firmy NOVA Telecom.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na wkopanie tablicy informacyjnej przy ulicy Romantycznej celem umieszczenia reklamy sklepu Pyszne Polskie, z siedzibą przy ul. Szczęśliwej1 w osiedlu Skarp,
  – wypowiedzenia umowy firmie EDEN SPRINGS Sp. z o o na dostawę wody pitnej oraz podpisanie nowej umowy z firmą Aquavita w osiedlu Błonie,
  – zawarcie od dnia 01.03.2022 r. umowy na najem pomieszczenia dodatkowego o pow. 2,61 m2, usytuowanego pod schodami w korytarzu piwnicznym budynku przy ul. Tatarakowa 10.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – wprowadzenia od dnia 1.06.2022 r. składnika opłat eksploatacyjnych „przebudowa instalacji gazowej ” w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w osiedlu Skarpa,
  – zgody podnajemcy lokalu użytkowego przy ul. Radości 4 na sprzedaż w lokalu alkoholu – podstawa uchwała Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa nr 4/2022 z 31.01.2022 r.
  – wprowadzenia do czynszu z dniem 01.03.2022 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” ) w nieruchomości: ul. Szmaragdowa 36 kl. XII w osiedlu Widok,
  – zatwierdzenia od dnia 1.04.2022r nowej wysokość zaliczek za centralne ogrzewanie w oraz stawek za podgrzanie wody, w budynkach rozliczanych ryczałtem w os. BŁONIE,
  – umieszczenia na tablicach Informację o Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej (wprowadzonej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. w budynku Zarządu oraz w budynkach Administracji Spółdzielni,
  – zawarcia z firmą PUH „MAXBUD” aneksu do umowy z dnia 14.04.2021 r. przedłużającego termin na dzień 20.10.2022 r. wykonania prac związanych z wymianą ekranów balkonowych, malowaniem
  balustrad, wykonaniem osłon czółek balkonowych i malowaniem okapników w 16 budynkach mieszkalnych osiedla Ruta,
  – zatwierdzenia rozliczenie centralnego ogrzewania za 2021 w mieszkaniach budynków przy ul. Romantycznej 8, 10, 12 i Gościnnej 1 w osiedlu Skarpa,
  – zgody na nieodpłatne udostępnienie miejsca na zaparkowanie Audikabusa na potrzeby przeprowadzenia plenerowej akcji bezpłatnych badań słuchu dla mieszkańców pod hasłem „ Twój słuch naszą troską.” w lokalizacjach uzgodnionych z Administracjami Osiedli,
  – zatwierdzenia rozliczenia energii cieplnej za okres od 01.01 -31.12.2021 osiedla „NISKA SKARPA” ul. Przytulna 8 – 30,
  – wyprowadzenia z czynszu z dniem 01.04.2022 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości w nieruchomości ul. Szmaragdowa 16 XIII kl. schodowa w osiedlu Widok,
  – podpisanie Aneksu do umowy na wykonywanie usługi DDD – nowych stawek za wykonywane usługi jakie będą obowiązywał od 0l.03.2022r. do 31.12 2023 r.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– umorzenie kosztów sądowych oraz odsetek ustawowych po spłacie należności głównej.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

 1. Informacje
  – odpowiedzi na zarzuty i uwagi zgłoszone na kartach głosowań w dniu 31.01.2022 r.
  – Stanowisko Zarządu SM Czuby w sprawie projektu uchwały członka RN ,przedstawiciela RPNO Ruta w sprawie sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6,8,10,
  – opinię prawną dot. złożonych przez członka RN – przedstawiciela z osiedla Błonie, w dniu 17 stycznia do Prezydium RN sześciu projektów uchwał.
 2. Projekt uchwały dla RN dot.
  – wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 15 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa,.
  – sfinansowania remontu budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8,10.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:53, 1 marca 2022

Kategorie: 2022