Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 3, 11, 16, 25 października 2022 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zmiany kwoty dofinansowania do okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze,
– zwiększenia cen -1-go posiłku regeneracyjnego dla pracowników produkcyjnych na okres 01.11.2022r. do 31.03.2023 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenie firmą AB TRANS oczyszczenia, umycia i zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku od strony północnej i wschodniej przy ul. Różanej 6 w osiedlu Ruta.
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenia firmie SG DOM S.C. od 1.11.2022 zwiększenia zakresu sprzątania III kl. w budynku przy ul. Dziewanny 5 w osiedlu Ruta.
  – w trybie „zapytania o cenę” na zakup oprogramowania kadrowo – płacowe dla 4 stanowisk oraz 1 stanowisko z modułem PPK,.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Usługi Elektryczne Handel wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach hydroforni wraz z podłączenia zestawów hydroforowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3 , Różanej 7 i Stokrotki 1, 3, 5, 7 w oś Ruta
  – zawarcia umowy. z dnia 27.10.2022 r. na świadczenie przez Futuro Exito Sp. z o.o. usług dostępu do Internetu oraz przyłączenie do sieci Internet budynku Administracji Osiedla „Łęgi” przy ul.
  Tatarakowej 28 w Lublinie.
  – w trybie „zmówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie PHU VENTA Sp. z o.o. modernizacji instalacji domofonowej na cyfrową w budynku Kawaleryjska 14,18 i Hetmańska 10 Osiedlu BŁONIE,
  – w trybie „zmówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Fabryka Okien Spectrum Sp. z o.o. ul. wymiany panela w drugich drzwiach kl. VII w budynku przy ulicy Kawaleryjska 2 w os. BŁONIE.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu – na dostarczenie oprogramowania kadrowo – płacowego, instalację, wdrożenie oraz serwis dla 4 stanowisk wraz z modułem obsługującym PPK – 1 stanowisko
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu – wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Radości 11 w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na przychodnię specjalistyczną z zakresu psychologii oraz psychologii dziecięcej,
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – podpisania aneksu nr 3 do umowy z dnia 10.10.2018 r. dotyczącego zmian stawek usług utrzymania w gotowości, odśnieżania i wywożenia śniegu na osiedlach: Skarpa, Ruta, Błonie, Łęgi, Widok i Poręba.
  – ograniczenia podwyżek stawki czynszu w roku 2023 do połowy wskaźnika , o jaki nastąpi zmiana cen wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
  – zwiększenia od 01.11.2022r zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w S.M. Czuby.
  Zaliczki na centralne ogrzewanie wzrost o 32%, zaliczki na podgrzanie wody wzrost o 38%
  – zgody na amortyzację parkingu ogólnodostępnego stosownie do art. l6a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Spółdzielnia będzie amortyzowała podatkowo i obciąży odpisami amortyzacyjnymi koszty uzyskania przychodów
  – zmiany od 01.11.2022 r. zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym oraz zmiany zaliczek na podgrzanie ciepłej wody w osiedlu „Ruta” –
  – podpisania Aneksu do Umowy z dn. 18.05.2022r zawartej z firmą Inwestprojekt – Dźwig na wymianę dźwigów osobowych w budynkach Wiklinowa 4 ki. I, Wiklinowa 6 kl. II , Biedronki 3 kl. III, . przedłużającego termin wykonania w/w robót na dzień 21.12.2022 r.
  – wprowadzenia od dnia 01.11.2022 r. do opłat eksploatacyjnych składnika – sprzątanie klatki schodowej dla budynku Agatowa 16 kl. VI w osiedlu Poręba,
  – podpisania aneksu nr 1 do umowy z dnia 26.07.2022 r. z firmą Gaz-Serwis-Dwa, przedłużającego termin wykonania prac związanych z montażem indywidualnych zestawów hydroforowych wraz z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. Sasankowej 4 i 5 w osiedlu Ruta z dnia 20.09.2022 r. na dzień 20.10.2022 r.
  – rozliczenia opłat za zużycie gazu w budynkach z wymienioną instalacją gazową i wprowadzonym indywidualnym opomiarowaniem mieszkań w budynku Tymiankowej 1 w os. Łęgi
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie KOM-EKO S.A., remontu nawierzchni boiska przy ul. Fantastycznej 5-7 w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie IKOM Sp. z o.o., wykonania projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa
  – zmiany od 01.11.2022 r. stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z lokali użytkowych przez KOM-EKO S.A. w osiedlu „Ruta
  – zwiększenie od 1.11.2022 r miesięcznej stawki za wywóz nieczystości z lokali użytkowych w osiedlu „Łęgi”
  – zawarcia aneksów z firmą „KOM-EKO” do umów z dnia 27.09.2022 r. dorywczych zmian stawek usług za wywóz odpadów stałych komunalnych, na osiedlach: Skarpa, Ruta, Błonie, Łęgi.
  – zwiększenia środków z funduszu mienia spółdzielni z kwoty 180 000 zł na 201 720 zł na zakup ciągnika marki KUBOTA LX401 oraz zamiatarki frontalnej BEMA dla administracji osiedla Błonie,

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– przedłużenia terminu przedłożenia aktu notarialnego na koniec bieżącego roku – z uwagi na konieczność sporządzenia umów cywilno – prawnych z bratem przebywającym za granicą.
– wydania dokumentu potwierdzającego wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej do księgi wieczystej

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:
– projektów uchwał w sprawie
a) zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
b) zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.
c) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Kawaleryjskiej 16 w nieruchomości EB 10 w osiedlu Błonie.
d) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie dźwigu osobowego i przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Szaserów 9 w nieruchomości EB 06 w osiedlu Błonie.
e) w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia (kalkulacji) opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

oraz
– Informacja dot. realizacji wniosku z 26.07 2022 r zgłoszonego przez członka RN P. Szabałę
– projekty wystąpienia RN do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:40, 9 listopada 2022

Kategorie: 2022