Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 marca 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.
– uchylił Uchwały nr 65/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie wyboru członka związanego z prawem do garażu przy ul. Bocianiej 1 w Lublinie.
– zatwierdzenia planu urlopów wypoczynkowych na 2021 r. dla pracowników SM Czuby – wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę nr 19/17 ark. 11 Obr.30 kabla zasilającego dwie dodatkowe latarnie, które będą usytuowane w okolicy budynku przy ul. Tymiankowej 3,
– wyrażenia zgody na poprowadzenie przez działkę nr 22/2 ark. 11 Obr.30 kabla zasilającego dwie dodatkowe latarnie, które będą usytuowane w okolicy budynku przy ul. Tymiankowej 3,
– zatwierdzenia aneksu nr .1/2021 do Zasad Rachunkowości /polityki/ Zakładowego Planu Kont SM„CZUBY” w Lublinie dot. Ustalenia poziomu istotności na podstawie Sprawozdania Finansowego za 2019 r. na rok 2020
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2021 r

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie projektów przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Radości 1,3, Romantycznej 17,19, Gościnnej 1 w os. Skarpa,
  – przetargu nieograniczonego na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4 i Szafirowa 5 w os. Poręba,
  – przetargu nieograniczonego na wymianę ekranów balkonowych z płyt azbestowo-cementowych na ekrany z blachy trapezowej powlekanej wraz z malowaniem balustrad balkonowych w 21 budynkach os. Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Energetycznej Pracowni Inżynierskiej ERG Spółka Cywilna wykonania audytów energetycznych dla budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w os. Ruta,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 29 w os. Widok,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonania naprawy elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 25 w os. Widok,
  – przetargu nieograniczonego na wykonanie szlabanu na wjeździe do parkingu i sięgacza przy ulicy Szaserów w os. Błonie,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie P.B. „MARKA” remont schodów terenowych prowadzących z parkingu do pawilonu „Stokrotka” przy ul. Jutrzenki 5 oraz zgody na dokonanie korekty w planie remontów „mienia” Spółdzielni na 2021 rok .
  sfinansowanie wykonania prac z tego funduszu.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie MAZON Sp. z o. o sprzątania II ki. klatki schodowej w budynku przy ul. Dziewanny 12 w os. Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Venta konserwacji domofonu w budynku przy ulicy Gościnnej 9 -1 kl. w os. Skarpa.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – nieograniczonego na dostawę i montaż szlabanu przy ulicy Szaserów w os. Błonie – unieważnił przetarg,
  – na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sympatycznej 14 i 16 w os. Skarpa.
  – na wykonanie projektów przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Radości 1,3, Romantycznej 17,19, Gościnnej 1 w os. Skarpa.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – przepisania umowy o najem części korytarza przy mieszkaniu przy ul. Sasankowa 3 w os. Ruta,
  – na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni przy ul. Różanej 8 w os. Ruta z przeznaczeniem na sklep z tanią odzieżą,
  – przepisania umowy na dzierżawę terenu przy ul. Bursztynowej 24 z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i sprzedaż lodów.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – rozpatrzenia odwołanie od decyzji Zarządu w sprawie braku zgody na zmniejszenia opłat za lokal użytkowy,
  – zmiany od 1.03.2021 r. zasad rozliczania zużycia wody dla mieszkania przy ul. Szmaragdowej 16 w oś, Widok, .
  – zatwierdzenia rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2020 r. w budynkach przy ul. Dziewanny 7, 9, 11, 13, 15, ul. Jana Pawła II 9, ul. Różanej 3,6,27, ul. Sasankowej 3, 4, 5 oraz ul. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8 w os. Ruta,
  – zmiany od 01.04.2021r wysokości zaliczek na podgrzanie c.w.u. w os. Poręba,
  – zmiany od dnia 01.04.2021 r. wysokości zaliczki na podgrzanie wody dla budynków przynależnych do wymiennikowni PC 1,2 dla budynków z indywidualnymi węzłami cieplnymi przy ul. Fantastycznej, Sympatycznej, Radości 4, 10, 12, 14 dla budynków przy ul. Romantycznej 8, 10, 12,Gościnnej 1 rozliczanych systemem uproszczonym.
  oraz dla budynków przy ul. Przytulnej 8 – 30.w os. Skarpa,
  – wprowadzenie od dnia 01. 04.2021 r. do opłat eksploatacyjnych składnika sprzątanie klatki schodowej dla budynku Bursztynowa 12 ki. VIII w oś. Poręba,
  – zmiany od dnia 01.04.2021 r. wysokości zaliczki za podgrzania wody w os. Łęgi.
  – obniżenia opłat, w związku brakiem możliwości prowadzenia działalności za lokal użytkowy przy ul. Różanej w os. Ruta
  – rozpatrzenia wniosku o roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

 1. Projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody
  b) podziału zysku ( netto) za 2020r
  c) oceny sprawozdania finansowego SM Czuby za 2020 r
 2. Przedłożenie RN
  a) Analizy działalności gospodarczo – finansowej SM Czuby za 2020 r.
  b) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2020 r.
  c) Bilansu sporządzonego na 31.12.2020 r.
  d) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres 1.01.2020 r – 31.12.2020 r.
 3. Informacji o przeprowadzanej w dniach do 22 marca 2021 r. do 10 czerwca 2021 r przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, lustracja za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:39, 13 kwietnia 2021

Kategorie: 2021