ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 grudnia 2021 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 7, 14, 21, 28 grudnia 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,

– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,

– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

– zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej,

– wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu 5 – dniowego tygodnia pracy, okresów rozliczeniowych w 2022r. oraz limitów godzin nadliczbowych w 2022 r.

– sporządzenia załączników do bilansu za 2021 rok.

– prowadzenia rocznych inwentaryzacji,

– zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z 2.08.1996 r. z póz. Zmianami

– wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2022 r.

– zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie z 8.02.2011 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

– przetargu nieograniczonego na wykonanie okładzin z płytek gress na schodach wewnętrznych kIatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4 i Szafirowa 5 w Osiedlu Porębą,

2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu

– wyrażenia zgody na wydzielenie miejsca postojowego przy tylnym wejściu do budynku przy ul. Sasankowa 8 z przeznaczeniem do wyłącznej dyspozycji Poczty Polskiej,

– przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Fantastycznej 21,

– wyrażenia zgody na wynajem lokalu przy ul. Dragonów 2 na prowadzenie w lokalu działalności biurowo-magazynowej ( bez udziału klientów z zewnątrz),

– braku zgody na zmianę dzierżawcy terenu( parkingu) przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta – brak podstaw do wypowiedzenia umowy,

– brak zgody na zmniejszenie opłat za dzierżawę terenu przy ul. Watykańskiej – na dzierżawionym terenie planuje się budowę parkingu.

3. Skierowania wniosków

– do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,

– do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

4. Inne wnioski dot.

– braku zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ulicy Dragonów 2 i przekazania go dla potrzeb Domu Kultury Błonie,

– podpisania aneksu do umowy z firmą Venta dot. rozszerzenia zakresu konserwacji domofonów dla mieszkańców budynku przy ulicy Ułanów 14 klatki VI i VII oraz wprowadzenia od 01.01.2022 r. dla mieszkańców dodatkowego składnika w opłatach ,,konserwacja domofonów”

– zatwierdzenia od dnia 0ł.04.2022r nowych stawek za konserwację instalacji domofonowej w budynkach Spółdzielni przez firmę VENTA Sp. .z o.o. Lublin,

– zatwierdzenia od dnia 01.01.2022 r. nowych stawek za usługę konserwacji dźwigów w zasobach Spółdzielni.

– wyrażenia zgody na wydłużenie terminu to 14.01.2021 r. realizacji robót remontowych- malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ul. Bursztynowej 29 w Lublinie – zawarcia aneksu z Firmą ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY przedłużającego termin zakończenia robót

– wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z firmą PROSPECTIV na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Radości 9, 11, Romantycznej 15 oraz na zmianę zapisu § 14 ust.1 umowy dotyczącego terminu zatrzymania kaucji gwarancyjnej,

– wprowadzenia od dnia 1.05.2021 r. składnika opłat eksploatacyjnych „przebudowa instalacji gazowej” w budynku przy ulicy Gościnnej 5 (uchwała RPNO Skarpa z 20.12.2021 r.

– podpisanie aneksu do umowy z dnia 10.03.2017 r. zwiększającego od 1.01.2022 r. stawkę za wykonanie corocznego przeglądu instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w SM Czuby,

– wyrażenia zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Sympatycznej na sprzedaż w lokalu alkoholu (zgodą RPNO Skarpa )

– podpisanie aneksu zmieniającego załącznik Nr 1 do Umowy z dn. 26.09.2007 r., zawartej pomiędzy SM „CZUBY”, a INWESTPROJEKT – DŻWTG Sp. z o.o. na konserwację hydroforni przy ul. Szmaragdowej 34 w Lublinie, obsługującej Nieruchomości Szmaragdowa 30 i 34.

– podpisania aneksu z firmą KOM-EKO S.A na zmianę opłat od 01.04.2022 r. za odbiór odpadów stałych komunalnych z lokali użytkowych w osiedlu ,,Ruta’’ ul. Jutrzenki 10,

– korekty planu utrzymania mienia na rok 2021

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– umorzenie kosztów sądowych oraz odsetek ustawowych po spłacie należności głównej.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej i Informatora

1) projekt uchwał w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.
2) wniosek o zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2022 r. z planem zatrudnienia w wys. 202,25 etatu i uchylenie uchwały nr 26/2021 Rady Nadzorczej z dnia 16.11.2021 r.
3) Informator Nr 74 – grudzień 2021 r. ( artykuły)
a) Nowego parkingu w centrum os. Ruta
b) Obowiązku dbania o wygląd otoczenia
c) Przypominającego zasad postepowania przy wymianie opon na zimowe
d) Realizacja remontów w SM Czuby w 2021 r.
e) wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2022 r.
f) Wzrostu opłaty za wieczyste użytkowanie
g) Skutków nawałnicy

Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie