Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 3, 9, 16, 23, 30 listopada 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,

– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,

– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

– wprowadzenia Aneksu Nr 2/2021 do jednolitego tekstu Zasad /polityki/ Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie (Uchwała nr.16/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 13.02.2018r.).
– wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowanie inwestycji 2021/2022 – parking u zbiegu ulic Stokrotki/Ruciana w osiedlu Ruta .

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

– w trybie „zamówienia z wolnej ręki” – zlecenie firmie AB TRANS wykonania uszczelnienia spoin płyt osłonowych budynku przy ulicy Husarskiej 6. Ułanów 14,16 w os. Błonie

– w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Inwestprojekt – Dźwig Sp. z o.o. w Lublinie – odnowienie kabin dźwigów osobowych w budynku przy ul. Dziewanny 5 w os. Ruta

– zlecenie Kancelarii Prawno-Podatkowej Kacper przygotowania procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych „procedura MDR”.

– w trybie „zamówienia z wolnej ręki” – zlecenie p. Andrzejem Sochą wykonanie remontu Cząstkowego elewacji przy wejściach do klatek schodowych oraz malowania parterów klatek schodowych w budynku przy ul. Różanej 16 w osiedlu Ruta,

– przetargu nieograniczonego na wymianę i uruchomienie dźwigów osobowych w budynkach przy ul. Dragonów 3 i Dragonów 14 (2 szt.) w Osiedlu „Błonie”.

– w trybie „zamówienie z wolnej ręki” zlecenie Firmie „GAZ-SERWIS-DWA” wykonanie modernizacji hydroforni ul. Szmaragdowej 34 obsługującej Nieruchomości Szmaragdowa 30 i 34 os .Widok

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu

– na ułożenie płytek na kondygnacjach technicznych oraz malowanie kondygnacja technicznych w budynkach przy ul. Sympatycznej 1 i 3 w osiedlu Skarpa oraz wyraził zgodę na przyjęcie oferty firmy PROSPECTIV do wykonania w/w prac.

– na wykonanie „Projektu budowlanego wymiany instalacji gazowej w budynkach przy ul. Tatarakowej 8, 16; ul. Tymiankowej 1; ul. Bocianiej 10 i Biedronki 11 w osiedlu „Łęgi” .oraz wybór oferty firmy 4K projektowanie i wykonawstwo w budownictwie do wykonania w/w prac.

– na ułożenie gresu na schodach wejściowych do budynków przy ul. Dragonów 3 i 14 w Osiedlu Błonie oraz zgody na wykonanie robót przez Zakład Remontowo – Budowlanym wskazany w protokole,

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
– na najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny 1/la, gdyż oferent wybrany w dniu 25.10.2021 r. zrezygnował z zawarcia umowy najmu. Wybrano ofertę na prowadzenie Centrum Malucha Gadu-Gadu na prowadzenie działalności przedszkolnej i terapeutycznej.

– brak zgody na dzierżawę terenu pod paczkomat w rejonie pawilonu Stokrotka przy ul. Jutrzenki (miejsce po kiosku RUCH) w osiedlu Ruta,

– na najem lokalu użytkowego o powierzchni 41,6 m2 położonego przy ul. Przytulnej 4, branża: magazynowo- biurowa,

– przepisania umowy na najem lokalu użytkowego przy ul. Kaczeńcowej 10/la na innego najemcę i zmianie prowadzonej w lokalu działalności z zakładu fryzjerskiego na firmę IT.

– na najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny 1/la .na prowadzenie usług pośrednictwa finansowego, Oferenci wybrani w dniu 25.10.2021 r. oraz w dniu 03.11.2021 r. zrezygnowali z zawarcia umowy najmu

4. Skierowania wniosków

– do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,

– do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.

– zgody na wystosowanie pisma do oferenta o uzupełnienie brakujących dokumentów w przetargu w trybie na ułożenie grcsu na schodach wejściowych do budynków przy ul. Dragonów 3 i 14 w Osiedlu BŁONIE,

– przekazanie wniosku do zespołu prawnego o opinie czy w świetle obowiązujących przepisów może ujawnić informacje żądane przez mieszkańców nieruchomości EB09 przy ul. Kawaleryjskiej 2, 4 i 6 w Osiedlu Błonie,

– konieczności zmiany druków wniosków o przeniesienie własności lokalu w odrębną własność wydawanych osobom, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,

– wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych na koncie „ Fundusz mienia Spółdzielni” na dofinansowanie budowy parkingu ogólno – dostępnego na terenie mienia w osiedlu Ruta,

– zatwierdzenia od dnia 01.01.2022 r. nowych stawek opiat za usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych świadczonych na terenie osiedla „Łęgi” przez firmę „INPROF” Zmiana stawki dotyczy adresów :Wiklinowa 4 kl. III i IV, Tatarakowa 8 kl. VI, Tymiankowa 3 kl. VIII

– brak zgody firmie telekomunikacyjnej P4Sp. z o.o. na instalacją Stacji Bazowej na jednym z budynków przy: ul. Bursztynowa 3, 6, 8, 10, 12, 14 w osiedlu Poręba,

– podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą INWESTPROJEKT – DŹWIG Sp. z o.o. przedłużającego termin wymiany dźwigów osobowych w budynku Kaczeńcowa 2 kl. II, Biedronki 3 kl. II w osiedlu Łęgi,

– wprowadzenia od dnia 1.12.2021 r. do opłat składnika „sprzątania parteru klatki schodowej w budynku przy ulicy Sympatycznej 4 w osiedlu Skarpa

– podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą GAZ SERWIS DWA instalacje gazowe, wod – kan i c.o., przedłużającego termin wykonania remontu wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych na terenie Osiedla „Łęgi”.

– podpisania aneksu do umowy zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym „TOPOL” . przedłużającego termin wykonania prac związanych z montażem siatek zabezpieczających przed ptakami od strony okien klatek schodowych budynków przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 oś. Ruta,

– nieobciążanie właścicieli lokali nr 1 i 2 przy ul. Ułanów 10 z tytułu utrzymania mienia spółdzielni od dnia zbycia ich przez pierwszych właścicieli tj. od 26.03.2019 r

– zwiększenie od 01.12.2021 r. zakresu sprzątania przez PROMAR, o sprzątanie VIII kl. schodowej w budynku przy ul. Różanej 27 w osiedlu Ruta,

– spłaty całkowitego zadłużenia Spółdzielni wobec Banku PKO BP SA z tytułu kredytu i odsetek przeniesionych do długoterminowej spłaty. Spłata zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni z tytułu kredytu wraz z odsetkami będzie egzekwowana na obowiązujących zasadach,

– zgody na ustanowienie hipoteki przymusowej na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Dziewanny 13 w osiedlu Ruta,

– wyrażenia zgody na wykonanie remontu korytarza prowadzącego do lokali użytkowych w budynku przy ulicy Przytulnej 4 ( 5 lokali użytkowych). Remont wykonają pracownicy Administracji osiedla Skarpa.

– zmiany stawki za sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Błonie. Dotyczy klatek schodowych: Kawaleryjska 6 klatka V , Kawaleryjska 14 całość, Kawaleryjska 16, Rycerska 5 klatka IV, Rycerska 6 klatka I; II; III; V, Rycerska 8 klatka I; IV , Ułanów 14 klatka VI, Ułanów 22 klatka IV, Dragonów 14, Hetmańska 14 II,

– podpisania aneks z firmę PROMAR PUH Sp. na zmianę od dnia 1.01.2022 r. stawki za sprzątanie klatek schodowych w osiedlu BŁONIE,

– rozliczanie opłat za zużycie gazu w budynku przy ul Tatarakowa 10 w osiedlu Łęgi – do dnia 30. 11 2021 r. mieszkania indywidualnie opomiarowane rozliczyć na dotychczasowych zasadach (tzn. od osoby). od dnia 01.12.2021 r. wyłączyć z opłat czynszowych poz. „GAZ”,

– postawienia w stan likwidacji środków trwałych przedmiotów, będących na wyposażeniu Administracji, wyeksploatowanych i nienadających się do dalszego użytkowania

– pokrycie kosztów przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz LOI1B za 2022 r. pracownikom posiadającym uprawnienia budowlane,

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
– umorzenie kosztów sądowych oraz odsetek ustawowych po spłacie należności głównej.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:

Zarząd Spółdzielni przełożył RN poniżej przygotowane materiały

1) projekty uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul. Biedronki (dz. nr 33/3, obr.30, ark. 2) w os. Łęgi.
b) wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa
c) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM„CZUBY” w Lublinie.

2) ustalenia zawarte w protokole wyboru ubezpieczyciela majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na r. 2022

3) analizą działalności gospodarczo – finansowej za III kwartał 2021 r.

4) informację nt.
a) Skutków nawałnicy na terenie naszej Spółdzielni
b) Wzrostu opłaty za wieczyste użytkowanie

 

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:39, 24 grudnia 2021

Kategorie: 2021