Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 maja 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– zmiany okresu archiwizacji niektórych dokumentów gromadzonych w składnicy akt w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie: Usługowy Zakład Rem. – Bud. remontu koszy podokiennych w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 8 i 10 w oś. Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie TRAKMAR wykonania jednokrotnego koszenia terenów zielonych w oś. BŁONIE
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmy RADIS Studio dostarczenia materiału i montażu folii okiennej dekoracyjnej w punkcie przyjęć w budynku Zarządu
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Elwot Zakład Instalatorstwa Elektrycznego dostawy i montażu latami wraz z instalacją elektryczną, układem sterowania wierzchowego, pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną w nieruchomości EW-08 Bursztynowej 32 w oś. WIDOK,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie BEFA – Bis Sp. z o.o. wymianę okienek piwnicznych w budynkach Sympatycznej 2 i 4 w os. Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia Paweł Lalak, wykonania projektu drogi pożarowej przy ul. Gościnnej 3 w os. Skarpa
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie renowacji wschodniej elewacji w budynku Radości 10 oraz remontu wejść do klatek w budynkach Fantastycznej 4,6,8 os. Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Pracowni Projektowej „Dom I Wnętrze” wykonania projektu technicznego remontu zadaszeń nad wiatrołapami w budynkach Tymiankowa 48,50,52 w os. Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakład Remontowo Budowlany remontu ścian szczytowych w budynku przy ul. Szmaragdowej 4 w os. Widok.
  – w trybie ..zapytania o cenę” na malowanie elewacji budynku przy ul. Dziewanny 8 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia Firmie „WIBARK” montażu balustrad ze stali kwasoodpomej przy schodach wejściowych do klatek IV, V i VI budynku Bursztynowej 31 w os. „Widok”.
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – przepisania umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Watykańskiej 4 na innego najemcę z rozszerzeniem działalności z myjni o dodatkowe stanowisko wyważania i wymiany kół
  – obniżenia opłat za lokal użytkowe i dzierżawę terenu w związku z niemożliwością prowadzenia działalności (stan epidemiczny) – najemcom i dzierżawcom na okres 3 miesięcy o 50% , nie więcej jednak niż do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię,
  – przedłużenie na 6 miesięcy ( od maja 2020 r.) zgody na podnajęcia części lokalu użytkowego przy ul. Radości, najemcy który przebywa na urlopie wychowawczym i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 4. Inne wnioski dot.
  – obniżenia wprowadzonego z dniem 1 marca 2020 r. składnika opłat – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” w budynku Gościnna 3 w wys. 25 zł/lokal/miesiąc,
  – przeniesienie na fundusz remontowy nieruchomości ES 05 kwoty 61 892 zł zgromadzonej na funduszu celowym, na wymianę dźwigów.
  – korekty zużycia wody za I kw. 2020 r. dla mieszkania przy ul. Stokrotki w os Ruta, w związku ze stwierdzonym przepływ ciepłej wody do instalacji wody zimnej,
  – sfinansowania ze środków mienia spółdzielni zakupu farb do remontu ścian korytarza Domu Kultury Skarpa oraz remontu Domu Kultura Błonie,
  – wprowadzenia od dnia 01.06.2020 r. do opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatki schodowej” dla mieszkańców budynku Agatowa 14 kl. IV w wysokości 12,30 zł miesięcznie, na mieszkanie,
  – zmiany z dniem 01 września 2020 r. stawki opłat czynszowych z 0,25 zł /m2 na 0,50 zł/m2 p. u. w poz. fundusz remontowy lokali mieszkalnych i użytkowych w nieruchomości Bursztynowa 24 w os. Widok.
  – modernizację centralki telefonicznej w budynku Zarządu – założenia telefonu i nowych numerów wewnętrznych w punkcie przyjęć na parterze budynku umożliwiających łączenie z poszczególnymi działami w spółdzielni.

 

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
– przedłużenia terminu wpłaty wkładu mieszkaniowego,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

V. Przygotowanie dokumentacji i inne działania Zarządu :
– podpisanie umowy z Pocztą Polską w sprawie wysokości opłat i warunków płatności za wpłaty Plus na rachunki bankowe dokonywane w placówkach pocztowych.
(Od mieszkańców dokonujących opłat eksploatacyjnych placówki pocztowe nie będą pobierały prowizji. Całkowitą opłatą za czynności związane z przyjęciem i przekazaniem wpłat obciążone zostaną koszty funkcjonowania spółdzielni) ,
– podjęcie decyzji: mieszkańcom, którzy nie uiścili opłat eksploatacyjnych za marzec i kwiecień 2020 r. w wymaganym terminie – Spółdzielnia nie będzie naliczała odsetek.
– przygotowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok: ogólnomiejski i dwa dzielnicowe:
– O – Remont ulicy Perłowej w os. Poręba oraz remont ul. Kawaleryjskiej w os. Błonie (łączna wartość robót 1 500 000 zł),
– D – Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (wartość robót 350 000 zł),
– D – Remont chodników wzdłuż ul. Jutrzenki i Dziewanny w os. Ruta oraz budowa zatok
postojowych wzdłuż ul. Bocianiej lub Tatarakowej w os. Łęgi (łączna wartość robót 350 000 zł).
Propozycje powyższych projektów mogą zostać skorygowane w zależności od potrzeb osiedli wynikłych przed terminem ich składania.
– zorganizowaniu punktu przyjęć interesantów, na parterze budynku Zarządu

Dla Rady Nadzorczej informacje dot:

 1. Ustawy z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2020 poz. 568
 2. zmian statutu i regulaminów w związku z Ustawą z dnia 31marca 2020r. i Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 3. przedłużenia umowy dzierżawy parkingu przy sklepie Stokrotka przy ul. Radości w oś Skarpa,
 4. finansów spółdzielni (działania oszczędnościowe, zaległości w opłatach)
 5. podatku dochodowego od osób nieposiadających członkostwa w spółdzielni,

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 10:10, 24 czerwca 2020

Kategorie: 2020