Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 7, 9, 14, 21, 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Handlowo-Usługowej „Termokoncept” wykonanie malowania ścian w wejściach na dziedzińce budynku przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „TOPOL” wykonanie remontu rynien i obróbek blacharskich dachu, pokrycia powloką uszczelniającą daszków nad wejściami do klatek oraz gontów bitumicznych na dachu budynku przy ul. Różanej 12 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie „Izolator” s.c. oczyszczenie z wyprofilowaniem i myciem części pokrycia dachowego wraz z rynnami budynku przy ul. Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie ZOSTA Zakładowi Robót Drogowych wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych parkingu w nieruchomości EW 20 przy ulicy Topazowej 6 w osiedlu Widok.
  – przyjął ofertę PGE Obrót S.A. na dostawę energii w okresie od 01.01.2021. do 31.12.2021.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenia firmie P.P.H „SMOK” wykonania naprawy części elewacji budynku podstacji LPEC przy ul. Bursztynowej 30 Lublinie, w której znajduje się hydrofornia obsługująca Nieruchomości Bursztynowa 30 i 41,
  – zlecenie pełnienia nadzoru nad robotami w branży elektrycznej podczas realizacji budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN na działkach nr 34/50, 34/57 (obr.30,ark.12) w pobliżu ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenia firmie Trade Projekt wykonania podcięcia drzew (5 szt.) oraz wycięcia wierzb (5 szt.) przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa,
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenia firmie „ZOSTA” Zakład Robót Drogowych Wykonanie remont schodów terenowych do prześwitu oraz schodów wejściowych do klatek schodowych IV, V i VI w Nieruchomości EW-25 przy ul. Bursztynowej 31 w osiedlu Widok,
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenia firmie Marcin Wencel Usług wymiany posadzki na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Romantycznej 9 w os .Skarpa – zlecenia wybranej w przetargu firmie „TRAKMAR” wykonywanie corocznego koszenia trawników w osiedlu „Ruta”.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych nN i SN na działkach nr 34/50, 34/57 (obr.30,ark.l2) w pobliżu ulicy Kaczeńcowej oraz wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót firmie „ANBUD” Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo Usługowemu,
  – na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 3 w osiedlu Skarpa. Przyjął oferty Gaz-Serwis -Dwa na wykonanie prac,
  – nieograniczonego na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4 i Szafirowa 5 w Osiedlu Poręba- unieważnił przetarg.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zmiany sposobu użytkowaniu lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku administracji osiedla BŁONIE i przekazanie na potrzeby administracji jako pomieszczenie gospodarcze.
  – obniżenia opłat za lokal użytkowe i dzierżawę terenu w związku z niemożliwością prowadzenia działalności (stan epidemiczny) – najemcom i dzierżawcom na okres 3 miesięcy o 50% , nie więcej jednak niż do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię,
  – przesunięcia terminu płatności faktury za najem lokali i dzierżawę terenu .
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – sfinansowanie renowacji wertikali w Domu Kultury Skarpa,
  – wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych z dniem 01.05.2020 poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 11 zł/ m-c /lokal (brutto) w nieruchomości Bursztynowa 37/ V ki. w osiedlu Widok.
  – wyrażenia zgodę na podpisanie aneksu z firmą EFZON od dnia 1.06.2020 r. na sprzątanie klatki schodowej w budynku Kawaleryjskiej 4 II kl. ze stawką 13,85 zl/m-c/ lokal oraz wypowiedzenie umowy firmie PROMAR za sprzątanie klatki schodowej w tym budynku,
  – wyrażenia zgody na próbne wdrożenie programu iMieszkaniec.pl. Programu służącego do zarządzania procesem przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców, zlecania ich obsługi wykonawcom oraz monitorowania stanu realizacji. Ułatwiającego komunikację ze spółdzielnią w zakresie zgłaszania usterek, awarii, uwag technicznych oraz etapu ich wykonania, wysyłania powiadomień ostrzegawczych do mieszkańców.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

V. Przygotowanie dokumentacji i inne działania Zarządu:
– Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20 Skarpa
– Informacji w sprawie podjętych przez Spółdzielnię działań w związku z panującą epidemią i zagrożeniem koronawirusem COVID-19:
– Dokumentacji niezbędnej do zwołania Walnego Zgromadzenie po zakończeniu epidemii uzyskania stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie przygotowanych materiałów,
– Informacji dla mieszkańców i Rady Nadzorczej w sprawie przychodu uzyskiwanego przez Spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 12:58, 27 maja 2020

Kategorie: 2020