ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 24, 31 marca 2020 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 24, 31 marca 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– udostępnienia gruntu Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie w celu przebudowy sieci cieplnej i budowy węzłów cieplnych w osiedlu RUTA.
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2020 r.
– zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– wydania tekstu jednolitego Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników SM „Czuby” w Lublinie

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – przetargu nieograniczonego na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych w pobliżu ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na montaż siatek zabezpieczających przed ptakami (wnęka mniejsza) w budynkach przy ul. Stokrotki 1, 3 , 5, 7 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Sympatycznej 1 w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie robót remontowych, nawierzchni z kostki brukowej pod trzy wiaty śmietnikowe przy budynkach Różanej 17, 21, 27 oraz
  drogi dojazdowej do wiaty śmietnikowej przy ul. Różanej w osiedlu Ruta.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na dostawę opraw kanałowych ze źródłem światła LED z przeznaczeniem na remont z modernizacją oświetlenia korytarzy piwnicznych w nieruchomościach przy ul: Dziewanny 1, Jutrzenki 10, oraz opraw – plafon LED z przeznaczeniem na remont i modernizację oświetlenia klatek schodowych i wejść do budynku przy ul Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonania robót brukarskich – remont schodów terenowych do wąwozu w nieruchomości ul. Szmaragdowej 46 w os. Widok
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie projektów przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sympatycznej 12, 14, 16, Radości 4 w osiedlu Skarpa,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wymianę dwóch sterowań dźwigów i zamkorygli w budynku przy ul. Sympatycznej 12 w osiedlu Skarpa,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Gościnnej 3 w osiedlu Skarpa,
  – przetargu nieograniczonego na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach Perłowa 4, Szafirowa 5 w oś. Poręba,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wymianę 125 szt. lamp istniejących na lampy z czujnikami ruchu w budynkach Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarp,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wymianę stolarki okiennej i parapetów w pralniach, suszarniach i korytarzach na kondygnacji technicznej w budynku Różanej 7 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie remontu dwóch chodników od strony lokali użytkowych nr 16A i 17A przy budynku Jutrzenki 10 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie MAZON sprzątania klatki schodowej w budynku Bociania 10 kl. VI oraz na doliczenia od 1.04.2020 r. do czynszu kwoty 13,85zł ( brutto) Im -c /lokal za wykonywaną usługę.
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie – przyjął ofertę firmy KOM-EKO S.A. Lublin na roboty asfaltowe, firmy Przedsiębiorstwo Budowlane
  MARKA Lublin na roboty brukarskie w oś. Skarpa, firmy KPRD Sp. z o.o. Lublin , w oś Ruta , firmy ZOSTA Zakład Robót Drogowych w oś. Błonie,
  – na roboty dociepleniowe w budynkach os. Skarpa – przyjął ofertę firmy Petrus Usługi Projektowe dla budynków Radości 3,i 5 oraz firmy POL-BUD dla budynków: Przedwiośnie 1, 3, 7.
  – na wykonanie projektów przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sympatycznej 12, 14, 16, Radości 4 w os. Skarpa – przyjął ofertę firmy 4K Projektowanie i wykonawstwo w budownictwie.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zgody na najem od 1 kwietnia 2020 lokalu użytkowego przy ul. Fantastycznej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu piekarniczo – cukierniczego.
  – obniżenia opłat za najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu w związku z niemożnością prowadzenia działalności, na okres 3 miesięczny – o 50% przypadkach gdy pozostała kwoty opłat pokrywa wysokość kosztów ponoszonych przez spółdzielnię lub o kwotę naliczeń, która pozostaje po pokryciu kosztów ponoszonych przez spółdzielnię
  – zgody na najem od 1 lipca 2020 r lokalu użytkowego przy ul. Gościnnej w osiedlu Skarpa z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu zakładu krawieckiego,
  – braku zgody na obniżenia opłat za najem lokal użytkowego przy ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w wysokości inne, niż zastosowana dla innych lokali w związku z brakiem prowadzenia działalności,
  – zgody na skrócenia do dnia 31 marca 2020 r. okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Dragonów w osiedlu Błonie.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – zatwierdzenia planu amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych na rok 2020,
  – zatwierdzenia propozycji amortyzacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT do obsługi Sekretariatu i Działu Członkowskiego,
  – zwiększenia planowanych kwot na remonty nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa w 2020 roku,
  – wprowadzenia od dnia 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r. do opłat eksploatacyjnych nowego składnika „wymiana wodomierzy” w wysokości 13,20 zł/miesiąc/lokal ,w budynku przy ul. Sympatycznej 1 – w osiedlu Skarpa,
  – zgody na przywrócenie poprzedniej numeracji lokalu użytkowych nr 1 i 2 przy ul. Kawaleryjskiej 20 w osiedlu Błonie,
  – spisania w koszty operacyjne osiedla Skarpa zadłużenia za lokal przy ul. Gościnnej (7.099,58zł ) z tyt. należności zasądzonych nakazami zapłaty, kwoty która nie została pokryta środkami uzyskanymi z licytacji lokalu,
  – rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2019 r. w budynkach przy ul. Dziewanny 7, 9, 11,13, 15, ul. Jana Pawła II 9, ul. Różanej 3, 6, 27, ul. Sasankowi 3, 4, 5 oraz ul. Stokrotki 5, 7, 8 w osiedlu Ruta – rozliczanych w systemie uproszczonym
  – wykonania tymczasowej osłony miejsca gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz na 2 kontenery na terenie „mienie spółdzielni” przy ul. Stokrotki w oś. Ruta,
  – zgody firmie „PROMAR” na zmianę od 01.04.2020 r. stawki opłaty za sprzątania klatek schodowych w osiedlu „Ruta” z kwoty 8,94 zł (brutto)/miesiąc/lokal na 11,00 zł (brutto)/miesiąc/lokal w związku rosnącymi kosztami wykonywania usługi,
  – zgody na wystąpienie o uzupełnienie oferty złożonej w przetargu na wykonania wymiany wodomierzy po upływie okresu legalizacji oraz wymiany ciepłomierzy po upływie okresu legalizacji w mieszkaniach i lokalach w osiedlu Widok,
  – zatwierdzenia na rok 2020 nowych stawek na podatek od nieruchomości
  – zgody na zmianę z dniem 01 kwietnia 2020 r. zaliczek na:
  a) w osiedlu Poręba na pokrycie kosztów podgrzanie ciepłej wody,
  b) w osiedlu Ruta na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
  c) w osiedlu Widok na pokrycie kosztów podgrzanie cieplej wody, zaliczki na gaz, centralne ogrzewania, zaliczki na energię elektryczną,
  d) w osiedlu Skarpa na pokrycie kosztów podgrzanie wody dla budynków przynależnych do wymiennikowni PC 1,2 , dla budynków z indywidualnymi węzłami oraz na centralne ogrzewanie dla budynków rozliczanych systemem uproszczonym i na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w osiedlu NISKA SKARPA.
  – zgody na wystąpienie do uczestników przetargu o uzupełnienie oferty przetargowej na budowę parkingu wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych w pobliżu ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.
  – zgody ( brak zgody) na proponowany termin zakończenia prac związanych z wdrożeniem PPK w Spółdzielni, zawarcia umowy w kwietniu 2020 r. oraz odprowadzenie składek za kwiecie 2020 r.
  – zgody na wprowadzenie od 01.08.2020 r, do opłat eksploatacyjnych odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES 20 w wysokości 0,75 zł/m²/miesiąc dla budynków Radości 1, 3, 5, Romantyczna 17, 19 w osiedlu Skarpa,
  – zgody na wystąpienie do uczestników przetargu o uzupełnienie oferty przetargowej na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku Gościnnej 3 w osiedlu Skarpa.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
– zwolnienie rachunku bankowego,
– rozliczenia nadpłaty kosztów sądowych,

V. Przygotowanie dokumentacji i inne działania Zarządu:

 1. dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia:
  – Informacja biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego SM Czuby za 2019 r.
  – projektów uchwał w sprawie:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.
  b) zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20 w osiedlu Skarpa
  c) obciążenia działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia runowy nieodpłatnego przeniesienia własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A.
  d) zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 02
  e) podziału zysku (netto) za 2019 r.
 2. Wystąpienie do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. wyborów prośbę o zwolnienie Spółdzielni z obowiązku przygotowywania lokali wyborczych , w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2020 r. gdyż pomieszczenia, w których miałyby mieć siedzibę obwodowe komisje wyborcze, nie spełniają wymogów bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników, mieszkańców i członków komisji wyborczych.
 3. Wydanie Informator SM Czuby nr 70, w którym zawarto między innymi informacje dot. działania SM Czuby w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii na terenie całego kraju, zakończenia realizacji i rozliczenia kosztów budowy inwestycji pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Radości 2A w os. Skarpa oraz informację z otwarcia Dziennego Domu Seniora.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie