Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 17, 24 listopada 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zakup dmuchawy plecakowej na potrzeby administracji osiedla Skarpa,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Usługowy Zakład Stolarski DREW- MIR wykonania wyrobu oraz montażu poręczy drewnianych w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 18 w osiedlu Błonie,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „Marczewscy” dostawę i montaż dwóch bram przesuwnych wraz z automatyką na parkingu przy ul. Dziewanny 1 w osiedlu Ruta,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie LEDING EU Sp. z o.o. wymiany istniejącego oświetlenia na lampy energooszczędne z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych i w korytarzach piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 21 w os. Widok,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie biuro projektowe Pracownia Projektowa Samborscy wykonania ekspertyzy technicznej zadaszeń nad wejściami do budynków przy ul. Tatarakowej 8, 10, 12 w osiedlu Łęgi,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Usługowy Zakład Rem.-Bud. naprawę ciągów pieszych w osiedlu Łęgi.

2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu:

 • zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Ułanów 14 na prowadzenie biura i magazynu sklepu internetowego z grami planszowymi,
 • zawarcie umowy na najem od dnia 01.12.2020 r. pomieszczenia dodatkowego w budynku przy ul. Kaczeńcowej 1

3. Skierowania wniosków

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

4. Inne wnioski dot.

 • obniżenia opłat na okres 3 m – cy za najem lokal użytkowych w związku ze spadkiem liczby klientów lub zamknięcia lokali spowodowanym stanem epidemicznym, do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię,
 • ubezpieczenia majątku od odpowiedzialności cywilnej SM CZUBY na rok 2021 oraz ubezpieczenia odpowiedzialności osób zarządzających spółdzielnią mieszkaniową,
 • częściowego rozwiązania rezerw na dzień 31.10.2020 r. z uwagi na dokonane wpłaty, które zmniejszyły zaległości w opłatach czynszowych za :lokale użytkowe, dzierżawy terenu, oraz lokale mieszkalne na zasadzie umowy najmu,
 • podpisania Aneksu z firmą „PUH „MAXBUD” przedłużającego do dnia 30.04.2021 r. termin realizacji remontu zadaszeń wiatrołapów wraz z wymianą drzwi wejściowych budynków przy ul. Tymiankowej 48, 50, 52 w osiedlu Łęgi,
 • wprowadzenia od dnia 01.12.2020 r. do opłat czynszowych składnika – sprzątanie klatki schodowej dla: Bursztynowa 3 kl. VI, Bursztynowa 14 kl. VIII,
 • ustalenie ceny wywoławczej na przetarg na mieszkanie położone przy ulicy Różanej 27 przekazane do dyspozycji Spółdzielni w wysokości 255.000,00 zł,
 • podpisania aneksu z firma INVESTPROJEKT – DŹWIG przedłużającego do dnia 15.01.2021 r. termin wymiany sterowania dźwigów w budynku przy ul. Stokrotki w os. Ruta,
 • zmiany dnia 1.01.2021 r. stawki z 10 zł i 11 zł/ m-c /lokal (brutto) na 13,00 zł/ m-c /lokal (brutto) za sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Błonie i Widok,
 • weryfikacji dokumentacji w celu brakowania dokumentów zbędnych bądź zawierających dane, których Spółdzielnia nie ma podstaw przetwarzać tj. uzupełnienia o załącznik nr 4 dokumenty przechowywane 5 lat i załącznik nr 5 dokumenty do zniszczenia,
 • ograniczenia godzin bezpośrednich przyjęć interesantów na parterze budynku przy ul. Watykańskiej 6.

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu wpłaty wkładu mieszkaniowego,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

Projektów uchwał sprawie:
1) zmian Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności,
2) wyrażenia zgody na zakup i wdrożenie programów komputerowych wspomagających zarzadzanie spółdzielnią.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 16:27, 15 grudnia 2020

Kategorie: 2020