Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 1, 8, 16, 21, 29 września 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Usługowemu Zakładowi Rem.- Bud. remontu balustrad, obróbek blacharskich oraz ściany frontowej wjazdu na dolny poziom garaży estakady przy ul. Bocianiej 1 w os. Łęgi,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie KAR STAL wykonania trzech wiat śmietnikowych przy ul. Dziewanny 9, 13 i Jana Pawia II 9, w os. Ruta,
 • w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenia firmie „Izolator” oczyszczenie północnej elewacji budynku przy ul. Różanej 27 w os. Ruta,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Trade wykonania podcięcia drzew przy ul. Romantycznej 6 w os. Skarpa,
 • w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu wejść do klatek i komór zsypowych w budynkach przy ul. Sympatycznej 1, 3 w os. Skarpa,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Firmy CLIWENT okresowej konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i serwis urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w lokalu użytkowym Nr 14 w budynku usługowo-handlowym przy ul. Bursztynowej 17 w Lublinie w os. Widok,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie P.B. NORMA wykonania naprawy elewacji, ściana IX klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 32 w os. Widok,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie TRAKMAR koszenia terenów zielonych Osiedla BŁONIE.

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu:

 • na remont zadaszeń wiatrołapów wraz z wymiana drzwi wejściowych budynków przy ul. Tymiankowej 48, 50, 52 w osiedlu Łęgi,
 • na wymianę sterowania dźwigów osobowych w budynku przy ul. Stokrotki 3 w oś. Ruta,
 • na remont komór zsypowy i wejść do klatek w budynkach przy ul. Sympatycznej 1 i 3 w os. Skarpa.

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu

 • zawarcie umowy na najem od dnia 01.10.2020 roku pomieszczenia dodatkowego usytuowanego w korytarzu piwnicznym w budynku przy ul. Biedronki w os. Łęgi,
 • zgody na przyjęcie lokalu bez wykonania remontu lokalu użytkowego przy ul. Radości w os, Skarpa,
 • zgody na obniżenie opłat za lokal o 50% na okres sześciu miesięcy tj. październik 2020
 • marzec 2021 r. przy ul. Bursztynowej w os. Widok,.

4. Skierowania wniosków:

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.:

 • zatwierdzenia nowego projektu umowy na roboty remontowo-budowlane.
 • zgody na uzupełnienie dokumentacji przetargowej
 • zawarcie umowy z firmą „MAZON” na kompleksowe sprzątanie klatki schodowej – Kaczeńcowa 5 klatka IV w oś. Łęgi,
 • wprowadzenie do czynszu z dniem 01.10.2020 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w nieruchomości: Szmaragdowa 16/ II kl. schodowa mieszkania nr. 11 – 20 w oś. Widok,
 • zwolnienia z opłat za wrzesień 2020 roku za najem lokalu użytkowego przy ul. Radości w os. Skarpa,
 • wprowadzenie od dnia 01.10.2020 r. do opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatki schodowej” dla mieszkańców budynku Bursztynowa 12 kl. X i Bursztynowa 3 kl. IX w oś. Poręba,
 • podpisanie aneksu do umowy z Pracownią Projektową „Dom i Wnętrze” przedłużającego termin na dzień 30.09.2020 r. opracowanie dokumentacji w zakresie konstrukcji (wzmocnienia i naprawy spękań ścian osłonowych) budynków przy ul. Watykańskiej 8 i 10 w os. Ruta,
 • ustalenia sposobu zawiadomienia mieszkańców o zmianie wysokości opłat.

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.:

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 • przedłużenia terminu wpłaty wkładu mieszkaniowego,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,
 • zmiany wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie na 2020 r.

V. Przygotowanie dokumentacji dla rady Nadzorczej informacji i projektów uchwał w sprawie:

 • Informator nr 71 – październik 2020 r.
 • projekty uchwał w sprawie odwołanie od decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej
 • analizę działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2020 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:49, 8 października 2020

Kategorie: 2020