Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 4, 11 ,18, 25 lutego 2020 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– udostępnienia gruntu Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie w celu przebudowy sieci cieplnej i budowy węzłów cieplnych w osiedlu Ruta.
– wykonania prac budowlanych w lokalu użytkowym U-4 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. Bursztynowej 1,
– zmiany Regulaminu Pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– wprowadzenia Aneksu nr 1/2020 do jednolitego tekstu Zasad /polityki/ Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót :
  – przetargu nieograniczonego na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Bursztynowej i Szmaragdowej oraz wymianę ciepłomierzy z odczytem radiowym w budynkach przy ul. Bursztynowej 17,19, 24,35 (4992 szt. wodomierzy i 119 szt. Ciepłomierzy) w osiedlu Widok.
  – w trybie „zapytania o cenę „na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie ASAP Usługi Wysokościowe – uzupełnienia i wymiany kratek wentylacyjnych w stropodachu budynków w nieruchomości EB 07 w osiedlu Błonie.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie PGNiG dostawę paliwa gazowego do dwóch budynków Bursztynowa 19 i 20 w oś. Widok w okresie od 01.01.2021. do 31.12.2022. w cenie 9,008gr. Zaproponowana cena jest niższa od obowiązującej do 31.12.2020r.
  – w trybie przetargu nieograniczonego przyjęcia oferty firmy Ad Astra 69 s.c. Lublin na wydrukowanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże,
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na wykonanie okładziny z płytek gres na schodach wewnętrznych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Perłowa 4 i Szafirowa 5 w osiedlu Poręba – unieważnił przetarg
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu, najemcy lokalu użytkowego przy ul. Radości oraz rozłożenie zaległości na 12 comiesięcznych rat,
  – wynajmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Przytulnej z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu wypożyczalni strojów karnawałowych,
  – wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Fantastycznej spółce jawnej DARMARK z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu sklepu ogólnospożywczego,
  – wynajmu pomieszczenia gospodarczego SM Czuby usytuowanego na kondygnacji technicznej budynku przy ul. Sympatycznej,
  – wynajmu firmie ICOMprint sp. z o.o. powierzchni ogrodzenia parkingów przy ul. Romantycznej 14 i Sympatycznej 1A pod reklamę prowadzonej działalności.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot.
  – zgody na zawarcie od 01.01.2020 r. nowej umowy z firmą MAZON spółka z o.o. wynikającej z cesji praw oraz ustalającej od 01.01.2020 r. nową stawkę opłat w wysokości 13,85 zł./ mieszkania ( brutto ) i zmianę osoby koordynującej prace porządkowe ze strony administracji,
  – zatwierdzenia zmiany na 0,60zł/m² dotychczasowych stawek za wywóz nieczystości komunalnych z tytułu obioru odpadów komunalnych od lokali użytkowych w budynku administracji osiedla SKARPA ul. Przytulnej 4, od 01.01.2020 r. dla firmy KOM-MEKO,
  – zgody na obniżenia opłat czynszowych za najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta
  – zgody na zakup 125 szt. lamp z czujnikami ruchu oraz 125 szt. żarówek LED do tych lamp, które zostaną zamontowane przez pracowników Administracji w korytarzach budynków Sympatycznej 2 i 4 w os. Skarpa.
  – zgody na przekwalifikowanie z dniem 01 lutego 2020 roku lokalu użytkowego w podpiwniczeniu budynku Fantastycznej 4 na pomieszczenie gospodarcze SM Czuby.
  Brak chętnych na wynajem tego lokalu.
  – rozwiązania umowy z firmą TOKA s.c. na pełnienie usług pogotowia technicznego instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych i elektrycznych. Wypowiedzenie umowy obowiązuje od dnia 28.02.2020r.
  – zatwierdzenia rozliczenia centralnego ogrzewania za 2019 r – lokali mieszkalnych w budynkach Romantycznej 8, 10, 12 i Gościnnej 1 rozliczanych w systemie uproszczonym,
  – zatwierdzenia od dnia 1.04.2020r nowej wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie w budynkach osiedla Błonie rozliczanych ryczałtem oraz zatwierdzenia nowej stawki na podgrzanie cw użytkowej
  – wprowadzenia do opłat czynszowych od 1.03.2020r. nowego składnika „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 12,30 zł/miesiąc/mieszkanie dla mieszkań w budynkach : Szafirowa 5 kl. IV, Turkusowa 1 kl. III i IX, Turkusowa 3 kl. VII , Bursztynowa 14 kl. III, Szafirowa 3 kl. IX, Agatowa 16 kl. IV
  – likwidacji części ogrodzenia parkingu od strony budynków przy ulicy Kawaleryjskiej powodującego wydłużone dojście do bramy parkingu,
  – zatwierdzenia rozliczenia energii cieplnej dla C.O i C.W. za okres 01.01 – 31.12.2019 r. osiedla „NISKA SKARPA” ul. Przytulna 8-30,
  – zgody na uzupełnienie dokumentacji przetargowej – przetargu w osiedlu Widok na wymianę wodomierzy w mieszkaniach i lokalach przy ul. Bursztynowej i Szmaragdowej oraz wymianę ciepłomierzy przy ul. Bursztynowej a także w przetargu na wykonanie wymiany ocieplenia ścian w budynkach os. Skarpa.
  – wypowiedzenia umowy na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych i traktów komunikacyjnych w os. Ruta” z firmą „PROMAR” P.U.H. w części dotyczącej sprzątania II klatki schodowej w budynku Różanej 27.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Radę Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia :
– Sprawozdania z działalności SM Czuby w 2019 r.
– Analizy działalności gospodarczo finansowej za 2019 r.
– Informacji ze spotkania odbytego w sprawie aktualnych problemów dotyczących segregacji odpadów komunalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie.
oraz w sprawie możliwości utworzenia grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu oraz wzajemnej współpracy spółdzielni mieszkaniowych – kontynuacja rozmów
– Projekt zmian do Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

 

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 13:04, 20 marca 2020

Kategorie: 2020