Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 1, 9, 14, 22, 29 października 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:


I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– sporządzenia planu gospodarczo – finansowego na 2020 rok

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zmówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie KPRD remont nawierzchni asfaltowej na dziatkach nr 15/6; 15/9; 15/4 w osiedlu Błonie będących w zarządzie SM CZUBY, w trakcie przebudowy ulicy Rycerskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego UM
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie AVIS dostawy huśtawki wraz z montażem na placu zabaw przy ul. Sympatycznej w osiedlu Skarpa i oraz zgody na sfinansowanie w/w robót w przyszłym roku ze środków mienia spółdzielni,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Sympatycznej 2 w os. Skarpa,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie LUB-BUD Spółka z o.o. remontu zewnętrznych schodów w nieruchomości Bursztynowa 6, 8, 10 w osiedlu Poręba,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Konrad Kozieł Kępa wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie AB LIFT oczyszczenia z porostów mikrobiologicznych części elewacji budynków w nieruchomości Perłowa 4, 8, Turkusowa 1, Bursztynowa 12 w osiedlu Poręba.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania ZSEiE wywozu elektrośmieci zgromadzonych na parkingu ( mienia SM CZUBY ) przy ul. Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie – zlikwidowanego punktu
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecenia firmie UNISOFT zakupu sprzętu i oprogramowania związanego z serwerem , który będzie obsługiwał Zintegrowany System Informatyczny UNISOFT ( dla działu członkowskiego oraz sekretariatu) .
  – w „trybie zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Róża” wymiany oświetlenia dolnego poziomu garaży przy ul. Bocianiej 1 na lampy energooszczędne z czujkami ruchu,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Róża” wykonania rozbudowy oświetlenia w okolicy altany śmietnikowej i kiosku warzywniczego przy ul. Tatarakowej 12 – 14. Dostawienie kolejnej lampy oraz wymiany istniejących opraw na oprawy energooszczędne typu LED.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie BUDREX BP” Spółka Jawna remontu elewacji południowo-wschodniej wraz z remontem opaski budynku przy ul. Bocianiej 1w osiedlu Łęgi.
  – w trybie „zapytania o cenę” wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2010 w SM Czuby
 2. Zatwierdzenia protokołów
  – z przetargu na wykonanie przebudowy Instalacji gazowej w budynku przy ul. Sympatycznej 2 w osiedlu Skarpa i oraz zgody na podpisanie umowy o wykonanie w/w prac z firmą GAZ-SERWIS-DWA .
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Tymiankowej l, z przyjęciem wypowiedzenia umowy na lokal przy ul. Kawaleryjskiej 2.
  – wynajem pomieszczenia suszarni o pow. użytkowej 17,97 m2 usytuowanej na 11 p. budynku przy ul. Stokrotki 3 na potrzeby prowadzenia rehabilitacji córki niezdolnej do samodzielnej egzystencji. o obniżonej sprawności ruchowej
  – przepisanie umowy o najem części korytarza w budynku Watykańska 10 w związku ze zmianą właścicieli mieszkania,
  – podnajmu na okres 6 miesięcy części lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa,
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot:
  – sfinansowania ze środków mienia spółdzielni zakupu luster z poliwęglanu, nietłukących się, na ścianę w Sali widowiskowej w Domu Kultury Skarpa,
  – spisania w koszty operacyjne osiedla Skarpa kosztów związane z rozbiórki fundamentu po kiosku LOTTO w rejonie ul. Radości 2A wyszczególnionych na fakturze firmy LIDERTECH sp. z o.o
  – wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych z dniem 01.10..2019 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 12,- zł/ m-c/lokal (brutto) w nieruchomości Bursztynowa 31 , VI kl. w osiedlu Poręba ,
  – wprowadzenia od dnia 1.02.2020 r. do opłat poz. „przebudowa instalacji gazowej” w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 w wysokości 25,00 zł/miesiąc/lokal w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 w osiedlu Skarpa,
  – przesunięcia środków w wysokości 1500 zł ze środków mienia spółdzielni na wykonanie przyłącza wody na boisku przy ul. Romantycznej, oraz na zakupu luster na ścianę w Sali widowiskowej w Domu Kultury Skarpa.
  – podpisania aneksu z firmą KOM- EKO S.A dot. zwiększenia opłaty od 01.11.2019 r. za odbiór odpadów stałych komunalnych z lokali użytkowych osiedli Ruta, Łęgi, Skarpa i Błonie,
  – wydawania w okresie od 01.11.2019r. do 31.03.2020 r. dla pracowników produkcyjnych posiłku regeneracyjnego, jeden posiłek na osobę na jeden dzień , puszka ok. 300 gram.
  – częściowego rozwiązanie rezerw na 2l.l0.2019r. w wysokości 12 361,82 zł. z uwagi na dokonane wpłaty, które zmniejszyły zaległości za lokale użytkowe, dzierżawy terenu oraz lokale mieszkalne na zasadzie umowy najmu
  – utworzenia rezerwy w kwocie 450,00zł z tytułu zadłużenia w opłatach czynszowych z lokalu użytkowego (odrębna własność) . SM Czuby posiada wyroki sądowe zasądzające należności a także prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
  – utworzenia rezerwy w kwocie w kwocie 20 744,31 zł ,z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych z lokali użytkowych i dzierżaw terenu
  – wypowiedzenia umowy dniu 1.07.2017 r. na świadczenie usługi „sprzątania klatek Schodowych” i traktów komunikacyjnych w os. Ruta” z firmą „PROMAR” P.U.H. w części dotyczącej sprzątania II klatki schodowej w budynku . Dziewanny 15.
  – rozszerzenia zakresu sprzątania od 01.11.2019 r,: klatki I budynku Kawaleryjskiej 2 i Stokrotki 1 oraz wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. „sprzątanie klatki schodowe” w wysokości – 11,00zł/lokal/m-c,
  – zmiany stawki za konserwację zestawu hydroforowego w podstacji ciepła przy ulicy Dragonów , podpisanie aneksu z firmą INWESTPROJEKT -DŹWIG Sp. z o.o.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie do Informatora:

 • Informacji do „Spór o parkingu rozstrzygnięty – ( o udostępnienie wszystkim mieszkańcom parkingu przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok).
 • Koniec sporu „o wodomierze” –( naliczaniu wody ryczałtem zgodnie z zasadę ustalona w regulaminie przez Rady Nadzorczej).
 • Tak działali na naszym terenie ( gang wyłudzający mieszkania)
 • Wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na2020 rok.
 • Opłaty eksploatacyjne w SM Czuby
 • Wybory przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, kadencja 2019 – 2022
 • Przeprowadzenie szkolenie dla członków Rady Nadzorczej nt. „Przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni”.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:25, 10 grudnia 2019

Kategorie: 2019