Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 6, 13, 20, 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
 • ustalenia kryteriów jakie będą brane pod uwagę przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej środkami finansowymi uczestników PPK
 • plan utrzymania mienia spółdzielni na 2020 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie GAZ- SERWIS- DWA przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Kaczeńcowej 10 w osiedlu Łęgi,
 • w trybie „ zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie BUDMIX Sp. z o.o. wykonanie docieplenia stropodachu w budynku przy ul. Kaczeńcowej 3 w osiedlu Łęgi,
 • w trybie „ zamówienia z wolnej ręki” zakupu kosy spalinowej Stihl FS- 410 C-CM ze środków finansowych mienia Spółdzielni,
 • w trybie „zapytania o cenę” zlecenia firmie Biuro Projektów i Usług technicznych „Hadro wykonania dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich budowy parkingu przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie działka nr 34/50,wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę za kwotę,
 • w trybie „ zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Frajda S.C. wymianę uszkodzonej huśtawki , montażu nowej oraz poszerzenia nawierzchni bezpiecznej pod huśtawka na placu zabaw przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie,
 • w trybie „ zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie WODEX nadzoru przebudowy instalacji gazu w budynku ul. Kaczeńcowa w osiedlu Łęgi.

2. Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy terenu

 • wynajem od dnia 01.11.2019r. lokalu użytkowego przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi z przeznaczeniem na prowadzenie studia fotograficznego
 • przepisania umowy najem lokalu użytkowego przy ul. Bursztynowej w osiedlu Widok z najemcy na założoną przez w/w spółkę ESTUDIO sp. z o.o.
 • przekwalifikowania lokalu użytkowego na pomieszczenie gospodarcze przy ul. Fantastycznej 4/5A (23,10 m2) na pomieszczenie gospodarcze S.M. Czuby.

3. Skierowania wniosków:

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

4. Inne wnioski dot.:

 • podpisanie Aneksu z firma Safeplace wydłużający termin wykonania zamówienia z 31.08.2019 r na 30.09.2019 rok. z uwagi na (wydłużony termin dostawy nawierzchni bezpiecznej przez producenta),
 • wprowadzenia zapisów w umowach zawieranych przez SM Czuby klauzuli dot. umieszczenie danych osobowych w bazie danych i ich przetwarzanie w związku z zawartą umową, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • ujęcie w planach remontów z środków finansowych mienia spółdzielni wymianę paneli podłogowych w sali lustrzanej małej, paneli na gres w szatni, wymianę lamp jarzeniowych na świetlówki LED w pracowni plastycznej w pomieszczeniach Domu Kultury Ruta.
 • wyrażenia zgody na umieszczenia plakatu z repertuarem Teatru Andersena na okres wrzesień – listopad 2019 w gablotach zewnętrznych na terenie Dzielnicy Czuby z końcem sierpnia 2019.
 • zmiany od 01.09.Z019 r. wysokości opłat za wykonywanie usługi sprzątania klatek schodowych w osiedlu „Ruta” przez firmę „MAZON” Spółka z o.o.
 • zatwierdzenia stawek opłat eksploatacyjnych na 2020 r. zasobów w nieruchomościach poszczególnych osiedli.
 • zatwierdzenia sposobu rozliczenia wieczystego użytkowania w nieruchomości 11 ES, na której zlokalizowany jest pawilon oraz ogólnodostępny parking – ul. Radości 2A

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

 • zmiany wysokości zaliczki CO ,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie planów gospodarczo – finansowych na 2020 r.

 • planu działalności eksploatacyjnej
 • planu funduszu remontowego
 • działalności kulturalno – oświatowej
 • planu remontów mienia
 • -planu utrzymania mienia
 • struktury organizacyjnej

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:57, 17 września 2019

Kategorie: 2019