Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2 ,10, 16, 23, 30 stycznia 2019 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
– zatwierdzenia nowych stawek opłat za usługę konserwacji urządzeń dźwigowych
– zmiany od 1.02.2019 r. nową wysokości opłat za wywóz nieczystości
– zatwierdzenia wzoru uchwały oraz pisma przewodniego informującego współuprawnionych o dokonanym przez Zarząd wyborze członka Spółdzielni, w sytuacji gdy prawo do lokalu przysługuje w rożnych udziałach lub w równych udziałach (decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk i imion).
– zatwierdził aneks do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2018 wg stanu na 31.12.2018 r.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie nieograniczonym na wykonanie robót związanych z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Skarpa, Łęgi i Widok.
  – zlecenia firmie Trade Projekt wykonanie podcinki drzew na działce nr 49/26 (mienie) przy budynku administracji ul. Przytulna 4 w osiedlu Skarpa,
  – rozszerzenia zakresu sprzątania z firmą EFZO : od 01.02.2019 r. na warunkach wcześniej rozstrzygniętego przetargu w budynku Kawaleryjskiej 6 ( klatki II) w osiedlu Błonie
  *od 1.03.2019 r. Kawaleryjska 8 ( klatki II budynku w osiedlu Błonie
  *od 1.03.2019r. Gościnna 15 ( kl. IV) w osiedlu Skarpa i wprowadzenie odpisu w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” dla mieszkań w wyszczególnionych klatkach .
  – przyjęcia oferty promocyjnej gazu dla taryfy BW 1.1 i 2. i zawarcia aneksu z PGNiG na dostawę gazu do 8-miu punktów tj. Różana 1, Tatarakowa 28, Fantastyczna 4 i 8 oraz Sympatyczna 12,14 (po dwie klatki) w okresie od 01.02.2019 r. do 30.09.2019 r.
  – rozszerzenia od 01.03.2019 r. zakresu konserwacji domofonów na warunkach wcześniej ustalonych w umowie w budynku Kawaleryjska 8 (klatki II w osiedlu Błonie i wprowadzenie odpisu w opłatach eksploatacyjnych „konserwacja domofonów” dla w/w mieszkań.
 2. Zatwierdzenia protokołów
  – z przeprowadzonej w SM „Czuby” przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach od 20 września 2018 r. do 31 grudnia 2018r. lustracji pełnej obejmującej całokształt prowadzonej działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi z przeznaczeniem na sklep internetowy z akcesoriami i karmą dla zwierząt
  – cofnięcia decyzji o naliczaniu dla spółki MN Polska sp. z o.o. od stycznia 2018 r. stawki 0,8439 zł/m2. za dzierżawę terenu przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi i przystąpienia do negocjacji nowej umowy od stycznia 2019 r.
  – wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Hetmańskiej 12 w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na magazyn.
  – wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. Różanej w osiedlu Ruta i zmianę przeznaczenia lokalu do jego pierwotnej funkcji tj. lokalu gospodarczego na własne potrzeby Spółdzielni
  – podnajęcia lokalu użytkowego położonego przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi dla podnajemcy, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą.
  – przepisania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa na członka rodziny
  – wypowiedzenia umowy na dzierżawę terenu przy ul. Stokrotki w osiedlu Ruta w związku z przystąpieniem do prac przygotowawczych związanych z projektem i wykonaniem parkingu.
  – przepisanie umowy dzierżawy terenu przy ulicy Jutrzenki w osiedlu Ruta na członka rodziny
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski
  – rozliczenia z użytkownikami kosztów budowy ogrodzenia parkingu społecznego strzeżonego przy ul. Gościnnej 5 – 7 w osiedlu Skarpa,
  – rozwiązania umowy na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania IV klatki schodowej w budynku przy ul. Wiklinowej 6 w osiedlu Łęgi,
  – wyprowadzenia z dniem 1.01.2019 r. z opłat eksploatacyjnych opłaty z tytułu „sprzątania klatek schodowych” w budynku przy ulicy Gościnnej 15 (IV klatka) w osiedlu Skarpa,
  – rozliczenia środków uzyskanych ze zbycia mieszkania położone przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta sprzedanego w drodze przetargu,
  – wprowadzenie do czynszu z dniem 01.02.2019 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” nieruchomości: ul. Bursztynowa 21 (V ki.) w osiedlu Widok,
  – rozwiązania rezerwy w kwocie 74.309,18zł za lokal mieszkalny położony przy ul. Różanej w osiedlu Ruta z uwagi na środki wylicytowane na przetargu ze zbycia lokalu,
  – wycofany wniosek kierowany do Rady Nadzorczej dot. wyrażenia zgody na wytoczenie powództwa o nakazie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Romantycznej 6 w osiedlu Skarpa i przy ul. Kawaleryjskiej 2 w osiedlu Błonie w związku z zmniejszającym się zadłużeniem oraz decyzją Zarządu o rozłożeniu na raty do spłaty
  – wątpliwości związanych z członkostwem, wynikającym z art.3 ust.5 usm – postanowił:
  a) w sytuacji gdy spółdzielcze własnościowe prawo lub ekpektatywa własności przysługuje między innymi małżonkom (np.: małżonkowie i dziecko) – członkami z mocy prawa zostają małżonkowie.
  b) w sytuacji gdy spółdzielcze własnościowe prawo lub ekpektatywa własności przysługuje dwóm, trzem itd. parom małżonków – członkami z mocy prawa zostają wszyscy małżonkowie (wprowadzamy odpowiednio czterech, sześciu itd. członków z tytułu jednego prawa).
  – przyjęcia uproszczeń w polityce rachunkowości od 01.01.2019 r. w zakresie obejmowania ewidencja bilansową składników majątku spełniających definicję środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 10.000 złotych i przeniesienie składników majątku o wartości 3.500 złotych całkowicie umorzonych do ewidencji pozabilansowej.
  – sporządzenia załączników do sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r.

 

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 13:09, 12 lutego 2019

Kategorie: 2019