Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 13, 17, 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
– wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytuły 5 – dniowego tygodnia pracy, okresów rozliczeniowych w 2020 r. oraz limitów godzin nadliczbowych w 2020 r.
– wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2020 r.
– przyjęcia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo – usługowego przy ulicy Radości 2A
– obowiązku sporządzania planu urlopów wypoczynkowych,

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” rozszerzenie zakresu sprzątania w osiedlu Błonie na warunkach z przetargu rozstrzygniętego w dniu 20.02.2014 r. , zlecenie firmie PROMAR od 01.01.2020r sprzątanie klatek schodowych bez zmiany odpisu w opłatach eksploatacyjnych w wysokości – 11,00 zł/mieszkanie,
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie firmie ISTA Sp. z o.o. wymianę wodomierzy zimnej wody wraz z przełożeniem modułów radiowych w lokalach usługowych przy ul. Bocianiej 1 na terenie Osiedla „Łęgi” – nieruchomość ELI2.
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie firmie INWESTPROJEKT-DŹWIG” Sp. z o.o., (świadczącej usługę konserwacji dźwigów i hydroforni w zasobach) wykonanie
  przeglądów specjalnych dźwigów i określenia ich resursu
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia n/w firmom usunięcia skutków pożaru w piwnicach budynku przy ul. Różanej 17 kl. II tj. firmie „Prospectiv” malowanie korytarzy piwnicznych i rur gazowych, wymianę 2 szt. drzwi, oczyszczenie rur, wymiana izolacji (otuliny) rur c.o. , firmie Himalla” odtworzenie instalacji elektrycznej w piwnicach, firmie Zakład Remontowo – Budowlany wymianę okienka piwnicznego
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany lewego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Radości 14 w os. Skarpa
  – w trybie „z wolnej ręki” firmie ANBUD Przedsiębiorstwo PHU remont schodów terenowych przy ul. Kaczeńcowej 6, 8, 10 – 3 szt.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie Kaskada wykonania w oś cięć Łęgi pielęgnacyjnych 25 sztuk drzew (wraz z wywozem i utylizacją gałęzi) na terenie osiedla
 2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu
  – na zakup maszyny do kopertowania i wyraził zgodę na podpisanie umowy o dostarczenie z firma wskazaną w protokole tj. firmą Printcom Polska Sp. z o.o.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zaprzestania z dniem 01.01.2020 r. naliczania opłaty za dzierżawę terenu nieruchomości przy ul. Stokrotki 8 (06-ER) w związku dużymi zaległościami i prowadzoną sprawą sądową o eksmisję kiosku .
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski dot:
  – zmiany od dnia 01.01.2020 r w opłaty eksploatacyjnej w pozycji: „przeglądy techniczne – obowiązkowe” w osiedlu Skarpa za wykonanie przeglądów specjalnych dźwigów i określenia ich resursu
  – rozszerzenie od 01.01.2020 r. zakresu usług sprzątania klatek schodowych przez firmę MAZON Sp. z o.o. o I kl. w budynku Różanej 6 oraz ujęcie w miesięcznych opłat eksploatacyjnych poz. „Sprzątanie klatki schodowej” w wysokości 13,85 zł / lokal/m -c
  – wzrostu od dnia 01.01.2020 roku stawki za wywóz nieczystości z lokali użytkowych w osiedlu Widok z 0,40 zł/m² na 0,45 zł/m² tj. o 0,05 zł/m2 (netto) miesięcznie. Podyktowane jest to zmianą ceny odbioru stałych odpadów komunalnych przez Firmę SUEZ, z którą nas łączy umowa.
  – nowych stawek opłat od dnia 01.01.2020 za usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych na terenie osiedla „Łęgi” przez firmę „MAZON” – z 11,00 zł/lokal/m -c
  na 13,85 zł/lokal/m -c brutto oraz zawarcia aneksów do dotychczasowo zawartych z w/w firmą umów.
  – zaksięgowania w pozostałe koszty operacyjne osiedla Poręba połowy kosztów wpisu sądowego w wysokości 5.377,50 zł zapłaconego w celu uzyskania przez Spółdzielnię wyroku o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji mieszkania położonego przy ulicy Bursztynowej 14
  – zmiany wysokości opłat – wprowadzenia od dnia 01.01.2020 r. do opłat czynszowych składnika – sprzątanie klatki schodowej w wysokości 12,30 zł/miesięcznie na mieszkanie w budynkach Szafirowa 3 kl. III mieszkania od nr 21 , Bursztynowa 1C kl. IV , Perłowa 8 kl. VIII , Bursztynowa 8 mieszkania od nr 1 do nr 45
  – zatwierdzenia Aneksu nr 5 do umowy Nr 34/UDK/07 na konserwację dźwigów z firmą „INWESTPROJEKT-DŹWIG” Sp. z o.o. dotyczą wzrostu od 01.01.2020 r. kosztów usług konserwacyjnych o 15% od dotychczasowych realizowanych przez powyższą firmę,
  – zmiany stawki za sprzątanie od dnia 1.01.2020r stawki za sprzątanie klatek schodowych w osiedlu BŁONIE z kwoty 8,86/9,23 zł/m-c na kwotę 11,00 zl/m-c przez firmę PROMAR PUH Sp.J w budynkach: Kawaleryjska 2 klatka I ,Kawaleryjska 4 klatka II , Kawaleryjska 6 klatka V , Kawaleryjska 14 całość , Kawaleryjska 16 całość, Rycerska 5 klatka IV, Rycerska 6 klatka I; II; III; V, Rycerska 8 klatka IV , Ulanów 14 klatka VI , Ułanów 22 klatka IV, oraz z kwoty 11.00 zł/m-c na kwotę 13,85 zł/m-c przez firmę EFZON Kawaleryjska 2 klatka III; IV; VII Kawaleryjska 4 klatka IV; V; VI; VII , Kawaleryjska 6 klatka II; III; IV; VI; VII, Kawaleryjska 8 klatka II; III , Kawaleryjska 18 całość ,Rycerska 2 klatka I; II; IV; V , Rycerska 4 klatka I; li; III; VI (1-30);Rycerska 5 klatka I, III, VI; VII, Rycerska 8 klatka V, Hetmańska 8 całość, Hetmańska 12 klatka I; II, Hetmańska 14 klatka I, III, Hetmańska 16 klatka l; ll, III; IV;V;VI; VII, Husarska 2 klatka V ,Husarska 6 klatka V ,Husarska 8 klatka III, Ułanów 14 klatka I; II; III; IV, Ułanów 16 klatka II; V; VI , Ułanów 22 klatka V ,Szaserów 11 całość, Dragonów 3 całość ,
  – rozszerzenie zakresu sprzątania klatki schodowej z dniem 01.01.2020 r. – z firmą „MAZON” w budynku przy ulicy: – Kaczeńcowa 8 klatka I oraz doliczenia dla tych mieszkań do czynszu kwoty 13,85 zł/lokal/m – c
  – zmiany opłat – zdjęcia z dniem 1.02.2020 r. z opłat eksploatacyjnych – opłaty z tytułu sprzątania klatek schodowych w wysokości 13,85 zł/lokal/miesiąc w budynku przy ulicy Fantastycznej 21 – III klatka.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej:
– ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo – usługowego przy ulicy Radości 2A
– procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2019 i 2020 r.
– Raportu z audytu bezpieczeństwa danych osobowych w SM Czuby.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:00, 27 stycznia 2020

Kategorie: 2019