Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 7, 8, 15, 22, 29 maja 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyznaczenia inspektora ochrony danych w SM „CZUBY” w Lublinie
– powołania Zespołu do spraw wdrożenia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zasad przetwarzania danych osobowych przewidzianych postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zapytania o cenę” na ułożenie gresu na holu oraz piętrach w budynkach Kawaleryjska 14, 16, 18 w Osiedlu „Błonie”
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” na czyszczenie elewacji (mycie i  impregnacja ) na budynku Kawaleryjska 6 w Osiedlu „Błonie”.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie Trade Projekt podcięcie 10 szt. wierzb w osiedlu Skarpa – w trybie „zapytania o cenę” na, wymianę obróbek blacharskich w budynkach Ułanów 14 , 16 w Osiedlu „Błonie”
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenia firmie „EFZON” sprzątanie klatek schodowych w budynkach na terenie osiedla „Łęgi” oraz doliczenie z dniem 01.06.2018 roku, do czynszu kwoty 8,92 złotych (brutto) za sprzątanie klatek schodowych w budynkach Bociania 6 klatka IV , Bociania 8 klatka III ,Biedronki 7 klatka VI,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót malarskich polegających na malowaniu drzwi stalowych miedzy korytarzami a klatką schodową (11 szt.) w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 30 oraz malowaniu ścian i sufitów wewnątrz wiatrołapów w budynku mieszkalnym przy ul. Bursztynowej 37 w osiedlu Widok,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie montażu nasad z turbowentami (53 szt.) na kominach w budynku mieszkalnym przy ul. Szmaragdowej 4 w Os. „Widok”.
  – w trybie przetargu nieograniczonego na renowację elewacji ścian północnych w systemie Dryvit budynków przy ul. Tatarakowej 14, 16.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „VENTA” Przedsiębiorstwu Usługowo- Handlowemu Spółka z o.o. remontu i stałej konserwacji instalacji domofonowej w budynku położonym przy ul. Kaczeńcowej 5 kl. IV w osiedlu Łęgi
  oraz doliczenie z dniem 01.06.2018r. do czynszu kwoty 1,04zt. /brutto/ za konserwację.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „EFZON” kompleksowe sprzątania klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Biedronki 11. na terenie osiedla Łęgi oraz na doliczenie z dniem 1.07.2018. roku, do czynszu kwoty 8,92 złotych (brutto) za sprzątanie klatki schodowej mieszkańcom klatki IV.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – na remont balkonów w osiedlu „Łęgi” w budynkach przy ul. Kaczeńcowa 6, Biedronki 11, Tymiankowa l (8 kl.), Tymiankowa 52
  – na ułożenie płytek gresowych w czterech (V-VIII) klatek schodowych budynku przy ul. Różanej 6 oraz podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmie „Easy” s.c wskazanej w protokole.
  – na wymianę obróbek blacharskich w budynkach przy ulicy Ułanów 14 ,16 w Osiedlu „Błonie” oraz podpisanie umowy na wykonania prac z z firmą ZAKŁAD REM-BUD wskazana w protokole,
  – na ułożenie gresu na holu i korytarzach w budynkach przy ulicy Kawaleryjskiej 14, 16, 18 w Osiedlu „Błonie” – unieważnił przetargu – na czyszczenie i impregnację elewacji w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 6 w Osiedlu „Błonie” oraz podpisanie umowy o wykonanie prac z firmą MARTEN- BUD Bis wskazaną w protokole
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na najem pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Przedwiośnie 7 w osiedlu Skarpa ,
  – na najem lokalu użytkowego przy ul. przy ul. Różanej na prowadzenie w lokalu zakładu krawieckiego,
  – przepisanie umowy na dzierżawę terenu w osiedlu Widok na nowego dzierżawcę ,
  – wyrażenia zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Radości w osiedlu Skarpa na sprzedaż alkoholu
  – przepisanie umowy na najem lokalu użytkowego przy ul. Dragonów w osiedlu Błonie z osoby fizycznej -na spółkę EPSZ .
  – przepisanie umowy na dzierżawę terenu przy ul. Bursztynowej w osiedlu Widok na nowego najemcę z przeznaczeniem na stoliki przed lokalem gastronomicznym
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski
  – zgodę na zmianę od dnia 01.05.2018 r. wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług konserwacji i bieżących remontów instalacji i urządzeń elektrycznych przez firmę „ELEKTROŁUK” Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych.
  – wyprowadzenia od dnia 01.06.2018 r. z opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatki schodowej” w budynku Agatowa 18 w związku z pismem mieszkańców w sprawie rezygnacji ze sprzątania
  – zawarcia Aneksu do umowy z Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych o dodatkowe terminy wykonania przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych w budynku Tymiankowej 1.
  – zmianę warunków umowy z NETU S.A w sprawie dzierżawę terenu , na której usytuowana jest centrala telefoniczna NETU. w osiedlu Skarpa.
  – zwrot kosztów ulepszenia lokalu użytkowego przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi (za wykonanie toalety i wymianę drzwi) .
  – wyrażenia zgody fundacji ECOTEXTIL na wydzierżawienia terenu pod pojemniki z odzieżą używaną – brak zgody .
  – wprowadzenie do czynszu z dniem 01.06.2018 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 8,92 zł/ m-c /lokal (brutto) w nieruchomości ul. Bursztynowa 21 , III kl. schodowa,
  – rozliczenia funduszu remontowego i eksploatacji w nieruchomości Różanej 18 w osiedlu Ruta z właścicielami, którzy utworzyli Wspólnotę Mieszkaniową i zrezygnowali z Zarządu powierzonego Spółdzielni.
  – zmianę od 01.01.2019 r. systemu zindywidualizowanego rozliczania kosztów ogrzewania na systemem uproszczonym w budynku przy ul. Stokrotki 1 oraz naliczanie miesięcznej stawki opłaty zaliczkowej na centralne ogrzewanie w wysokości 2,50 zł/m2.
  – zmianę ceny gazu dla budynków Bursztynowa 19 i 21 w osiedlu Widok


IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 10:48, 28 czerwca 2018

Kategorie: 2018