Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 6, 13, 20, 27 marca 2018 r. Zarząd Spółdzielni :


I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– zasad spłaty normatywu do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym.
– zatwierdzenia planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rok 2018 wg stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z dnia 31.12.2017 r.
– udzielenia Z-cy Prezesa ds. eksploatacji pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SM „Czuby” za 2017 rok
– przyjęcie Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2017 r.
– zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników SM Czuby”


III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót :
  – w trybie „zapytania o cenę” na ułożenie gresu w prześwitach, remont cokołu, remont opaski odwadniającej w budynkach przy ul Ułanów 14 l Ułanów 16 w Osiedlu Błonie.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenia firmie „EFZON” od dnia 01.04.2018 roku sprzątania klatki schodowej w budynku przy ul. Biedronki 9 klatka II w osiedlu „Łęgi” oraz wprowadzenie do czynszu do czynszu kwoty 8,92 złotych (brutto),
  – nieograniczonego na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta ,Błonie, Łęgi Widok, Poręba,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót związanych wymianą sterowania dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ul. Stokrotki 5,
  – w trybie „zapytania o cenę” na koszenie trawników w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Fabryce Okien SPECTRUM montażu 2 szt drzwi aluminiowych w korytarzach na parterach budynków przy ul. Sympatycznej 2 i 4 w os. Skarpa.
  – nieograniczonego na malowanie klatek schodowych , pralni, suszarni i wózkowni (tapeta natryskowa)w budynkach przy ul. Różanej 6 i Różanej 7 w osiedla Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” FIRMIE Inwestprojekt Dźwig wykonanie robót związanych z wymianą przekładni reduktora dźwigu osobowego w budynku przy ul. Stokrotki 5 w os. Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Venta montażu fabrycznie nowej bramy garażowej przy ulicy Bocianiej 1 w osiedlu Łęgi.
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie naprawy elewacji ( ściany szczytowej) budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok.
  – nieograniczonego na remont elewacji północnych i zachodnich w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 16 i 36 , polegający na usunięciu zabrudzeń i wykwitów glonów oraz malowanie.
  – w trybie „zapytania o cenę” na odnowienie kabin pięciu dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Różanej 7 oraz wymianę sterowania dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Stokrotki 5 w osiedlu Ruta
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Usługi Remontowo – Budowlane wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych związanych z malowaniem drzwi szybowych i blach osłonowych pięciu dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Różanej 7 w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie El. ENERGY montażu nasad kominowych z turbowentami na kominach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 24 i Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” firmie EFZON sprzątanie klatki schodowej w budynku położonym przy ulicy Tymiankowej 1 w osiedlu Łęgi ( mieszkania od 21 do 30), oraz wprowadzenie od 1.04.2018 r. do opłat poz. sprzątanie klatek schodowych w wysokości 8,92 zł/lokal ( brutto.)
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – na remontu elewacji budynków mieszkalnych przy ul Bursztynowej 19, 29 i 31,
  – na przegląd instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 21, 25 i 31 oraz przy Topazowej 6 w Lublinie w Osiedlu Widok,
  – na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa , Ruta , Łęgi , Widok,
  – na roboty dociepleniowe w budynkach osiedla Skarpa,
  – na wykonanie robót związanych z wymianą oświetlenia klatek schodowych i kondygnacji technicznych w budynkach przy ul. Wiklinowej 6, ul. Biedronki 3, ul. Kaczeńcowej 2.,
  – na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na lampy z czujnikami ruchu w budynkach mieszkalnych przy ul. Romantycznej 8, 10, 12, Fantastycznej 4, 6, 8, Gościnnej 1, 3, 5, 15, Przedwiośnie 2 w os. Skarpa,
  – na remont cokołów ( ułożenie płytek klinkierowych) w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie,
  – na wymianę opaski odwadniającej w budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie,
  – na ułożenie gresu w prześwitach z regulacją spadków na budynkach przy ulicy Ułanów 14 i 16 w osiedlu Błonie.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – pomieszczenia gospodarczego S.M. „Czuby” w Lublinie o powierzchni 11,30 m2 usytuowanego na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Przedwiośnie l,
  – pomieszczenia gospodarczego S.M „Czuby” o powierzchni 16,35 m2 usytuowanego na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Romantycznej 12 ,
  – pomieszczenia gospodarczego S.M. „Czuby” o powierzchni 16,35 m2 usytuowanego na kondygnacji technicznej w budynku przy ul. Romantycznej 10,
  – przepisania umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny,
  – nie wyraził zgody najemcy lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny na przepisania umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny o powierzchni użytkowej 16,8 m2 .
  – skrócenia okresu wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego przy ul. Romantycznej ,
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne I garaże.
 5. Inne wnioski
  – przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno i finansowej Zarządu Spółdzielni na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni,
  – na wystąpienie do oferentów o uzupełnienie dokumentów do przetargu,
  – wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w sklepie Żabka przy ulicy Bursztynowej,
  – na zakup mebli do pokoju biurowego Administracji osiedla Skarpa,
  – na zastąpienia systemu zindywidualizowanego rozliczania kosztów ogrzewania systemem uproszczonym w budynku przy ul. Stokrotki 3 w osiedlu Ruta, .
  – na zmianę zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w osiedlu „Niska Skarpa” , Poręba i Łęgi i Błonie, Widok, Ruta
  – zatwierdzenia nowych stawek opłat za wynajem pomieszczeń gospodarczych i powierzchni korytarzy od 1.04.2018 r. w osiedlu Skarpa i Widok
  – na zmianę wysokości zaliczki na gaz i energię elektryczną od 01.04.2018r. w osiedlu Widok.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat

V. Organizacji Walnego Zgromadzenia w 2018 r.
– projekt uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego SM Czuby za 2017 r.
– projekt uchwały w sprawie podziału zysku (netto) za 2017 r
– projekt uchwały w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości Spółdzielni
– przykładowy wzór pełnomocnictwa

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:43, 10 kwietnia 2018

Kategorie: 2018