Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 czerwca 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyznaczenia inspektora ochrony danych w SM „CZUBY” w Lublinie
– powołania komisji do dokonania spisu z natury przedmiotów, środków trwałych oraz dokumentacji znajdującej się na stanie administracji osiedla„Widok”
– zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenie załączników Nr l i Nr 2 INSTRUKCJI BHP Nr /999 z dnia l lipca 1999 roku Prezesa Zarządu dotyczące ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.
– powołania komisji do przeanalizowania ofert na dzierżawę terenu pod parkingi strzeżone w osiedlu
– zatwierdzenia zasad będących częścią polityki bezpieczeństwa stosowaną w SM „Czuby” w Lublinie

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecił firmie ELEKTROŁUK Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych wykonanie robót związanych z wymianą lamp przed windami w budynkach przy ulicy Radości w os Skarpa,
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecił wykonanie ze środków mienia spółdzielni remontu schodów przed lokalem usługowym przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta oraz robót dodatkowych, tj. skucie betonu pierwszego schodka (na poziomie chodnika), ułożenie kostki brukowej oraz przełożenie ok. 3 m2 kostki brukowej. wymianę ok. 4 m2 odpadającego tynku o
  fakturze natryskowej z boku biegu schodowego oraz na cokole budynku przy schodach;
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecił firmie EL. ENERGY wykonanie remontu elewacji oraz malowanie bram garażowych , przyległych do nich filarów i nadproży po dewastacji graffiti w budynku usługowo-handlowym przy ul. Bursztynowej 36 w os. Widok,
  – w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecił firmie PHU „IZOLATOR” Sp. z o.o. wykonanie profesjonalnego oczyszczenia (umycia) ścian elewacji zewnętrznej budynku ul. Sasankowej 5
  w osiedlu Ruta od parteru do ostatniego piętra od strony północnej,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecił firmie LEDWING Sp. z o.o. wymiany istniejącego oświetlenia na lampy energooszczędne z czujnikami ruchu w korytarzach piwnicznych w budynku
  przy ulicy Bursztynowej 17 w osiedlu Widok.
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecił wykonanie robót – remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku przy ulicy Bocianiej 10 w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecił obecnemu dostawcy PGE Obrót S.A. dostawę energii do zasobów SM Czuby
  – w trybie przetargu nieograniczonego zleci wykonawcy malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Tatarakowa 10, 12 w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecił firmie ista Polska wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania wyparkowych na podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym w budynku przy ul. Dziewanny l w osiedlu Ruta,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecił Firmie „REMIK” czyszczenia pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Kaczeńcowej 1, 3, 5 w związku z bardzo częstymi awariami (zapchaniem) instalacji, co powoduje zalewanie piwnic i mieszkań nieczystościami.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – wykonanie remontu pokrycia dachowego papą renowacyjną termozgrzewalną w budynkach przy ulicy Dragonów 14, Hetmańskiej 12, Szaserów 9, Kawaleryjskiej 2 w Osiedlu „Błonie” oraz podpisanie umowy na wykonanie powyższych prac z firmie – GROM wskazaną w protokole,
  – wykonanie robót malarskich drzwi między korytarzami, a klatką schodową w budynku przy ul. Bursztynowej 30 oraz malowanie ścian i sufitów wewnątrz wiatrołapów w budynku przy ul. Bursztynowej 37 w Osiedlu „WIDOK” , podpisanie umowy na wykonanie prac z firmie EL. ENERGY wskazaną w protokole,
  – wykonanie montażu nasad z turbowentami na kominach wentylacyjnych, budynku przy ul. Szmaragdowej 4 w Osiedlu „WIDOK”, podpisanie umowy na wykonanie prac z firmą EL. ENERGY wskazaną w protokole.
  – unieważnienie przetarg na wybór ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 5. Polecił ogłosić nowy przetarg.
  – renowację elewacji ścian północnych w systemie Dryyit budynków Tatarakowa 14, 16 ,
  zawarcie umowy na wykonanie robót z firmą BUDREX BP A wskazaną w protokole.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – wyrażenia ł zgody najemcy lokalu użytkowego przy ul. Dragonów na rozszerzenie działalności w lokalu o prowadzenie zakładów bukmacherskich,
  – przepisania umowy o najem lokalu przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta obecny najemca na innego na prowadzenie pracowni krawieckiej,
  – wynajem lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu kosmetycznego
  – cofnięcia wypowiedzenia obecnemu dzierżawcy na dzierżawę terenów parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne I garaże.
 5. Inne wnioski
  – sprzątanie klatki schodowej w budynku przy ulicy Sympatycznej 14 w osiedlu Skarpa i zmianę od dnia 01.06.2018 r. opłaty z tytułu sprzątanie klatki schodowej w wysokości 8,92 zł/miesiąc/lokal na 11 zł/miesiąc/lokal.
  – uiszczenia wpisu sadowego od skargi na postanowienie z dnia 15 marca 2018 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z funduszu osiedla – zakupu na potrzeby administracji osiedla Łęgi w firmie INPORT – EKSPORT kosiarki TEKON zgodnie ze złożoną ofertą cenowa.
  – udostępnienia kserokopii protokołów z oględzin technicznych mieszkania przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta.
  – zawarcia aneksu z firmą PROSPECTTV wykonującą malowanie z tapetą natryskowa klatek schodowych w budynkach przy ulicy Różanej 6 , 7, w osiedlu Ruta dot. możliwości rozliczania robót etapami (budynkami) .
  – wprowadzenia od dnia 01.07.2018 r. do opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatki schodowej” w budynku Agatowa 18 kl. VIII w wysokości 9,84 zł/miesięcznie na mieszkanie.
  – rozszerzenia zakresu konserwacji i wprowadzenia dodatkowego składnika w opłatach eksploatacyjnych „konserwacja domofonów” i w wysokości – 1,94 zł/mieszkanie, od 01.07.2018r dla mieszkańców klatki l budynku przy ulicy Hetmańskiej 16.
  – wystąpienia do oferenta w przetargu na „renowacja elewacji ścian północnych w systemie Dryvit budynków Tatarakowa 14, 16 o uzupełnienie brakujących dokumentów.
  – sfinansowania ze środków mienia spółdzielni zakupu paneli ogrodzeniowych placu zabaw w osiedlu Skarpa do kwoty ok. 7 800 zł pozostałe koszty remontu zostaną pokryte z funduszu remontowego wspólnego, a prace remontowe wykonane przez pracowników we własnym zakresie.
  – wprowadzenia z dniem 01.07.2018 r. do opłat eksploatacyjnych pozycji sprzątanie klatek schodowych w wysokości 8,92 zł miesięcznie od mieszkania dla budynku przy ul. Romantycznej 17-1 kl.
  – sprzedaży alkoholu w lokalu ul. Jutrzenki w osiedlu Ruta
  – podpisania umowy okresowej na sprzątanie w osiedlu od 2.07.2018r. do 31.08.2018 r. z firma EZON w osiedlu Błonie ,
  – zatwierdzenia tabel do opracowania planów gospodarczo-finansowych na 2019 r
  – zmiany od 1 stycznia 2019 roku systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniach budynku przy ul. Gościnnej l na systemem uproszczony.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat

V. Walne Zgromadzenie
– zwołał posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia, do stwierdzenia , które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.
– wydał komunika dla członków i mieszkańców spółdzielni z informacją , które z uchwał Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą ilość głosów i zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie wraz z informacją o wynikach głosowań i treści podjętych uchwał .
– wykaz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby”odbytym w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. przekazał do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym
– przedłożył nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej dokumenty dotyczące obowiązujących przepisów w zakresie RODO.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 19:43, 1 sierpnia 2018

Kategorie: 2018