Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 5, 11, 19 grudnia 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu
art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytuły 5 – dniowego tygodnia pracy, okresów rozliczeniowych w 2019 r. oraz limitów godzin nadliczbowych w 2019 r.
– wyznaczenia dat wypłat wynagrodzeń pracownikom Spółdzielni w 2019 r.
– zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej , ekwiwalentu pieniężnego za i naprawę odzieży roboczej.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót :
  – podpisanie aneksu zwiększającego zakres prac o wykonanie remontu chodnika od budynku przy ul. Stokrotki 8 do remontowanego obecnie chodnika w rejonie boiska ul. Stokrotki, ul. Ruciana oraz przedłużającego termin realizacji umowy do dnia 15.01.2019 r.
  – podpisanie aneksu określającego termin wykonania prac związanych z częściowym remontem tarasu (wymiana obróbki blacharskiej, naprawa izolacji) w budynku przy ul. Watykańskiej 8 – na dzień 30.04.2019 r.
  – zlecenia wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 24 w Os. „Widok” jako następstwo czynności kontrolno-rozpoznawczych w związku koniecznością likwidacji lamp oświetlenia ulicznego oraz zieleni w postaci drzew o wysokości powyżej 3 m stojących w kolizji między drogą pożarową (ul. Bursztynowa), a elewacją kontrolowanej Nieruchomości.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – na malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Kaczeńcowa 2, 8, l 0, Biedronki 11, Tymiankowa l, Tatarakowa 6, 8, Bociania 6, l 0 w osiedlu „Łęgi”. W związku z dużymi błędami i brakami w złożonych ofertach unieważnił przetarg.
  – z wyboru ofert na wybór ubezpieczyciela majątku spółdzielni (STU Ergo Hestia SA.)
  – na wyposażenie placu zabaw przy ul. Dziewanny 3-5 w nowe urządzenia zabawowe oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym w protokole wykonawcą .
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – podpisał aneks do umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Radości 2b w zakresie zmiany terminu przekazania nowo wybudowanego obiektu z dnia 31 grudnia 2018 r na dzień 31
  grudnia 2019 r. Powyższe konieczne jest z uwagi na przedłużający się proces projektowy.
  – brak zgody na podnajęcia części lokalu użytkowego przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi,
  – wypowiedzenia umów dzierżawy terenu trawnika pod 2 banery reklamowe usytuowane na skrzyżowaniu ulic Jutrzenki z ul. Matki Teresy z Kalkuty w osiedlu Ruta zastawiających widoczność pojazdom wjeżdżających na skrzyżowanie na ul. Jutrzenki.
 4. Skierowania wniosków
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.
 5. Inne wnioski
  – częściowego rozwiązania rezerw na dzień 30.11.2018r. z uwagi na dokonane wpłaty, które zmniejszyły zaległości w opłatach czynszowych za : lokale użytkowe, dzierżawy terenu oraz lokale mieszkalne na zasadzie umowy najmu wg załączonego wykazu w łącznej wysokości 29 286,49 zł
  – ujednolicenia wysokości stawki odpis na fundusz kulturalno-oświatowy w lokalach użytkowych w najmie od 1.01.2019 r. w wysokości 2,00 zł/m2.
  – odpisu na działalność kulturalno-oświatową od lokali użytkowych osób nie będących członkami Spółdzielni – zaprzestaniu od dnia 01.01.2019 r. naliczania
  – zatwierdzenia od dnia 01.01.2019 r. nowych stawek opłat za usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych świadczonych na terenie osiedla Łęgi, Skarpa,Widok, Błonie


IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat

V. Opracował projekty zmian
– Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
– Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie
– Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie,
– korektę planu gospodarczo-finansowego SM „CZUBY” na 2018 r.,

VI. Sporządził
– analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2018 r.
– analizę skuteczność podejmowanych działań wobec dłużników spółdzielni za lata 2015, 2016, 2017, oraz na 31.08.2018 r.
– zasady postępowania dot. ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz osoby bliskiej zgłaszającej gotowość do ustanowienia takiego prawa, a nieposiadającej prawa do całości wkładu mieszkaniowego.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:36, 8 stycznia 2019

Kategorie: 2018