Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 4, 10, 17, 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– wprowadzenie Aneksu nr l /2018r. do Zasad Rachunkowości /polityki/ Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót :
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu wykonanie wymiany pokrycia daszków wiatrołapów oraz rynien w budynkach przy ulicy Hetmańskiej 6, 8, 10 w osiedlu Błonie.
  – w trybie przetargu nieograniczonego na remont balkonów budynków przy ulicy Kaczeńcowej 6, Biedronki 11, Tymiankowej 52 i Tymiankowej 1 – klatki od IX do XVI . Zatwierdził Specyfikację
  Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zakupu silnika i skrzyni biegów do kosiarki w administracji osiedla Skarpa .
  – w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych przy ulicy Dragonów 14, Kawaleryjska 2, Szaserów 9, Hetmańska 12 w Osiedlu „Błonie” oraz zatwierdził SIWZ oraz składu komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie KPRD Sp. z o.o. w Lublinie poszerzenia dojazdu asfaltowego do komór zsypowych w budynkach przy ulicy Dragonów 3 i 14 w Os. Błonie.
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecenie firmie Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. wymianę sterowania dźwigów w budynku przy ul. Stokrotki 5 oraz odnowienie pięciu kabin dźwigów w budynku przy ul. Różanej 7 w osiedlu Ruta .
  – w trybie „zapytania o cenę” zlecenie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu z siedzibą w Lublinie wykonania remontu elewacji (ok. 210 m ścian szczytowych), budynku mieszkalnego przy ul. Szmaragdowej 36 w Lublinie w Osiedlu Widok.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Przedsiębiorstwu Budowlanemu NORMA renowacji ścian skażonych mikrobiologicznie oraz zabrudzonych powierzchniowo
  budynków mieszkalnych przy ul. Szmaragdowej 16 i 36 w Osiedlu „Widok”.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie wybranemu wykonawcy koszenie trawników na terenie osiedla ..Ruta” w 2018 r.
  – w trybie ..zapytania o cenę” zlecenie wskazanemu w protokole wykonawcy ułożenie płytek gresowych w korytarzach klatek schodowych V,VI,VII, VIII w budynku przy ul. Różanej 6.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” zlecenie wskazanemu w protokole wykonawcy wykonanie remontu bieżącego części elementów elewacji gazonów balkonowych i elewacji mieszkań nr 1 i 3 przy ul. Różanej 16 w osiedlu Ruta.
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” Firmie Trade Projekt na podcięcie 10 szt. wierzb w osiedlu Skarpa .
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa . Ruta ,Łęgi , Błonie , Widok i Poręba . Wyraził zgodę na wybranie oferty na roboty brukarskie firmy P.B.MARKA Ruta , Błonie , firmy ZOSTA w osiedlu Skarpa , firmy P.W. AMIBEX Lublin w osiedlu Poręba i oferty KOM-EKO S.A. Lublin na asfalty w osiedlu Skarpa i Błonie W osiedlu Widok nie wpłynęła żadna oferta.
  – na malowanie (tapeta natryskowa) klatek schodowych w budynkach przy ul. Różanej 6 i Różanej 7. Zlecenie wykonanie w/w robót firmie „PROSPECTIY” wskazanej w protokole.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na najem lokalu użytkowego przy\y ulicy Tatarakowej 28 . firmie Poczta Polska.
  – na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Tatarakowej w osiedlu Łęgi prowadzenie w lokalu usług fryzjerskich
 4. Skierowania wniosków :
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne I garaże.
 5. Inne wnioski
  – wprowadzenia z dniem 1.05.2018 r. do opłat eksploatacyjnych pozycji konserwacja domofonów w kwocie 1,94 zł/mieszkanie dla mieszkań od 21 do 29 w budynku Fantastycznej 15 w os. Skarpa .
  – utworzenia funduszu celowego na remont i modernizację balkonów przy ul. Różanej 14 w pionie trzech mieszkań nr 1, 3, 5 oraz wnoszenie od dnia 1 maja 2018 r dodatkowej opłaty. na fundusz celowy w wysokości . 3,50 zt/m2 miesięcznie.
  – na nienaliczanie w kwietniu 2018 roku stawek czynszowych za sprzątanie klatki schodowej w mieszkaniach przy ulicy Ułanów 14 klatka VI –mieszkania (55 – 64) w wysokości 8,86 zł/mieszkanie w związku z niewywiązywaniem się firmy sprzątającej ze zleconych prac.
  – rozliczenia i wypłaty wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Perłowej , przekazane do dyspozycji Spółdzielni
  – zakup z funduszu mienia spółdzielni w roku 2018 do Domu Kultury Łęgi rolet w sali klubowej , laptopa z oprogramowaniem, płyty z pleksi na parapety – sfinansowania ze środków mienia spółdzielni .
  – wprowadzenie z dniem 01.05.2018 r. do opłat eksploatacyjnych pozycji konserwacja domofonów w kwocie 1,94 od mieszkania w budynku Romantycznej 19 , kl. I .
  – uzupełnienie przez wykonawców dokumentów do przetargu na remont balkonów bud. przy ul. Kaczeńcowej 6, Biedronki 11, ul. Tymiankowej 1 , 52 w osiedlu „Łęgi”.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat
– zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
– na rozłożenia 12 raty kosztów wynikających z Wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie nakazującego sprzedaż w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ulicy Różanej 17,

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 12:28, 7 czerwca 2018

Kategorie: 2018