Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23, 30 stycznia 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– sporządzenia załączników do sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 r.
– zatwierdzenia planu urlopów wypoczynkowych na 2018 r. dla pracowników SM „Czuby”

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Fabryka Okien .SPECTRUM Sp. z o.o wykonania wymiany drzwi do komór zsypowych w budynkach osiedla przy ulicy Dragonów 3 i 14
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie KPRD remontu parkingu na zakończeniu ul.Tymiankowej oraz chodnika przy ul. Bocianiej 4 w osiedlu „Łęgi”. Firmie wybranej w przetargu nieograniczonym przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, która realizowała remont nawierzchni ulicy Tymiankowej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2017 r,
  – w trybie „zapytania o cenę” firmie MORIS wycinkę drzew 7 szt. – drzew kolidujących z budową pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Radości 2 A w osiedlu Skarpa .
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Inwestprojekt-Dźwig wykonanie robót związanych z odnowieniem (lifting) dwóch kabin dźwigów osobowych w budynku przy ul. Watykańskiej 10
  – nieograniczonego na wykonanie wymiany ocieplenia ścian szczytowych w budynkachosiedlu Skarpa.
  – nieograniczonego na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach osiedla Łęgi ,Widok oraz korytarzy piwnicznych w budynkach osiedla Błonie.
 2. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – zmiany użytkowania lokalu w budynku przy ulicy Dragonów 2 i przekazanie go dla potrzeb Administracji na pomieszczenie socjalne.
  – wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Bocianiej 10/1 a z przeznaczeniem na prowadzenie w lokalu biura wynajmu sprzętu budowlanego – osuszaczy i nagrzewnic.
  – anulowania wypowiedzenia umowy dzierżawy dzierżawcy parkingu strzeżonego przy ul. Jutrzenki — Stokrotki — Różanej oraz przyjęcia przez w/w nowych stawek zaproponowanych przez Spółdzielnię
 3. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne
 4. Inne wnioski:
  – przeksięgowanie nadpłat powstałych po rozliczeniu wymaganego normatywu na dzień 31.12.2017 roku na konto opłat eksploatacyjnych,
  – włączenia spłaty kosztów za rezygnację z rozliczenia wg podzielników kosztów w opłatach eksploatacyjnych od dnia 01.04,2018 r. na okres 8 miesięcy w lokalach mieszkalnych budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 2
  – wyrażenia zgody na naliczanie opłat za zużycie gazu w budynkach przy ul. Tymiankowa 54 i 56 do dnia 14.12.2017r. – mieszkania rozliczyć na dotychczasowych zasadach (tzn. od
  osoby) a od dnia 15. 12. 2017 r. wyłączyć z opłat czynszowych póz. „GAZ”
  – podpisania aneksu z firmą KOM-EKO na zmianę opłat za odbiór odpadów komunalnych z pojemników w osiedlu Skarpa , Ruta, Łęgi, Błonie z lokali użytkowych,
  – rozszerzenia zakresu sprzątania przez firmę EFZON i wprowadzenia od 01.02.2018r.
  odpisu w opłatach eksploatacyjnych w wysokości 8,92 zł/mieszkanie, dla mieszkań dla
  mieszkańców klatki II budynku przy ulicy Hetmańskiej 12 (mieszkania 16-25).
  – wyboru oferty do wydrukowania książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże
  – podziału mieszkania przy ul. Stokrotki na dwa mieszkania odrębne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
  – zatwierdzenia ceny wywoławczej mieszkania przekazanego do dyspozycji Spółdzielni przy ulicy Perłowej i na przetarg w wysokości 185.000,00 zł tj. 3.870,00 zł/ zł/m2
  – dokończenia remontu w Domu Kultury Skarpa przy wykorzystaniu przyznanej w 2017 roku kwoty 15 410,01 zł z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali muzycznej, dokończenia
  malowania oraz zakup wykładzinę zabezpieczającą salę widowiskową /parkiet/ przed zniszczeniem podczas zebrań i imprez z widzami
  – zakupu drukarki na potrzeby Administracji Osiedla „Ruta
  – zlecenia Regionalnemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie dokonania lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. w terminie do dnia 30.09.2018 r.

IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO ,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– zwrot kosztów wynikających z Wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie nakazującego sprzedaż w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do loku przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 14:11, 5 lutego 2018

Kategorie: 2018