Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”   w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 6, 13, 20, 27 lutego 2018 r. Zarząd Spółdzielni:

 

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– zatwierdzenia Zakładowego Planu Kont na 2017 r. ,
– zatwierdzenia do stosowania w Spółdzielni polityki rachunkowości,
– zatwierdzenia rozliczenie środków ZFSS za 2017 rok,
– naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2018 r.
– zmian w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zatwierdzania aneksu do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2017 wg stanu na dzień 31.12.2017 r
– zatwierdzenia obowiązujących w 2018 roku stawek na podatek od nieruchomości dla poszczególnych nieruchomości SM „Czuby”.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót :
  – w trybie „zapytanie o cenę” na wymianę oświetlenia klatek schodowych i kondygnacji technicznych w budynkach przy ul. Wiklinowej 6, ul. Biedronki 3, ul. Kaczeńcowej 2,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 21, 25 ,i 31 oraz ul. Topazowej 6 w osiedlu „Widok”
  – w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu elewacji w nieruchomościach przy ul. Bursztynowej 19, 29 i 31 w osiedlu „Widok”,
  – w trybie „zlecenia z wolnej ręki” na kompleksowe sprzątanie klatek schodowych oraz na doliczenie z dniem 01.03.2018 .r do czynszu kwoty 8,92 złotych (brutto) za sprzątanie klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Bociania 10 kl. IV, Tymiankowa 56 kl. l ,
  – w trybie „zapytania o cenę” na wymianę oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Gościnnej 1, 3, 5, 15, Romantycznej 8, 10 ,12,Fantastycznej 4, 6, 8, Przedwiośnie 2 w os. Skarpa
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Usługowy Zakład Stolarski DREW-MIR wyrobu oraz montażu poręczy drewnianych w budynkach przy ulicy Hetmańskiej 6, 8, 10 w osiedlu „Błonie”,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” montażu 2 szt. klimatyzatorów MIDEA w budynku przy ul. Przytulnej 4 w os. Skarpa. w dwóch pokojach biurowych położonych od strony południowej,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie ISTA Sp. z o.o. wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach osiedla „BŁONIE”.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przetargu
  – na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ulicy Perłowej 8/53 ,
  – na malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Łęgi, Widok i korytarzy piwnicznych w budynkach osiedla „Błonie”.
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na najem lokalu użytkowego przy ul Kaczeńcowej oraz na przywrócenie jego pierwotnego statusu – pomieszczenie gospodarcze.
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne I garaże.
 5. Inne wnioski
  – spisania w pozostałe koszty operacyjne os. Skarpa kwoty 320,10 zł z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2016 rok w mieszkaniu przy ul. Fantastycznej w osiedlu „Skarpa”,
  – zmiany od 1.02.2018 r . opłat za wywóz nieczystości z lokali użytkowych w osiedlu „Łęgi”,
  – zatwierdzania rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2017 r. w systemie uproszczonym w budynkach przy ul. Dziewanny 7, 9, ul. Jana Pawła II 9, ul. Różanej 6, 27, i ul. Sasankowej 3, 4, 5.
  – ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Perłowej w osiedlu Poręba ,
  – wyrażenia zgody na dzierżawę kserokopiarki (firmą MERKATOR sp. z o.o) przez administrację osiedla „Błonie”,
  – rozliczenia energii cieplnej dla C.O. i C.W. za okres 01.01 – 31.12.2017r. os. Niska Skarpa.
  – zgody na wystąpienie do oferentów o uzupełnienie ofert na malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Łęgi ,Widok oraz korytarzy piwnicznych w budynkach os.„Błonie”,
  – rozwiązania rezerwy utworzonej na należności z tytułu opłat eksploatacyjnych na najem lokali użytkowych i dzierżawy terenu dotyczące lat 2002 – 2012,


IV . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
– zwrotu środków wydanych przez najemcę lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny na wymianę
posadzek i instalacji elektrycznej.

V. Organizacji Walnego Zgromadzenia w 2018 r.
– projekt zmian Statutu Spółdzielni ,
– projekt zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia ,
– projekt zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie,
– projekt zawiadomienia i porządku obrad
– harmonogram zebrań

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 11:50, 19 marca 2018

Kategorie: 2018