Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie


Na posiedzeniach w dniach 3, 10, 17, 24, 27 października 2017 r. Zarząd Spółdzielni :

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
– wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm
– wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm
– skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
– zatwierdził wzór formularza oświadczenia o treści wymaganej przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. póz. 922 (zgoda na
przetwarzanie danych osobowych, informacja o danych administratora oraz prawie do wglądu i zmiany tych danych).
– ustalił ,że osoby posiadające własnościowe prawo do lokalu, które nabyły członkostwo z dniem wejścia w życie ustawy ( 9 września 2017r. ) obciążane będą opłatą z tytułu funduszu na
działalność kulturalno – oświatową od 1.01.2018 r.
– postanowił o pisemnym zawiadomieniu osób, które członkostwo w Spółdzielni posiadały, a w obecnym stanie prawnym nie są członkami Spółdzielni tj. członów oczekujący, członków, którzy zbyli lub utracili prawo do lokalu przed wejściem w życie ustawy, członków, którzy nie posiadają prawa do lokalu, prawo do lokalu należy do współmałżonka – członka Spółdzielni (przyjęcie w poczet członków zgodnie z art.3 ust.2 starej wersji ustawy).
– postanowił, że osoby, które członkostwa w Spółdzielni nie posiadały, a w obecnym stanie prawnym są członkami Spółdzielni zostaną powiadomieni o zmianie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poprzez informację umieszczoną w informatorze dostarczanym do skrzynek pocztowych mieszkańców Spółdzielni.
– zatwierdził do stosowania wzory umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu tj z osobą, która posiada w całości prawo do wkładu mieszkaniowego oraz umowy zawieranej z małżonkami, którzy prawo do wkładu posiadają wspólnie


II. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
– ustalenia dofinansowania pracownikom Spółdzielni ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – w trybie „zamówienia wolnej ręki” zlecenie wykonania remontu i przebudowy chodników, zatok parkingowych i łuku drogi na skrzyżowaniu ulic: Różana i Jutrzenki –oraz zlecenie wykonania w/w robót firmie Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego remontu posadzki w garażu przy ul. Przytulnej 4,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie KPRD remontu części ul. Tatarakowej wraz z dobudową miejsca parkingowego i uporządkowaniem terenu na szczycie budynku Tatarakowa 2.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie „EFZON” sprzątanie klatek schodowych w budynkach przy ulicach: Bociania 8 kl. II, Biedronki 9 kl. IV , Kaczeńcowa 10 kl. II .
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Trade Projekt wykonanie nasadzeń zstępczych 20 szt. drzew w osiedlu Skarpa.
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Zakładowi Remontowo-Budowlanemu „TOPÓL” wymiany obróbki blacharskiej na tarasie budynku przy ul. Watykańskiej 10 w osiedlu Ruta, .
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie BUDREX BP remontu prześwitu w budynku przy ul. Tymiankowej l w osiedlu Łęgi,
  – w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie ENERGY dodatkowych robót polegających na malowaniu zejść do piwnic w 17 klatkach schodowych w budynku. Szmaragdowej 16 oraz malowanie ścian i sufitów w wiatrołapach w bud. Bursztynowej 32.
 2. Zatwierdził protokoły z przetargu
  – na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Fantastyczna 11 i Gościnna 11,
  – na roboty dodatkowe przy wymianie ciepłomierzy w budynkach Bursztynowej 23 i 25,
  – na remont wejść do klatek schodowych w budynkach Dziewanny 7, 9 i Stokrotki 8,
  – z referendum na remontu balkonów przy Hetmańskiej 12, Husarskiej 6, Ułanów 14 i 16,
  – na malowanie klatek schodowych w Osiedlu „Widok” .
  – z wyboru ofert na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb spółdzielni,
  – na wymianę krat drzwiowych, kraty okiennej oraz wykonanie naprawy ściany czołowej lokali w budynku przy ul. Tymiankowej w osiedlu Łęgi
 3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu
  – na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Dziewanny w osiedlu Ruta z przeznaczeniem na punktu przedszkolny i terapeutyczny dla dzieci.
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat czynszowych za garaże,
 5. Inne wnioski
  – wyrażenia zgody na remont i zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Dziewanny z przeznaczeniem na żłobek dwuoddziałowy,
  – wyrażenia zgody na zmianę systemu zindywidualizowanego rozliczania kosztów ogrzewania na uproszczony w budynku przy ul. Stokrotki 8,
  – wyrażenia zgody na pokrycie kosztów z funduszu „mienia” Spółdzielni przebudowy chodnika przy pawilonie handlowo-usługowym ul. Różanej 8.
  – rozliczenia kosztów robót wykonanych na parkingu przy ul. Szmaragdowej 36 i ustalenie wartości kwoty, którą należy zwrócić dotychczasowym użytkownikom parkingu w związku z jego udostępnieniem wszystkim mieszkańcom SM „CZUBY”.
  – podpisania aneksu z firmą „EMB” Sp. z o.o. na malowanie klatek schodowych przy ul. Wiklinowej 4 przedłużającego termin realizacji do 09.10.2017 r..
  przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Spółdzielni nt. zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Spółdzielcze
  – powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i wyboru oferty na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Spółdzielni :
  – zatwierdzenia ceny posiłku regeneracyjnego dla pracowników produkcyjnych na okres zimy 2017 – 2018r.
  – rozliczenia mieszkania przy ul. Sympatyczna w osiedlu Skarpa .
  – likwidacji sprzętu komputerowego,
  – wprowadzenia do opłat poz. „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Szmaragdowa 16 kl. VI.
  – podpisania aneksu z firmą „BUDREX BP” przedłużającego termin zakończenia robót renowacyjnych elewacji budynków przy ul. Kaczeńcowej l, 2, 3, 5 w osiedlu „Łęgi”.


III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zawieszenia postępowania komorniczego i przedłużenia terminu spłaty zadłużenia,
– zmiany zaliczek na centralne ogrzewanie,
– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych,
– wyrażenia zgody dzierżawcy parkingu strzeżonego na obniżenia opłat za dzierżawę terenu,
stawki planowanej od stycznia 2018 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:38, 10 listopada 2017

Kategorie: 2017