Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 1, 8, 15, 22, 29 marca 2016 r. Zarząd Spółdzielni:


I. Podjął uchwały w sprawach:

– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych,
– przyjęcia na współczłonków,
– zmiany wysokości składnika opłat eksploatacyjnych w garażach – odpis na fundusz remontowy nieruchomości 24EW osiedla Widok.
– zmiany uchwały nr 38/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerami działki 33/25 powierzchni 5703 m2 (obręb 30 ark. 5) obejmującej budynki położone przy ul. Gościnnej 7, 9, 11, 13.

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – na przeprowadzenie miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok.
  – na naprawę elewacji (ściany szczytowej) budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok.
  – na wykonanie malowania ogrodzenia nieruchomości EW 15, 19, 20 przy ulicy Bursztynowej 19, 23 i 15 w osiedlu Widok.
  – na remont balkonów w budynku przy ulicy Tatarakowej 6,16,Bocianiej 8, Biedronki 5 , Kaczeńcowej 8 i Tymiankowej 3,48
  – na wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego zagospodarowania placu na działce nr 49/7 przy ulicy Romantycznej wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem
  – na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach osiedla Skarpa, Ruta, Widok.
  – na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 w osiedlu Skarpa.
  – na remont elewacji północnych i zachodnich w budynkach mieszkalnych przy ulicy Szmaragdowej 4, 16, 46 polegający na usunięciu zabrudzeń wykwitów glonów oraz malowaniu farbami o zwiększonej odporności na korozję mikrobiologiczna z zastosowaniem materiałów technologii Firmy Sto- ispo.
  – na roboty malarskie (malowanie klatek schodowych oraz korytarzy) w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 21, 30, 37, Szmaragdowej 30, 34, Topazowej 4 w osiedlu Widok.
  – na cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych ulic w osiedlu Łęgi.
  – kompleksowe sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Biedronki 5 kl. II mieszkania od nr 11 do 20 oraz wprowadzenie od 1.04.2016 r. dla tych mieszkań nowego składnika opłat w wysokości 8,09zł/lokal.
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – na wymianę posadzek w korytarzach na ostatnich kondygnacjach w budynkach przy ulicy Romantycznej 6, 10, Radości 9, 11 i Gościnnej 7, 9, 11, 13 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą LUB – BUD
  – na roboty brukarskie i asfaltowe w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane na roboty brukarskie i Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. na roboty asfaltowe w osiedlu Skarpa, oraz firma STANDROG w osiedlu Widok, oraz firma Budownictwo Drogowe w osiedlu Błonie.
  – na roboty związane z ociepleniem ścian szczytowych w budynkach os. Skarpa. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmy: POL-BUD dla budynków: Romantyczna 9, Sympatyczna l,3,16, Zakład Remontowo-Budowlany dla budynków: Fantastyczna 13, 15, 17, Radości 10, 12, Sympatyczna 12, 14
  – na wykonanie remontu elewacji ścian szczytowych budynku mieszkalnego przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą LUB – BUD.
  – na malowanie ogrodzenia nieruchomości przy ulicy Bursztynowej 19, 23, 25 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą EL – : ENERGY
  – wykonanie miejscowych napraw elewacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą Zakładem Remontowo – Budowlanym Bekoniarstwo i Brukarstwo.
  – na remont balkonów w budynkach przy ul. Tatarakowej 6,16, Bocianiej 8, Biedronki 5, Kaczeńcowej 8, Tymiankowej 3,48 w osiedlu Łęgi . Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w praz z firmą „BUDREXBP „
 3. Wynajmu lokalu użytkowego:
  – spółce ARMINE sp. z o.o. na wymianę kiosku na dzierżawionym od Spółdzielni terenie przy ul. Jutrzenki wraz ze zmianą prowadzonej działalności z kolektury LOTTO na sprzedaż odzieży.
  – spółce ARMINE na pozostawienie czynszu dzierżawnego za dzierżawę terenu przy ulicy Jutrzenki na dotychczasowym poziomie
  – nie wyraził zgody na cofnięcia rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego przy ul . Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi.
 4. Skierowania wniosków:
  – do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie reagują na wezwania do zapłaty,
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże
  – do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne wobec
  – wycofał z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 17.09.2013 r. w sprawie rozwiązania stosunku członkostwa przez wykluczenie dłużnikiem, który spłaciła zobowiązania wobec spółdzielni.
 5. Inne wnioski
  – zabezpieczenia środków na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Romantycznej (przy boisku).
  – na zmianę stawki za sprzątanie klatek schodowych – sprzątanych przez firmę EFZON w osiedlu Widok, Łęgi, Skarpa, Błonie
  – o wystąpienie do oferentów o uzupełnienie dokumentacji przetargowej na wymianę ocieplenia ścian szczytowych w budynkach os. Skarpa.
  – na wykonanie remontu elewacji i dach pomieszczeń warsztatu przy ulicy Turkusowej 1 w osiedlu Poręba i pokrycia kosztów remontu ze środków przeznaczonych na utrzymanie mienia spółdzielni.
  – z dniem 1.04.2016 r. wprowadził do opłat czynszowych składnik „sprzątanie klatek schodowych”:
  a) w budynku Bursztynowa 12 dla mieszkań od nr. 80 do 89 i budynku Agatowa 18 dla mieszkań od nr 69 do 76.
  b) w budynku Hetmańska 16 dla mieszkań od nr 16 do 25 i budynku Kawaleryjska 6 dla mieszkań od nr 36 do 44.
  c) w budynku Romantyczna 12 , Gościnna 3 dla mieszkań od nr 41 do 50.
  d) w budynku Szmaragdowa 4 IV klatka – mieszkania od 31 – 40.
  – na zmianę od 01.04.2016 r. zaliczek:
  a) w osiedlu Poręba zaliczek na podgrzanie c.w.
  b) we wszystkich budynkach osiedla Błonie i oraz zaliczek na centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach rozliczanych ryczałtem
  c) opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody oraz na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Sasankowej 5 i Różanej 6.
  d) opłaty zaliczkowej na pokrycie kosztów podgrzania ciepłej wody oraz na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w budynkach osiedla Łęgi
  – zmniejszenia stawki za energię elektryczną energię elektryczną w garażach przy ulicy Tatarakowej 5 w osiedlu Łęgi.
  – zmiany od 01.07.2016 r. stawki odpisu na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5. A z 0,60 z) 0,70 zł/m2.- na akumulację środków finansowy przyszłe remonty i modernizacje dźwigów osobowych w tej nieruchomości.
  – przedłużającego termin dostawy i montażu urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Kaczeńcowej (działka 22/6) w osiedlu „Łęgi”
  – zamianę kwoty naliczonej z tytułu kar kary umownej za nieterminowe wykonanie robót na 3 kpi włazów dachowych.

III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:
– zmiany wysokości zaliczki CO,
– zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz na spłatę zadłużenia w ratach,
– zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,

IV. Inne
– zabezpieczenia środków na koncie „Funduszu zasobowego” SM „Czuby” celem sfinansowania budowy dwóch garaży w przewidywanym koszcie budowy 80 000 zł brutto.
– zbyć w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokal przy ulicy Wiklinowa 6/45A w osiedlu Łęgi oraz lokal przy ulicy Fantastycznej 21/98B
– zwołać Walne Zgromadzenie Spółdzielni w terminie od 27.04.2016 r. do 31.05.2016 r.
– przygotował dla Walnego Zgromadzenia projekty uchwał w sprawie:
a) przejęcia wniosków z przeprowadzonej w SM Czuby lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
b) podziału zysku (netto) za 2015 r
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2015 rok.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 15:38, 22 kwietnia 2016

Kategorie: 2016