Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na posiedzeniach w dniach 5, 12, 19, 26 maja 2015 r. Zarząd Spółdzielni:
I. Podjął uchwały w sprawach:
– przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” nabywców lokali mieszkalnych
– przyjęcia na współczłonków
– przeprowadzenie szkoleń okresowych dla pracowników .

II. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

 1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania robót:
  – przedłużenie terminu wykonania prac związanych z remontem dwóch podestów przed wejściem do budynku przy ulicy Różanej 14,
  – wykonanie elementów odwodnienia na kl. I – IV budynku przy ulicy Bursztynowej 24 w osiedla Widok,
  – zakup rotebooka dla administracji osiedla Ruta,
  – malowanie ogrodzenia placu zabaw przy budynku Bursztynowa 19 i 25 w osiedlu Widok,
  – wykonanie remontu tarasu nad garażami w budynku przy ulicy Różanej 6,
  – zakup mikrociągnika wraz z osprzętem na potrzeby osiedla Ruta,
  – budowę chodnika w pasie drogowym ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi,
  – remont hydroforni w osiedlu Widok,
  – wykonania projektu technicznego wymiany instalacji gazowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 58
  – wykonanie projektu remontu i zmiany elewacji budynku przy ulicy Różanej 14 w osiedlu Ruta
  – remont pokrycia dachowego w budynkach osiedla Błonie
 2. Zatwierdzenia protokołów z przeprowadzonych przetargów na:
  – zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w osiedlu Ruta,
  – modernizację i montaż bramy garażowej przy Bocianiej 1 w osiedlu Łęgi
  – wybór oferty na okresowe szkolenie pracowników ,
  – zmieniającego technologię wykonania drogi dojazdowej i zatok parkingowych przed budynkiem Stokrotki 7 oraz przedłużenie terminu wykonania.
  – wyboru ofert na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu,
 3. Uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez oferentów biorących udział w przetargach :
  – wyrażenia zgody na uzupełnienie oferty na malowanie klatek schodowych w budynkach osiedla Ruta i Widok
 4. Wprowadzenie nowego składnika opłat „sprzątanie klatek schodowych”
  – wprowadzenie od 1.06.2015 r. nowego składnika opłat „sprzątanie klatek schodowych” w Nieruchomości Szmaragdowa 16 kl. XVII
 5. Przepisania umowy
  a) najmu lokalu użytkowego
  – zamiany lokalu na mniejszy przy ulicy Tymiankowej
  – przy ulicy Różanej 8 w osiedlu Ruta na szkołę językową ,
  – przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok – z przeznaczeniem na studio fotograficzne
  – przy ulicy Tatarakowej w osiedlu Łęgi z przeznaczeniem na biuro
  b) dzierżawę terenu przy ulicy Jutrzenki.
 6. Wynajmu lokalu użytkowego
  – lokalu użytkowego przy ulicy Biedronki z przeznaczeniem na sprzedaż wyrobów garmażeryjnych.
 7. Skierowania wniosków:
  – na drogę postępowania sądowego wobec 61 dłużników z tytułu opłat eksploatacyjnych.


III . Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot:

– zawieszenie postepowania egzekucyjnego i rozłożenia zadłużenia na raty
– przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty rat kredytu,
– odstąpienia od naliczenia odsetek od zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty rat kredytu,
– zmiany wysokości zaliczki na CO,
– zwrotu nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych,
– zamiany lokalu mieszkalnego,
– przedłużenia okresu wypowiedzenia umowy o najem lokalu użytkowego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta
– zwolnienia z opłat eksploatacyjnych za okres adaptacji lokalu.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 08:46, 10 maja 2016

Kategorie: 2015