ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 8/2014 z dnia 25.02.2014 r.

Protokół nr 8/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.02.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu spłaty zadłużenia
– 1 osobie w terminie do 28.02.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 28.02.2015 r.

zawieszenia postępowania komorniczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawieszenie postępowania komorniczego wobec osoby posiadającej odrębną własność do lokalu mieszkalnego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta, która złożyła zobowiązanie dot. spłaty zadłużenia w terminie do 30.06.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

skierowania spraw do sadu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 39 osób wymienionych w załączniku, które nie reagują na wezwania o zapłatę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek
– 4 osobom w wysokości 30%
– 2 osobom w wysokości 40%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na kontach opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym 4 osobom – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

rozliczenia energii cieplnej

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie energii cieplnej za okres 01.01. – 31.12.2013 r. osiedla Niska Skarpa ( załącznik 1.2.3)

wprowadzenia dodatkowej opłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie od 01.03.2014r. odpisu w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości – 7,00 zł/mieszkanie, w budynkach osiedla Błonie:
Rycerska 2 kl. III mieszkania 21-30
Rycerska 5 kl. II i IV mieszkania 16-25 i 36-44
Rycerska 6 kl. l, II, III i V mieszkania 1-30 i 41-50
Kawaleryjska 4 kl. II mieszkania 16-25
Kawaleryjska 6 kl. III mieszkania 26-35

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a)wykonania malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych Perłowa 4, Szafirowa 5, Turkusowa 1, Bursztynowa 14, Agatowa 14, 16 w osiedlu Poręba. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Remontowo – Budowlanym,

b) w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatek schodowych w osiedlu Błonie. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. PHU PROMAR.

uzupełnienia brakujących dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów, którzy złożyli ofertę na roboty związane z wykonaniem remontów balkonów w budynkach osiedla Skarpa w 2014 r.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widlik. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku,

b) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany posadzek w korytarzach budynków przy ulicy Sympatycznej 12,14, Radości 4 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

dzierżawy terenu

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni około 5 m2 w rejonie budynku przy ulicy Radości 4 na prowadzenie sprzedaży owoców i warzyw ze stolika pod parasolem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

wynajmu lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę nowemu najemcy na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni graficznej- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu lokalu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– wycofał wniosek skierowany do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie członka , który na poczet zadłużenia dokonali wpłat na konto opłat eksploatacyjnych , zmniejszając w znacznym stopniu zadłużenie wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zleca sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby Zarządu Sp-ni przy ul. Watykańskiej 6 innemu pracownikowi na czas zastępstwa – nieobecności usprawiedliwionej pracownika tj. od 1.03.2014 r. do 9.04.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego pracownika.


Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przeanalizował zgłoszone zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby” umieszczone w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zmiany zgłoszone do Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby zostaną zamieszczone w Informatorze dostarczonym wszystkim osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie