ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 7/2014 z dnia 18.02.2014 r.

Protokół nr 7/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 18.02.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek


Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r. termin ostateczny
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 5 osobom w terminie do 26.05.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia odsetek
– 2 osobom w wysokości 30%
– 3 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 50%
oraz z tytułu nie terminowo wnoszonych rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na kontach opłat eksploatacyjnych niżej wymienionym osobom – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zatwierdzenia nowych stawek na podatek od nieruchomości

Zarząd Spółdzielni w związku z uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 17.10.2013 r. określającą wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. – wyliczył nowe stawki na podatek od nieruchomości dla 125 nieruchomości SM „Czuby” obowiązujące od 1.03.2014 r. zgodnie z załączonym wykazem.

plan amortyzacji środków trwałych

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rok 2014 wg. Załącznika.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na roboty związane z koszeniem trawników w osiedlach Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w praz z firmą wskazaną w protokole tj. Trade projekt.

b) na roboty związane z wykonaniem przeglądu instalacji gazowej wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w praz z firmą wskazaną w protokole tj. firmą Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) na podstawie § 45 pkt 2.1 Regulaminu zamówień przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na roboty malowanie klatek schodowych budynku Tymiankowa 3 po przebudowie instalacji gazowej . Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawarta we wniosku.

b). na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 4 Regulaminu zamówień przeprowadzenie przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie CIEPŁY DOM na wykonanie ekspertyzy dotyczącej nieprawidłowości w działaniu wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach w budynkach przy ulicy Fantastycznej 4, 6, 8 w osiedlu Skarpa.

c) na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 4 Regulaminu zamówień przeprowadzenie przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Partners Associatted Architech opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu garażowo – usługowego przy ulicy Filaretów 52 w osiedlu Skarpa .

spełnienia brakujących dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie brakujących dokumentów przez oferentów, którzy złożyli ofertę na roboty związane z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Skarpa, Łęgi, Błonie i Widok.

zmiany powierzchni użytkowej lokali

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości przy ulicy Dziewanny 3 ( niezgodnych ze stanem faktycznym). W wyniku dokonanej inwentaryzacji pawilonu handlowo – usługowego zmianie uległa powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali zgodnie z załącznikiem.

zmiany załącznika do uchwały

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę załącznika do uchwały nr 24/2006 z dnia 11.04.2006 r. w sprawie określenia odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ulicy Różana 1, zawierającego niezgodne ze stanem faktycznym powierzchnie użytkowe. Zmianie uległy powierzchnie użytkowe lokali – powierzchnia użytkowa nieruchomości zmniejszyła się o 10,02 m2 . Wyraził zgodę na dokonanie zmiany udziałów i zmiany notarialnej udziałów lokalu 1a posiadającego indywidualną odrębną własność.

rozwiązania umowy

Zarząd Spółdzielni na prośbę mieszkańców (lokali od 1 do 10) wyraził zgodę na rozwiązanie umowy z firmą EFZON na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania I klatki schodowej w budynku przy ulicy Kaczeńcowej 8 – z powodu niestarannego sprzątania.

zmiany stawek

Zarząd z dniem 1.03.2014 r. zmienił wysokość składnika opłat eksploatacyjnych „zimna woda i kanalizacja” z kwoty 8,12 zł/m3 na 8,50 zł/m3 zgodnie z Taryfą 2014 r. dla Lublina na okres od 1.03.2014 r. do 28.02.2015 r. oraz zobowiązał dział opłat i windykacji do zastąpienie w wydrukach czynszowych składnika „wywóz śmieci” – słowami „odpady komunalne”.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał wniosek skierowany do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 1 członka , który na poczet zadłużenia dokonał wpłat na konto opłat eksploatacyjnych, zmniejszając w znacznym stopniu zadłużenie wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała nr 6/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 18.02.2014 r. w sprawie: wyznaczenia pomieszczeń do przetwarzania danych osobowych w administracjach osiedlowych oraz Domach Kultury Spółdzielni

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przeanalizował zgłoszone zmiany statutu spółdzielni i ustalił, które z zaproponowanych należy umieścić w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian.

Zmiany zgłoszone do statutu zostaną zamieszczone w Informatorze dostarczonym wszystkim osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, garażu i lokalu użytkowego oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej wraz z pozostałymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie