ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 6/2014 z dnia 11.02.2014 r.

Protokół nr 6/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11.02.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 15.03.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.03.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 30.10.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r.
– 3 osobom w terminie do 28.02.2015 r .

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 14 dłużników wymienionych w załączniku wobec których podejmowane działania wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych, rozkładanie długu na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 5 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 3 osobom w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na kontach opłat eksploatacyjnych za mieszkania niżej wymienionym członkom – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

wprowadzenia nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie od dnia 01.03.2014 r. do opłat czynszowych składnika: sprzątanie klatki schodowej dla mieszkań od nr. 45 do 56 w budynku Agatowa 12.

korekty planu

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę nr 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 12.02.2014 r. wyraził zgodę na korektę planu działalności kulturalno – oświatowej Domu Kultury Skarpa w roku 2014, wprowadzenie z dniem 01.06.2014 r. w opłatach eksploatacyjnych odpisu w wysokości: 4,00 zł/lokal/m-c – od lokali mieszkalnych, 2,00zł/m2 /m-c od lokali użytkowych.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zakupu kopiarko – drukarki

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup na potrzeby administracji osiedla Łęgi cyfrowej kserokopiarki typu KONOCA MINOLTA BIZHUB – zgodnie ze złożoną ofertą firmy KSEROTECHNIKA.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– wycofał wnioski skierowane do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 8 niżej wymienionych członków, którzy na poczet zadłużenia dokonali wpłat na konto opłat eksploatacyjnych, zmniejszając w znacznym stopniu zadłużenie wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– wycofał wnioski skierowane do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 3 niżej wymienionych członków, których zadłużenie wobec spółdzielni nie przekracza normy określonej w § 25a ust. 1 pkt 2 statutu spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął uchwały następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały:

  1. Uchwała nr 4/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.02.2014 r. w sprawie: naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2014 r.
  2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.02.2014 r. Naliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 r.
  3. Zał. nr 2 do uchwały Zarządu nr 4 SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.02.2014 r. Plan podziału środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności w 2014 r.
  4. Uchwała nr 5/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.02.2014 r. w sprawie: ustalenia dofinansowania pracownikom Spółdzielni do spotkania integracyjnego

– zatwierdził poniższe rozliczenie środków ZFŚS na 2013 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przeanalizował odwołania członków spółdzielni od uchował Rady Nadzorczej skierowane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

  1. Odwołanie członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa od uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby” nr 72/25/2013 z dnia 30.12.2013 o przyznanie premii za IV kwartał 2013 członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania dla Walnego Zgromadzenia.
  2. Odwołanie członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa od uchwały Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 25.06.2013r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w Osiedlu
    Skarpa pod kioski handlowe oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania dla Walnego Zgromadzenia.

 

Powyżej omówione odwołania po zaopiniowaniu projektów uchwał przez Radę Nadzorcza. zostaną umieszczone w materiałach na Walne Zgromadzenie w Informatorze oraz na stronie internetowej
Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie