ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r.

Protokół nr 5/ 2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.02.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad.1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobom w terminie do 30.03.2014 r. – w tym 1 termin ostateczny
– 1 osobie w terminie do 30.04.2014 r. – termin ostateczny
– 2 osobom w terminie do 30.06.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 10.07.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r .
– 2 osobom w terminie do 30.03.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r.

oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w terminie do 31.07.2014 r .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 11 osobom w wysokości 30%
– 4 osobom w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 100%
– 2 nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

oraz z tytułu rat normatywu
– 1 osobie w wysokości 50%

wprowadzenie nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie nr 2/3/2014 z dnia 27.01.2014 r. wyraził zgodę na wprowadzenie z dniem 01.06.2014 r. nowego składnika opłat – fundusz remontowy nieruchomości celowy – remont elewacji w nieruchomości EB 02 w wysokości 0,45 zł/ m2 / p.u./m – c w osiedlu Błonie.

korekty planu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na korektę planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2014 w osiedlu Błonie – wykreślenie pozycji docieplenie budynku Hetmańską 12 i z dniem 1.02.2014 r. zdjąć ten składnik z opłat eksploatacyjnych w/w budynku.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę osobie zam. Bursztynowa w osiedlu Widok na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych w wysokości 623,95 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiany wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta nr 3/N/2014 z dnia 19.12.2013 r. wyraził zgodę na zmianę z dniem 01.06.2014 r. miesięcznej stawki opłat na fundusz remontowy nieruchomości Różana 6 z 0.25 zł/m 2 na 0,73 zł/m 2 w celu zgromadzenia środków finansowych na remont tarasów w w/w nieruchomości.

podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego wobec osoby zam., Romantyczna w osiedlu Skarpa , gdyż w okresie zawieszenia zadłużenie zmniejszyło się o 1 000 zł. Aktualny dług wynosi 42 171,68 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

zmiany statutu

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. zmiany wysokości zadłużenia, od którego Spółdzielnia może podjąć uchwalę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu lub uchwalę o wykluczeniu.
Przedłoży do uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu zmianę zapisu w § 25a ust. l pkt. 2 Statutu w brzmieniu „ 2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 61 za 3 miesiące. ” Obowiązujący zapis 6 miesięcy.

przeksięgowania kosztów za media

Zarząd Spółdzielni postanowił uznać Domy Kultury a obciążyć Mienie Spółdzielni kosztami za media tj. centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, energii elektrycznej, odpadów komunalnych.

zatwierdzenia aneksu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził aneks do planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za rok 2013.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) nieograniczonego na wykonanie malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych osiedla Poręba . Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawarta we wniosku.
b) w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatek schodowych w budynkach osiedla Błonie.

Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawarta we wniosku.

wynajęcia lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Hetmańskiej w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i warunki najmu.
zlecenia wykonania dokumentacji technicznej

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 pkt 4 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie Pracowni projektowej „Dom i Wnętrza” Lublin wykonanie dokumentacji technicznej remontu wiatrołapów .

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko mieszkaniowych:

– Zarząd Spółdzielni w związku ze złożonymi w dniach od 27.01.2014 r. do 04.02.2014 r. pisemnymi wypowiedzeniami członkostwa w Spółdzielni wycofał wnioski Zarządu skierowane do Rady Nadzorczej w celu pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków wobec 4 członków – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– obniżył na podstawie Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności – cenę wywoławczą mieszkania przy ulicy Sympatycznej 14/4 o kolejne 10% W związku z powyższym cena wywoławcza kolejnego przetargu (trzeciego) wynosić będzie 128 000 zł.

– skierowania wniosków do Rady Nadzorczej

Zarząd Spółdzielni postanowił skierować do Rady Nadzorczej wnioski:
a) o sprzedaż własnościowego prawa do lokalu wobec 10 osób wymienionych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

b) o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie wobec 5 dwuznaków wymienionych w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.


Ad. 5
Zarząd Spółdzielni po dyskusji zaakceptowali przedstawiony poniżej sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2013 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski.

Informacja na temat realizacji wniosków zostanie umieszczona w Informatorze i przedłożona członkom i mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie