ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 48/2014 z dnia 25.11.2014 r.

Protokół nr 48/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 25.11.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.12.2014 r. kwotę 1 000 zł pozostałą część
zadłużenia ( 3 000 zł ) po uzyskaniu pożyczki.

Oraz
– 1 osobie w terminie do 30.11.2015 r. z tytułu normatywu

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 40%

wprowadzenia nowego składnika opłat

Zarząd Spółdzielni postanowił z dniem 1.01.2015 r. wprowadzić do opłat czynszowych składnika „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,84 zł /mieszkanie , dla mieszkań od nr 40 do 49, 60 do 69 i 70 – 79 w budynku przy ulicy Bursztynowej 1C w osiedlu Poręba.

przeksięgowania kosztów

Zarząd Spółdzielni postanowił przeksięgować w roku 2014 koszty monitoringu poniesione przez Dom Kultury Skarpa w koszty mienia spółdzielni .

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

częściowego rozwiązania rezerwy

Zarząd Spółdzielni postanowił rozwiązać częściowo rezerwę w wysokości 45 216,82 zł utworzoną na zadłużenia ( 10 ) lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenu z uwagi na dokonane wpłaty przez osoby wyszczególnione w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

utworzenia rezerw z tytułu opłat czynszowych z lokali użytkowych i dzierżaw terenu

Zarząd Spółdzielni postanowił utworzyć rezerwę z tytułu opłat czynszowych z lokali użytkowych i dzierżaw terenu na podstawie umów najmu wobec 8 dłużników ujętych w wykazie, wobec których toczą się postępowania sądowego zapłatę należności a także o egzekucję należności już zasądzonych oraz eksmisję z lokali użytkowych i dzierżaw terenu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

warunków spłaty zadłużenia za najem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego przy ulicy Różanej w osiedlu Ruta na spłatę zadłużenia w ratach w wysokości 1000,00 zł miesięcznie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

przepisania umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcom lokalu na przepisanie umowy o najem lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na spółkę z o.o. Wszystkie umowy najmu pozostają bez zmian – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy oraz warunki najmu.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 w osiedlu Skarpa . Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. EFZON oraz wprowadzenie z dnie 1.01.2015 r. do opłat czynszowych nowego składnika w wysokości 6,38 zł /m –c/mieszkanie.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 9 osoby w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na o dokonanie wpisu ostrzeżenia w Dziale III księgi wieczystej co do wpisu prawa własności członka spółdzielni na rzecz członka wraz mężem – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i uzasadnienie wniosku.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.12.2014 r. zmienił na wniosek kierownika administracji osiedla „Poręba” wymiary czasu pracy n/w pracownikom:
1. pracownikowi zatrudnionemu w charakterze gospodarza rejonu w wymiarze 3/4 etatu na 1 etat
2. pracownikowi zatrudnionemu w charakterze gospodarza rejonu w wymiarze 1/2 etatu na 1 etat  – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił zaproponować do akceptacji Radzie Nadzorczej poniżej przedstawiony sposób realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia 2014 r. nr 9 i 10 – w tym miejscu w protokole umieszczono propozycję realizacji;

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie