ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 45/2014 z dnia 04.11.2014 r.

Protokół nr 45/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 04.11.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 28.02.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.06.2015 r.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 10 dłużników wymienionych w załączniku. Podejmowane przez Spółdzielnię działania ( wysyłanie wezwań przed egzekucyjnych , rozkładanie długu na raty ) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników. .

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie wyraził zgodę na odstąpienie od naliczenia w wysokości 100 zł.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni uznał, że nie ma podstaw do zwrotu nadpłata w wysokości 142,57zł wynikłej z rozliczenia zużycia wody za III-kwartał 2014r i zmiany podjętej decyzji na posiedzeniu w dniu 21.10.2014r . wobec byłego członka , który sprzedał mieszkanie przy ul. Agatowej w osiedlu Poręba. W akcie notarialnym figuruje zapis „kupujący oświadczyli, że przejmują obowiązek rozliczenia okresowych opłat za media /tj. wody i energii cieplnej” – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kawaleryjskiej w osiedlu Błonie najemcy, który z spłacił większą część zadłużenia i na spłatę w ratach pozostałej części zadłużenia otrzymał zgodę Zarządu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

sporządzenia aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr 17/ER/14 z dnia 25.04.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „STANDROG” na przedłużenie terminu na okres wiosenny wykonania prac związanych z remontem podestów przed wejściem do budynku przy ulicy Różanej 14 w Osiedlu Ruta.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych:

– przyjął w poczet członków 4 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– w związku z dokonaną wpłatą na poczet zadłużenia kwoty 13.550.00 zł wycofał z Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wytoczenia powództwa cywilnego o nakazie sprzedaży w drodze licytacji skierowany wobec członka zam. przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– podjął jednomyślnie – 3za, uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwałę nr 19/2014 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zorganizowania spotkania z okazji andrzejek.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie