ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 44/2014 z dnia 28.10.2014 r.

Protokół nr 44/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 28.10.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.10.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 30.11.2014 r.
Oraz
– 1 osobie w terminie do 31.10.2015 r. z tytułu bieżących rat normatywu

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za garaże wobec 4 dłużników wymienionych w załączniku, tych którzy nie reagują na wezwania o zapłatę i inne działania mające na celu spłatę zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników :

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek :

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot
.

zlecenia wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na postawie § 46 ust.2 pkt 6 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Beacie Ostróżyńskiej – Antoniak wykonanie opracowania uproszczonej inwentaryzacji budowlanej w celu wyodrębnienia samodzielnych lokali w nieruchomości dla budynku przy ulicy Gościnnej 9 w osiedlu Skarpa.

sporządzenia aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu:
a) z Zakładem Robót Drogowych ZOSTA przedłużającego termin z dnia 30.10.2014 r. na 29.11.2014 r. wykonania miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi.

b) z firmą EFZON na warunkach przetargu rozstrzygniętego w dniu 28.04.2014 r. na sprzątanie II klatki w budynku przy ulicy Rycerskiej 2 i wprowadzenie z dniem dla mieszkań od nr 11 – 20 dodatkowego składnika w opłatach eksploatacyjnych „sprzątanie klatki schodowej” w wysokości 6,48 zł/mieszkanie od 1.11.2014 r. .

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały o wykreślenie z rejestru członka, który zbył lokal przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok w związku ze złożeniem przez w/w pisemnego wniosku o wystąpienie z członkostwa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– wyraził zgodę osobie zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na wstrzymanie do 15.11.2014 r. działań związanych z uzyskaniem sadowego nakazu sprzedaży w drodze licytacji prawa do zajmowanego przez w/w lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru spółdzielni z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia w związku z przepisaniem przez w/w członka mieszkania przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi na syna

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– udzielił pracownikowi sprzątającemu pomieszczenia biurowe Zarządu Spółdzielni urlopu bezpłatnego w okresie 1-31.12.2014 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– w okresie 1-31.12.2014 r. zlecił sprzątanie pomieszczeń biurowych siedziby Zarządu Sp-ni innej osobie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– rozwiązał umowę o pracę z dniem 14.11.2014 r. na zasadzie porozumienia stron z pracownikiem w związku z przejściem w/w na emeryturę- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika byłego pracownika.

– zatrudnił na okres próbny od 17.11.2014 r. do 16.02.2015 r. pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w os. Poręba w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– wyraził zgodę na odbycie praktyk z zakresu księgowości przez 3- uczennice liceum ekonomicznego w okresie 1-19.12.2014 r. na podstawie zawartej ze Szkołą umową.

– wyraził zgodę na zatrudnienie na okres próbny od 10.11.2014 r. do 9.02.1015 r. pracownika na 1 etatu na stanowisku instruktora ds. społeczno-wychowawczych w Domu Kultury „Skarpa”- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przekaże mieszkańcom spółdzielni poniższą informację:

SOLIDARNE GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW
ODNIOSŁO SUKCES

Rada Nadzorcza, Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” dziękują mieszkańcom za oddanie głosu na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 r

W 2015 r – uzyskując największą liczbę głosów zrealizowane będą ze środków miejskich niżej wymienione projekty:

Projekty małe (o wartości do 500 000 zł)

wartość

Ilość głosów

M-175 Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie 340 000,00 zł 5645
M-38 Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II 100 000,00 zł 5420
M-14 Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową, a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok. 490 000,00 zł 5133
M-72 Remont istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta „S.M. Czuby” na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów 226 800,00 zł 4803
M-74 Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu „Poręba” 250 000,00 zł 4116
M-116 Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski 499 999,00 zł 3857
M-149 Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta 260 000,00 zł 2899
M-144 Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów 457 100,00 zł 2705
M-246 1000 drzew dla Lublina 160 000,00 zł 2115
M-24 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina 300 000,00 zł 1839
M-251 Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza 149 000,00 1778
M-57 Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby) 50 000,00 zł 1761
M-250 Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta 195 800,00 zł 1666
M-28 Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż Zana) 131 625,00 zł 1572
M-159 Wymiana chodnika przy ul. Staffa 292 500,00 zł 1514
M-237 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie 292 500,00 zł 1428
M-1 Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara 130 000,00 zł 1366
M-68 Park Czechów Północ 57 500,00 zł 1355
M-67 Place do ćwiczenia street workout’u (tzw workout parki) 37 000,00 zł 1281
M-69 Bronowice – żyjący plac zabaw 79 558,00 zł 1370
M-102 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny 79 558,00 zł 1330
M-39 Sprzątam po moim psie – kampania w mediach 50 000,00 zł 1290 50 000,00 zł 1290
M-157 Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych 85 000,00 zł 1276
M-190 Wieża dla jerzyków 75 000,00 zł 1279
M-95 Trakt pieszo-rowerowy łączący os. Lipniak z Węglinem Północnym 500 000,00 zł 1236
M-233 Biegiem po Lublinie 498 200,00 zł 1227
M-197 Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta 347 300,00 zł 1180

Projekty duże (o wartości od 500 000 do 1 500 000 zł)

D-23 Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku 1 500 000,00 zł 6715
D-19 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną 1 500 000,00 zł 4802
D – 9 Remont (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń. 1 100 000,00 zł 3954

Niestety, pomimo uzyskania poparcia 3904 głosów, ze względu na przekroczenie limitu finansowego nie zmieści się w budżecie przyszłego roku projekt nr D-20 (budowa miejsc parkingowych i remont ul. Wiklinowej w os. Łęgi).

Sukces na Czubach osiągnięto dzięki solidarnej postawie i dużemu zaangażowaniu mieszkańców, działaczy społecznych i samorządowych. Znaczny udział w osiągniętym sukcesie mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Głosowanie nad budżetem obywatelskim poprzedzone było w Spółdzielni szeroką akcją informacyjną poprzez dostarczenie do każdego mieszkania ulotek informacyjnych, apelowanie o udział na festynach z okazji 35 – lecia Spółdzielni, spotkaniach z mieszkańcami. Spółdzielnia udostępniła mieszkańcom łącza internetowe w każdej administracji osiedli oraz domach kultury. Ponadto członkowie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz pracownicy administracji bezpośrednio docierali do mieszkańców Spółdzielni zachęcając do głosowania.

Uzyskane wyniki świadczą, że dla większości mieszkańców nie są obojętne sprawy ich dzielnicy.
Na realizację projektów małych Rada Miasta przeznaczyła 5,5mln zł, zaś dużych 4,5mln zł. Dzięki Państwa głosom z puli 10 mln aż 3,7 mln zł miasto zainwestuje na terenie naszej dzielnicy, co znacznie poprawi jakość zamieszkiwania, bezpieczeństwo i wizerunek osiedli Spółdzielni.

Gratulujemy wszystkim mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy i liczymy, że w przyszłym roku znowu odniesiemy sukces.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie