Protokół nr 43/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.10.2014 r.


Obecni:

– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach :

– 1 osobie w terminie do 31.05.2015 r.
– 1 osobie w terminie do 31.10.2015 r.
oraz
– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r. z tytułu bieżących rat normatywu

skierowania spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 16 dłużników wymienionych w załączniku, tych którzy nie reagują na wezwania o zapłatę i inne działania mające na celu spłatę zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 8 dłużników wymienionych w załączniku tych którzy nie reagują na wezwania o zapłatę i inne działania mające na celu spłatę zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby” , postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 2 osobom w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 100%

oraz
– 2 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę byłemu właścicielowi lokalu mieszkalnego przy ulicy Agatowej w osiedlu Poręba na zwrot nadpłaty, występującej na koncie opłat eksploatacyjnych w wysokości 142,57 zł z tytułu rozliczenia wody – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

rozliczenia zadłużeń obciążających mieszkanie

Zarząd Spółdzielni realizując decyzję z dnia 30.09.2014 roku dotyczącą odstąpienia od naliczenia odsetek mieszkania położonego przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Widok i ustaleniu, że cena sprzedaż mieszkania zawarta w Akcie Notarialny wynosi 170.000,00 zł, że w dniu 20.10.2014 roku w/w kwoty została przelana na kont Spółdzielni jako zapłata za mieszkanie z przeznaczeniem na spłatę zadłużeń, oraz w związku z prośbą komornika sądowego o zabezpieczenie kosztów egzekucyjnych w wysokości 2.270,00 zł naliczonych od prowadzonych spraw komorniczych postanowił odstąpić od naliczenia odsetek zgodnie z rozliczeniem zawartym w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono rozliczenie.


Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie prac remontowych – malowanie klatek schodowych wraz z wózkowniami w budynku przy ulicy Dziewanny 1 w osiedlu Ruta. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. HAS Inwestycje Lublin,
b) nieograniczonego na docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ulicy Watykańskiej 4 w osiedlu Ruta. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. POL – BUD Lublin
c) nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki 52/14 położonej przy ulicy Watykańskiej 8-10 . Wyraził zgodę na zbycie przedmiotowej działki oferentowi wskazanemu w protokole – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oferenta.

zasad funkcjonowania, konserwacji i dostawy sygnału internetowego dla potrzeb zamontowanego monitoringu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził zasad funkcjonowania, konserwacji i dostawy sygnału internetowego dla potrzeb zamontowanego monitoringu na parkingu w nieruchomości EW – 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok Wyraził zgodę na zawarcie umowy na konserwację systemu monitoringu i szlabanów z Firmą Elwot, która zrealizowała dostawę i montaż urządzeń oraz zgodę na zawarcie umowy z Firmą Multimedia na dostawę sygnału internetowego do obsługi systemu monitoringu.

Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na parkingu Szmaragdowa 46.

§1

Niniejsze zasady, opracowane na podstawie Regulaminu monitoringu budynku, nieruchomości wraz z otoczeniem obowiązującego w zasobach SM „Czuby” w Lublinie, regulują funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na parkingu Szmaragdowa 46, który został zainstalowany na wniosek mieszkańców nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Szmaragdowej 46.

§2

Koszt instalacji, o której mowa w § l, pokryty został z funduszu remontowego nieruchomości Szmaragdowa 46.

§3

Celem monitoringu jest:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu i mienia,
b) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
c) ustalanie sprawców czynów nagannych ( bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) na parkingu,
d) ograniczanie dostępu do obiektu i jej terenu osobom nieuprawnionym,
e) wyeliminowanie aktów wandalizmu na parkingu,
f) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właścicieli oraz zarządcę obiektu,
g) kontrola prawidłowości działania szlabanów oraz ich ochrona przed dewastacją i zniszczeniem.

§4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisywaniu podlega tylko obraz z systemu monitoringu.
 3. Okres przechowywania nagrań wynosi 14 dni. Po tym okresie nagrania są nadpisywane automatycznie.

 

§5

 1. System monitoringu składa się z trzech kamer, rejestratora, okablowania oraz oprogramowania do rejestracji
 2. Elementy monitoringu w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
 3. Użytkownicy parkingu zostali poinformowani o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tablicami.

 

§6

 1. Dwie kamery monitorują wjazd i wyjazd z parkingu (lewy i prawy szlaban).
 2. Kamera obrotowa monitoruje cały parking, tj. od strony ul. Jana Pawła II oraz kortów po obrębie granicy działki parkingu, od strony budynku mieszkalnego po granice chodnika przylegającego do krawędzi parkingu.
 3. Budynek, chodnik oraz wejścia do klatek nie są objęte monitoringiem.

§7

 1. Rejestrator znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu suszarni w szafce zamykanej na klucz, do której dostęp mają osoby upoważnione.
 2. Podgląd parkingu na żywo z kamery obrotowej udostępniony może być osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu po złożeniu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad, oraz otrzymaniu indywidualnego hasła dostępu.
 3. Dane z zapisu rejestratora udostępnia się tylko właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie zadań ustawowych.
 4. Osoby, które mają wgląd w zarejestrowany obraz przez monitoring wizyjny, ponoszą odpowiedzialność za ochronę danych osobowych.
 5. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§8

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko zarządca obiektu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje zarządca obiektu.
 3. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 21.10.2014 r.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie zgodnie z § 46 Regulaminu udzielenia zamówienia na roboty remontowo-budowlane. firmie wybranej w drodze przetargu przez UM Lublin. wykonanie chodnika z kostki betonowej do wąwozu w miejscu istniejącego prowizorycznego zejścia po płytach drogowych od strony Nieruchomości EW — 04 przy ul. Szmaragdowej 16 w Osiedlu „Widok” tj. odcinka o długości 30 mb znajdującego się w obrębie przedmiotowej nieruchomości sfinansowanego ze środków funduszu remontowego tej nieruchomości.
– wprowadzenia do planu remontów mienia Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na włączenie do planu remontów mienia Spółdzielni na rok 2014. realizacji robót brukarskich tj. wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdłuż sięgacza miedzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Szmaragdowej 4 i 16 – chodnika znajdującego się na terenie Gminy Lublin . Projekt został uzgodniony przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, który udzielił zgody na dysponowanie gruntem pasa drogowego. . Projekt opracowano z inicjatywy mieszkańców Nieruchomości Szmaragdowa 16 zostanie sfinansowany ze środków funduszu remontowego Nieruchomości Szmaragdowa 16.
Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad .

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z dniem 20.10.2014 r. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarzem rejonu w os. Widok na zasadzie porozumienia stron – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– na prośbę pracownika wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o prace z w/w z dniem 24.11.2014 r. na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę oraz przyznaje należna odprawę emerytalną – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni zatwierdził ceny jednego posiłku regeneracyjnego dla pracowników gospodarzy rejonu na okres zimy

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 09:40, 10 maja 2016

Kategorie: 2014