ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 42/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Protokół nr 42/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.10.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze,
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 2 osobom w terminie do 31.10.2015 r.
– 1 osobie nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i poklecił skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka
i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

wniosków o sprzedaż własnościowego prawa do lokali

Zarząd Spółdzielni postanowił skierować do Rady Nadzorczej wnioski o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazanie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji wobec 22 wymienionych w załączniku dłużników – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Tatarakowej 2 w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj firmą Usługi Remontowo Budowlane „Pablobud”,

b) na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej , remontu zatoki parkingowej i chodnika przy dojeździe do budynku przy ulicy Stokrotki 7 w osiedlu Ruta. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj firmą Przedsiębiorstwem Budowlanym MARKA.

przepisania umowy na dzierżawę

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę dzierżawcy terenu przy ulicy Stokrotki w osiedlu Ruta na przepisanie umowy dzierżawy na inną osobę. Wszystkie warunki umowy dzierżawy pozostają bez zmiany- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dzierżawcy i jej warunki.

zmiany wysokości opłat za najem lokalu

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody na zmianę wysokości opłat za najem lokalu:
a) przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta
b) przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono adresy lokali.

wypowiedzenia umowy o najem

Zarząd Spółdzielni polecił wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowy o najem lokalu użytkowego przy ul. Fantastycznej w osiedlu Skarpa obecnemu najemcy z uwagi na brak podpisania porozumienia stron o przepisaniu umowy o najem przedmiotowego lokalu oraz występującą zaległością w opłatach czynszowych na lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy i adres lokalu

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 45 ust.2 pkt 1 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– uznał, że dokonana na poczet zadłużenia wpłata kwoty 5 000 zł,- przez osobę wobec której Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z powództwem do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji przysługującego prawa do lokalu nie będzie miała wpływu na realizację w/w uchwały – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adres lokalu

– wycofał skierowany do Rady Nadzorczej wniosek:
a) o ustanowienie hipoteki przymusowej wobec dłużników zam., przy ulicy Turkusowej w osiedlu Poręba z uwagi na wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej przez Izby Celnej na kwoty 436 231 zł ,- i Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwoty 178 003,44  zł.- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.
b) o wykreślenie z rejestru członka osoby, która zbyła lokal mieszkalny przy ulicy Biedronki w osiedlu Łęgi w związku ze złożonym przez w/w pisemnego wystąpieniem z członkostwa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.


Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– przyznał n/w pracownikom świadczenia z ZFŚS – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie