ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 41/2014 z dnia 07.10.2014 r.

Protokół nr 41/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 7.10.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 31.10.2014 r.- termin ostateczny
– 2 osobom w terminie do 31.12.2014 r. w tym 1 termin ostateczny
– 1 osobie w terminie do 31.07.2015 r.
– 2 osobom w terminie do 31.08.2015 r.
– 2 osobom w terminie do 30.09.2015 r.
Oraz
– 1 osobie w terminie do 30.09.2015 r. ( w tym 1 z tytułu rat normatywu )

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50%
oraz
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu rat normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zakupu energii elektrycznej

W związku ze zbliżającym się upływem terminu niezmienności promocyjnych cen zużycia energii w taryfie C, Zarząd Spółdzielni postanowił na podstawie złożonych ofert przez Energia dla firm i PGE Obrót S.A. wybrać ofertę PGE Obrót S.A. jako najbardziej korzystną cenowo, gwarantującą niezmienność cen przez okres 2 lat, zawierającą większość cen niższych od obecnie obowiązujących.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) nieograniczonego na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej przy ulicy Watykańskiej 8 – 10, zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

b) na podstawie § 46 pkt 6 Regulaminu zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki zlecenie firmie HORTUS Architektura Zieleni wykonanie prac pielęgnacyjnych koron drzew na terenie osiedla Łęgi

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Tatarakowej 2, Wyraził zgodę na zawar4cie umowy na wykonanie w/w prac z firmna wskazaną w protokole tj. PABLOBUD Lublin.

– zakup prenumeraty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup zestawu informacji o cenach czynników produkcji budowlanej na 2015 r.. Zestaw wydawany jest kwartalnie i obejmuje ceny materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, sprzętu i robocizny.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– skierował do Rady Nadzorczej wnioski o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru na podstawie § 67 Statutu Spółdzielni 29 członków wymienionych w załączniku, którzy nie posiadają prawa do lokalu w związku ze zbyciem, utratą w wyniku podziału majątku lub rezygnacją ze sprawowanego przez Spółdzielnię zarządu i nie złożyły wniosku o wystąpienie z członkostwa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 14 /2014 z dnia 7.10.2014 r. zmieniony został skład Komisji Likwidacyjnej a na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 15/2014 z dnia 8.10.2014 r. skład Komisji Kwalifikacyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie