Protokół nr 40/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30.09.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 osobie w terminie do 20.10.2014 r.
– 2 osobom w terminie do 31.12.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.01.2015 r. termin ostateczny
– 1 osobie w terminie do 31.03.2015 r. ( z tytułu rat normatywu )
– 1 osobie w terminie do 31.07.2016 r.
– 6 osobom w terminie do 30.09.2015 r.
oraz
– 1 najemcy nie wyraził zgody rozłożenie na raty spłaty zaległości i cofnięcie wypowiedzenia najmu.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 10 dłużników wymienionych w załączniku, którzy nie reagują na wezwania spółdzielni oraz propozycje spłaty zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób wyszczególnionych w załączniku.

skierowanie spraw do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkanie wobec 45 dłużników wyszczególnionych w załączniku którzy nie reagują na wezwania spółdzielni oraz propozycje spłaty zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób wyszczególnionych w załączniku.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 70%
oraz od nieterminowych wpłat normatywu oraz opłat eksploatacyjnych
– 1 osobie w wysokości przekraczającej ustaloną cenę sprzedaży mieszkania
– 2 osobom w wysokości 50%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych n/w osób:
1. osobie zam. przy ulicy Kawaleryjska w osiedlu Błonie w wysokości 575,93 zł
2. osobie zam. przy ulicy Szaserów w osiedlu Błonie w wysokości 3 914,29 zł

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie STANDROG wykonanie remontu podestów i schodów wejściowych do klatki I – III i IX w nieruchomości EW – 04 przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok.

b) nieograniczonego na wykonanie docieplenia budynku przy ulicy Watykańskiej 4.
Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Pracowni Projektowej Dom i Wnętrza wykonanie projektu wymiany docieplenia ścian szczytowych w budynkach przy ulicy Gościnnej 7, 9, 11, 13, Sympatycznej 1, 2, 4, 12, 14, 16, Romantycznej 9, Fantastycznej 13, Radości 10, 12, projektu dobudowy ścian osłonowych i zadaszeń wejść w budynkach ul. Sympatyczna 2, 4, projektów remontu balkonów w budynku Fantastyczna 4,6,8 , Przedwiośnie 2 w osiedlu Skarpa.

d) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie EFZON kompleksowe sprzątanie klatek schodowych i traktów komunikacyjnych w budynku przy ulicy Kaczeńcowej 2 klatka IV – mieszkania od nr 46 do 58, 58a i 58b.Wprowadzenie do opłat eksploatacyjnych dla w/w mieszkań od 01.10.2014 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 7.00zł /lokal.

e) w trybie zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych – malowanie klatek schodowych wraz z wózkowniami w budynku przy ulicy Dziewanny 1. Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na prace remontowe w osiedlu Ruta oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy na ich wykonanie a firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Produkcyjnym Usługowo – Handlowym E-M-B Sp. z o.o..

b) nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki 52/14 położonej przy ulicy Watykańskiej 8 – 10 – unieważnił przetarg. Polecił przeprowadzić nowy przetarg z komisją przetargową w niezmienionym składzie.

podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr 2/EB/2014 z dnia 30.04.2014 r. z firmą EFZON na sprzątanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Rycerskiej 4 – mieszkania od 1 – 10 oraz w prowadzenie do opłat eksploatacyjnych dla w/w mieszkań od 01.10.2014 r. składnika opłat eksploatacyjnych „ sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 6,40 zł /lokal

przepisanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta na przepisanie umowy na innego najemcę.
Wszystkie warunki umowy pozostają bez zmiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu.

podnajem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości w osiedlu Skarpa na podnajem części lokalu z przeznaczeniem na stoisko z akcesoriami i karmą dla zwierząt – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– rozwiązał z pracownikiem umowę o prace na zasadzie porozumienia stron z dniem 22.10.2014 r. w związku z przejściem na emeryturę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– z dniem 24.10.2014 r. zatrudnił pracownika na czas nieokreślony wymiarze 1/2 etatu na stanowisko radcy prawnego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni w celu ujednolicenia warunków:
a) najmu pomieszczeń usytuowanych w budynkach Domów Kultury z przeznaczeniem na spotkania polityków kandydujących w wyborach samorządowych z wyborcami, ustala czynsz w wysokości 300 zł netto za godzinę za 1 pomieszczenie.

b) za umieszczenie reklamy (stojaków reklamowych – koziołek) na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z przeznaczeniem na plakaty polityków kandydujących w wyborach samorządowych ustala czynsz w wysokości 60 zł netto.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

Data opublikowania: 09:38, 10 maja 2016

Kategorie: 2014