ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 38/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Protokół nr 38/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 16.09.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 osobie w terminie do 30.09.2015 r.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 50%
– 1 osobie w wysokości 70%
oraz
– 3 osobom w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

podziału wyniku finansowego za 2013 r.

Zarząd Spółdzielni realizując Uchwały nr 7/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014r w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. przekazuje kwot: 887,45zł i 2572,62zł na fundusz remontowy nieruchomości Osiedla Niska Skarpa wg załącznika:

Numer nieruchomości

Podział kwoty 887,45 zł

Podział kwoty 2572,62 zł

ES 01 – Gościnna 60 – 76

400,31

1 160,44

ES 02 – Przytulna 8-30

487,14

1 412,18

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych n/w osób:
– osobie zam. przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi – 2 078,12 zł,
– osobie zam. Szmaragdowa w osiedlu Widok – 214,19 zł
– osobie zam. Gościnna w osiedlu Skarpa – 148,61 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

zmian i ujednolicenia zasad rozliczania kosztów zużycia zimnej wody dla lokali usługowych w zasobach S.M. Czuby

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę zasad rozliczania zużycia zimnej wody w odniesieniu do lokali usługowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby tj.
– od stycznia 2015 r. rozliczać koszty zużycia zimnej wody odbywać się będzie w okresach kwartalnych.

– faktury dla lokali usługowych byłyby wystawiane na podstawie dokonanych raz na kwartał odczytów wodomierzy z uwzględnieniem rozliczenia kosztów niebilansującej się wody na poszczególnych osiedlach spółdzielni.

– 01.01.2015 r. na tych osiedlach gdzie odczyt radiowy wodomierzy w lokalach usługowych dokonywany jest obecnie raz na miesiąc należy dokonać stosownych zmian w umowach rozliczeniowych

– należy przed 01.01.2015 r. powiadomić pisemnie wszystkich właścicieli i użytkowników lokali usługowych o wprowadzonych zmianach w zasadach rozliczania kosztów zużycia zimnej wody.

Powyższa propozycja ujednolici zasady rozliczania zimnej wody dla lokali mieszkalnych i usługowych oraz wprowadzi partycypację w kosztach zużycia niebilansującej się zimnej lokali usługowych.

wymiany podzielników c.o

Zarząd Spółdzielni realizując uchwałę nr 13/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wyraził zgodę na podpisanie aneksu i zlecenie firmie ISTA wymianę podzielników wyparkowych na elektroniczne z odczytem radiowym w budynkach przy ulicy Fantastycznej 5, 7, 11, 15 w osiedlu Skarpa.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych w budynkach przy ulicy Fantastycznej 17,19,21 , Romantycznej 6,9 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. ELEKTROŁUK Usługowy Zakład Instalatorstwa Pomiarów Elektrycznych.

b) nieograniczonego na wykonanie remontu tarasu nad garażami w budynku przy ulicy Różanej 6 w osiedlu Ruta – unieważnił przetarg ze względu na brak ofert od wykonawców robót. Polecił przeprowadzić kolejny przetarg w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie w/w prac. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku .

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 ust.2 pkt 6 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługowo – Handlowej dodatkowego koszenia trawników w osiedlu Ruta.

cofnięcie wypowiedzenia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na cofnięcie wypowiedzenia umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa. W/w najemca dopełnił formalności związane z najmem lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

sporządzenie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr 2/EŁ/2014 z firmą BUDREX PB przedłużającego termin wykonania remontu balkonów na budynkach przy ulicy Tymiankowej 58, 56, 54 z 30.09.2014 r. na 31.10.2014 r. (złe warunki atmosferyczne w czasie trwania remontu).

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

-. wycofał z Rady Nadzorczej wnioski z dnia 1.07.2014 r. o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieszkań wobec n/w osób które spłaciły zadłużenie wobec spółdzielni:
a) osoby zam. przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi
b) osoby zam. przy ulicy Perłowej w osiedlu Poręba
c) osoby zam. przy ulicy Przedwiośnie w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 1 osobę- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni skierował do Prezydent Miasta Lublin pisma:

Dot: zamiaru przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Hetmańskiej (projekt uchwały Rady Miasta Lublin ogłoszony w BIP z dnia 22 sierpnia 2014 r druk nr 1430-1).

Po zapoznaniu z projektem uchwały w ww sprawie oraz konsultacji z mieszkańcami osiedla Błonie oraz Radnym Miasta Panem Markiem Jakubowskim, Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą SM „Czuby” zawracają się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków:

1) Rozszerzenie zakresu opracowania o sąsiadujący teren – obejmujący budynek Biblioteki miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ul. Szaserów. Zmiana MPZP w tym rejonie jest konieczna w celu umożliwienia budowy miejsc postojowych dla interesantów, którzy obecnie blokują parkingi mieszkańców sąsiednich bloków. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego inwestora jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla funkcjonowania obiektu. Biblioteka miejska ani też Biuro Obsługi Mieszkańca nie posiadają wybudowanych dla swoich potrzeb parkingów.

2) Poszerzenie pasa drogowego ul. Hetmańskiej w celu umożliwienia budowy chodnika, części jezdnej oraz utworzenia strefy parkowania prostopadłego po obu stronach ulicy.

3) Pozostawienie funkcji pod obiekty oświatowe, w szczególności przeznaczone pod przedszkole i żłobek. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ponieważ na terenie osiedla Błonie nie ma żadnego przedszkola Wydziału Oświaty, nie ma też żadnego żłobka. Najbliższa placówka oświatowa typu żłobek znajduje się przy ul. Wileńskiej. Na terenie dzielnicy Czuby mamy coraz więcej młodych ludzi z małymi dziećmi i żadnych perspektyw rozwoju infrastruktury oświatowej. Praktycznie, przewidziane w ubiegłych latach rezerwy terenowe zostały już zabudowane przez developerów. Wprowadzenie budynków mieszkalnych w tym rejonie będzie skutkowało kolejnymi konfliktami – podobnie jak przy budowie osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Dziewanny i Różanej. Wspólnoty grodzą swoje tereny, nie posiadają odpowiednich dojazdów ani wystarczającej ilości parkingów. Parkują samochody na parkingach istniejących budynków skutecznie je blokując.

Biorąc pod uwagą perspektywy rozwoju osiedla Błonie oraz sąsiednich osiedli naszej Spółdzielni i nowopowstałych przy ul. Orkana, mając na uwadze zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych bardzo prosimy o uwzględnienie naszych wniosków podczas prac dot. zmian obecnego MPZP.

– oraz pismo:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok wydatków związanych z remontem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach lub w sąsiedztwie naszej Spółdzielni.

Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie i wspieranie inicjatyw społecznych oraz dziękujemy za wprowadzenie do tegorocznego budżetu Miasta między innymi remontu ulicy Stokrotki i ciągu pieszego w os. Ruta oraz części chodnika przy ul. Bursztynowej w os. Widok.

Większość przedsięwzięć ujętych poniżej w propozycjach planu na 2015 r zgłaszana już była w latach poprzednich. Konieczność ich wykonania nie wynika tylko ze względów estetycznych, czy też poprawy komfortu zamieszkania, ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa ludzi.

Przedstawione potrzeby wynikają z wcześniejszych wieloletnich zaniedbań i nie podejmowania działań na rzecz zagospodarowania terenów miejskich w obrębie dzielnicy Czuby, dlatego w imieniu swoich członków Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” ponawia prośbę o ujęcie w planie budżetu na 2015 rok poniżej przedstawionego zakresu robót.

Osiedle Skarpa

 1. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Romantycznej.
 2. Kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej jezdni i alejek wraz z budową miejsc postojowych na całej długości ul. Gościnnej.
 3. Kompleksowy remont schodów terenowych prowadzących od Alei Młodości do:
  a) domków jednorodzinnych przy ul. Gościnnej 60-76 (działka nr 33/7),
  b) budynku przy ul. Romantycznej 9 (działka nr 33/7).
 4. Remont głównego ciągu pieszego Alei Młodości i Alei Marzeń.

Osiedle Ruta

 1. Remont i przebudowa ulicy Dziewanny i Różanej (oraz łącznika) – poszerzenie i budowa miejsc postojowych wzdłuż tych ulic, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i drożności komunikacyjnej osiedla.
 2. Remont istniejącego i wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych do przychodni zdrowia przy ul. Jutrzenki (miejsce bardzo niebezpieczne – namalowanie pasów, ustawienie znaków drogowych).
 3. Wyprofilowanie zakrętu (bardzo niebezpiecznego) na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia.
 4. Budowa zejścia do wąwozu rekreacyjnego (łącznie ze ścieżką rowerową) w kierunku LSM za budynkami przy ul. Różanej 20 i 22
 5. Budowa miejsc parkingowych dla ok. 25 samochodów naprzeciw budynku przy ul. Różanej 17.
 6. Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Jutrzenki od budynku ul. Różana 7 do skrzyżowania z ul. Różaną.

Osiedle Łęgi

 1. Remont ul. Wiklinowej wraz z budową dodatkowych miejsc postojowych na działce 48/3 i 47/2.
 2. Remont ul. Biedronki stanowiącej jedyny dojazd do zespołu szkół. Duże natężenie ruchu przy złym stanie nawierzchni stwarza ogromne zagrożenie dla ich użytkowników.
 3. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bocianiej (działka 23/6 – równolegle do osi ulicy, wzdłuż ul. Jana Pawła II i działka 5/14 – rozbudowa istniejącego pola parkingowego przy zespole garażowym).
 4. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biedronki na dz. nr 48/3 na wysokości budynku garażowego przy ul. Biedronki 2 a, b, c.
 5. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic J. Pawła II i Tymiankowej.
 6. Wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. J. Pawła II na wysokości budynku przy ul. Tymiankowej 48.

Osiedle Widok

 1. Budowa chodnika do wąwozu Jana Pawła II od ul. Szmaragdowej – równolegle do ogrodzenia Przedszkola nr 63.
 2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Szmaragdowej 30 i 34 oraz pomiędzy ul. J. Pawła II i Szmaragdową.
 3. Remont sięgacza z miejscami postojowymi od ulicy Bursztynowej do Bursztynowej 31 – 35.
 4. Remont sięgacza z chodnikiem i miejscami postojowymi od ulicy Szmaragdowej do Szmaragdowej 30 i 34.

Osiedle Poręba

 1. Wykonanie zjazdu dla wózków na wybudowanych schodach od ulicy Szafirowej do Parku im. Jana Pawła II.
 2. Wybudowanie brakującego fragmentu ścieżki rowerowej biegnącej od Al. Kraśnickiej wzdłuż ul. Jana Pawła II – na odcinku od pawilonu „Lidl” do ścieżki rowerowej w Parku im. Jana Pawła II.
 3. Wybudowanie dodatkowego pasa ruchu na ulicy Jana Pawła II dla pojazdów wyjeżdżających z osiedla ulicą Szafirową przy prawo-skręcie za skrzyżowaniem tych ulic.
 4. Zamontowanie progów zwalniających na ulicach Nefrytowej, Agatowej, Szafirowej, Turkusowej.
 5. Dokończenie rozpoczętej Budowy chodnika od Parku im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej Nr 51 do ulicy Turkusowej.
 6. Opracowanie i wykonanie jednolitego projektu organizacji ruchu pojazdów na terenie całego osiedla „Poręba”.
 7. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów miejskich przylegających do terenu osiedla „Poręba” pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami: Szafirową, Perłową, Agatową.
 8. Remont ul. Perłowej wraz z budowa zatok postojowych przy ulicy Perłowej i Agatowej.

Osiedle Błonie

 1. Wykonanie zjazdu na wózki inwalidzkie przy schodach prowadzących do przystanku (Kawaleryjska – Herbowa) ul. Armii Krajowej.
 2. Remont chodnika pomiędzy pawilonem Kawaleryjska 20 a Herbową.
 3. Wykonanie zejścia do przystanku ZTM przy ul. Orkana na wysokości Rycerskiej 2.
 4. Wykonanie przejścia podziemnego pod ul. Orkana (Szaserów – Kaczeńcowa).
 5. Wykonanie siłowni zewnętrznej  na terenie osiedla.
 6. Budowa parkingu w rejonie budynku biblioteki przy ul. Szaserów.

Niezależnie od powyższego prosimy również o zarezerwowanie środków na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące utrzymanie terenów miejskich w obrębie dzielnicy „Czuby”, tj. koszenie trawników, sprzątanie ulic, chodników i schodów terenowych przy kładkach od strony osiedli, sprzątanie głównych ciągów pieszych (szczególnie w wąwozach) łączących osiedla oraz inne niezbędne prace pielęgnacyjno-konserwacyjne.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie