ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 37/2014 z dnia 09.09.2014 r.

Protokół nr 37/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 09.09.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:

– 1 najemcy lokalu użytkowemu w terminie do 30.09.2014 r.
– 1 osobie w terminie do 31.08.2015 r. oraz zawieszenie postępowania komorniczego i zwolnienie zajętego rachunku bankowego.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji wobec 9 dłużników wymienionych w załączniku ,którzy nie reagują na podejmowane przez działania w spłaty zobowiązań – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 1 osobie w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Regulaminu zamówień wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie robót remontowych – malowanie części elewacji budynku przy ulicy Watykańskiej 6 Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni na podstawie § 46 Regulaminu wyraził zgodę na zlecenie:
a) firmie INWESTPROJEKT – DŻWIG Sp. z o.o. remontu kabiny dźwigu towarowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 41 w osiedlu Widok.

b) EL. ENERGY remontu daszków wiatrołapów kl. I – V w budynku mieszkalnym przy ulicy Bursztynowej 34 w osiedlu Widok.

c) P.W. „CORAX” wykonanie elementów odwodnienia daszków wiatrołapów w budynkach mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 32 oraz ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” (III przetargu) na remont parkingu przy ulicy Dragonów w osiedlu Błonie. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Komunalnym Przedsiębiorstwem Robót Drogowych.

b) II przetargu na wykonanie remontu kominów w budynku przy ulicy Husarskie 2, 6, 8 i Rycerskiej 4, 6 w osiedlu Błonie. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. Zakładem Remontowo Budowlanym oraz na pokrycie brakującej kwoty z funduszu remontowego nieruchomości.

c) przeprowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na budowę zatoki parkingowej przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi. Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. „Zosta” Zakład Robót Drogowych.

podpisanie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sporządzenie aneksu do umowy nr 17/ER/14 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „STANDROG” – umożliwiającego częściowe rozliczenie robót objętych w/w umową.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 1.07.2014 r. o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieszkania przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba w związku z niepodjęciem korespondencji i brakiem adresu doręczenia korespondencji osób zajmujących w/w lokal – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– zatrudni nowego pracownika na okres próbny od 15.09.2014 r. do 14.12.2014 r. na stanowisku inspektora ds. administracyjnych w os. Błonie w wymiarze 1/2 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika i warunki płacy.

– na wniosek pracownika z dniem 15.09.2014 r. rozwiązuje umowę o pracę z w/w na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę oraz ponownie zatrudnia od dnia 17.09.2014 r. na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

Ad. 6
Zarząd przedłoży do uchwalenia Radzie Nadzorczej plan gospodarczo – finansowy na rok 2015 w wersji przedstawionej poniżej.

W tym miejscu w protokole umieszczono:

– Plan działalności eksploatacyjnej na 2015 r.
– Plan eksploatacji na 2015 r. (bez kosztów Zarządzania )
– Plan eksploatacji na 2015 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
– Plan konserwacji bieżącej na 2015 rok SM CZUBY
– Plan funduszu remontowego na 2015 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
– Działalność kulturalno – oświatowa na 2015 r SM CZUBY
– Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2015 r.
– Plan utrzymania mienia spółdzielni na 2015 r.
– Plan remontów mienia spółdzielni na 2015 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie