ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Zarządu Nr 35/2014 z dnia 26.08.2014 r.

Protokół nr 35/2014
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.08.2014 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zaległości

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków i mieszkańców SM „Czuby” umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka i osób zamieszkałych postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 osobie w terminie do 31.12.2015 r. (rata po 200 zł miesięcznie)

rozłożenie na raty kaucji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Gościnnej w osiedlu Skarpa na rozłożenie na 3 raty kaucji za lokal płatne w terminie:
I rata – 450 zł płatna do 31.08.2014 r.
II rata – 250 zł płatna do 30.09.2013 r.
III rata – 200 zł płatna do 31.10.2014 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe.

odstąpienia od naliczenia odsetek

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka i mieszkańców SM „Czuby”, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:

– 2 osobom w wysokości 30%
– 1 osobie w wysokości 40%
– 1 osobie w wysokości 50% z tytułu nieterminowo wnoszonych rat normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dot.

sporządzenia aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr 3 /EW/2014 zawartej z firmą „ELEKTRO BIELSK” zmieniającego termin wykonania robót z dnia 30.06.2014 r. na 31.08.2014 r. tj. przeglądu instalacji elektrycznych w osiedlu Widok w lokalach mieszkalnych oraz w garażach ujętych w umowie.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu przeprowadzonego:
a) w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż szlabanów oraz monitoring wraz z instalacjami elektryczną i techniczną na parkingu w Nieruchomości EW 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 i wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie w/w prac z firmą wskazaną w protokole tj. „Elwot” Zakład Instalatorstwa Elektrycznego.

b) w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu tarasu nad garażami Nieruchomości EW 24 przy ulicy Bursztynowe 37 w osiedlu Widok – unieważnił przetarg. Stan środków funduszu remontowego nieruchomości nie pozwalają na realizację zaplanowanego zakresu robót.

zakup komputera

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup w trybie „zamówienia z wolnej ręki” komputera z monitorem wraz z oprogramowaniem i usługą przygotowania komputera do pracy na potrzeby administracji osiedla Skarpa.

– wynajęcia lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Ułanów w osiedlu Błonie z przeznaczeniem na sklep zoologiczno – wędkarski na poniższych warunkach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i warunki najmu.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek z dnia 1.07.2014 r. o wystąpienie z powództwem cywilnym o nakazie sprzedaży w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mieszkania znajdującego się przy ulicy Tatarakowa w osiedlu Łęgi w związku z podpisaną przez osobę zajmującą w/w mieszkanie ugodą na spłatę zadłużenia w ratach.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych.

– na prośbę pracownika z dniem 3.09.2014 r. rozwiązał z w/w umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na rentę inwalidzką – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 4.09.2014 r. zatrudnia pracownika z działu księgowości kredytowej i inwestycyjnej w dziale księgowości finansowej na stanowisku st. inspektora ds. finansowo-księgowych z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni postanowił skierować do Prezydenta Miasta Lublin pismo poniższej treści:

Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk
Plac Łokietka 1
20-071 Lublin

Dot: zamiaru przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Hetmańskiej (projekt uchwały Rady Miasta Lublin ogłoszony w BIP z dnia 22 sierpnia 2014 r druk nr 1430-1).

Po zapoznaniu z projektem uchwały w ww sprawie oraz konsultacji z mieszkańcami osiedla Błonie oraz Radnym Miasta Panem Markiem Jakubowskim, Zarząd Spółdzielni wraz z Radą Nadzorczą SM „Czuby” zawracają się z prośbą o uwzględnienie poniższych wniosków:

  1. Rozszerzenie zakresu opracowania o sąsiadujący teren – obejmujący budynek Biblioteki miejskiej i Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ul. Szaserów. Zmiana MPZP w tym rejonie jest konieczna w celu umożliwienia budowy miejsc postojowych dla interesantów, którzy obecnie blokują parkingi mieszkańców sąsiednich bloków. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego inwestora jest zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla funkcjonowania obiektu. Biblioteka miejska ani też Biuro Obsługi Mieszkańca nie posiadają wybudowanych dla swoich potrzeb parkingów.
  2. Poszerzenie pasa drogowego ul. Hetmańskiej w celu umożliwienia budowy chodnika, części jezdnej oraz utworzenia strefy parkowania prostopadłego po obu stronach ulicy.
  3. Pozostawienie funkcji pod obiekty oświatowe, w szczególności przeznaczone pod przedszkole i żłobek. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże, ponieważ na terenie osiedla Błonie nie ma żadnego przedszkola Wydziału Oświaty, nie ma też żadnego żłobka. Najbliższa placówka oświatowa typu żłobek znajduje się przy ul. Wileńskiej. Na terenie dzielnicy Czuby mamy coraz więcej młodych ludzi z małymi dziećmi i żadnych perspektyw rozwoju infrastruktury oświatowej. Praktycznie, przewidziane w ubiegłych latach rezerwy terenowe zostały już zabudowane przez developerów. Wprowadzenie budynków mieszkalnych w tym rejonie będzie skutkowało kolejnymi konfliktami – podobnie jak przy budowie osiedla Wiśniowy Sad przy ul. Dziewanny i Różanej. Wspólnoty grodzą swoje tereny, nie posiadają odpowiednich dojazdów ani wystarczającej ilości parkingów. Parkują samochody na parkingach istniejących budynków skutecznie je blokując.
    Biorąc pod uwagą perspektywy rozwoju osiedla Błonie oraz sąsiednich osiedli naszej Spółdzielni i nowopowstałych przy ul. Orkana, mając na uwadze zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych bardzo prosimy o uwzględnienie naszych wniosków podczas prac dot. zmian obecnego MPZP.

Zarząd Spółdzielni przeanalizował:

– Wniosek do Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2014 r. z osiedla Widok

Wnoszę o zmianę w Załączniku Nr 1do uchwały Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej S.M. Czuby w Lublinie z dnia 20.03.2007 r. w § 5 pkt 4 polegającą na dopisaniu po słowach „W wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo”, słów „maksymalnie do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.”

– Stanowisko prawne w sprawie wniosku o zmianę załącznika do uchwały nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko prawne

I postanowił powyżej przedstawione materiały przedłożyć do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Sporz. Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie